Txoj Kev Tswj Kom Cov Khw Noj Mov Hauv Zos Ua Tau Zaub Mov Noj: 114 Lub Khw Noj Mov Tau Txais $3,000 Nyiaj Pab Txhawb rau Kev Thev Taus Nyob rau Zeeg Thib Ob ntawm Txoj Kev Txhawb Pab Fab Nyiaj Txiag Thib Ob Xyoo No

PG&E Corporation Foundation Tseem Txhawb Pab rau Cov Khw Noj Mov Txuas Ntxiv Nrog rau Txoj Kev Txhim Kho Kom Rov Zoo Los ntawm Tus Kab Mob Sib Kis

OAKLAND, Xeev Calif. — Tsuas yog nyob rau lub sij hawm rau hnub so nkaus xwb, Northern thiab Central California cov khw noj mov thiaj tau txais kev txhawb pab zaum thib ob xyoo no los ntawm California Restaurant Foundation (CRF) thiab Lub PG&E Corporation Foundation (Lub Koom Haum). Lub Koom Haum txoj kev pab nyiaj pub dawb $400,000 zaum kawg rau CRF yuav pab nyiaj txog $3,000 rau 114 lub khw noj mov hauv lub zos yug los nyob rau 23 lub nroog hauv cov chaw muab kev pab cuam tawm tuam txhab Pacific Gas and Electric Company’s (PG&E), nrog rau txoj hauj lwm kev txhawb pab rau CRF.

Lub Koom Haum qhov nyiaj pab ntxiv rau CRF li Pob Peev Nyiaj Pab Kev Saib Xyuas Kev Thev Taus ntawm Cov Khw Noj Mov yuav pab cov khw noj mov them nyiaj rau cov khoom siv uas hloov kho dua tshiab kom txo qis txoj kev tswj kho uas sib txawv, thiab rau txoj kev tuav tseg ntawm cov neeg ua hauj lwm los pab rau txoj kev uas muaj cov neeg ua hauj lwm tsis txaus nyob rau cov chaw lag luam, uas ob qho puav leej raug teeb meem nyob rau hauv ob lub xyoos dhau los vim yog muaj nuj nqi nce nqi, poob peev thiab poob nqi. Pob peev nyiaj pab tam sim no ua raws li qhov kev pab nyiaj $500,000 nyob rau thaum pib ntawm xyoo no.

“Peb rub siab raws txoj kev pab nyiaj ntxiv los ntawm Lub PG&E Corporation Foundation, uas muab peb cov nyiaj pab cuam tag nrho nyob rau xyoo 2022 nyob rau cheeb tsam kev pab cuam ntawm PG&E rau 258 lub khw noj mov ywj pheej. Cov nyiaj pab no tso cai rau cov tswv khw noj mov los ua tsaug rau lawv cov neeg ua hauj lwm uas nyob ntev thiab koom hauj lwm yam nco ris txiaj ntsig zoo nrog cov nyiaj dej siab rau kev tuav tseg los sis nqis peev rau hauv cov cuab yeej los pab lawv cov khw noj mov kom khiav lag luam tau yam nyab xeeb thiab zoo. Qhov khoom plig zoo heev twg uas yuav muab, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau lub sij hawm no ntawm lub xyoo. Ua ke nrog rau qhov no, peb tab tom nthuav txoj kev kaj saib me ntsis thiab qhia rau cov khw noj mov paub tias peb saib lawv cov kev pab nyiaj rau peb lub zej zos muaj nuj nqis npaum li cas,” tau hais tseg los ntawm Alycia Harshfield, Tus Thawj Coj Fab Kev Tuav Tswj Qhia Sawd Daws Ua Hauj Lwm, Lub Koom Haum California Restaurant Foundation.

Tau ob lub xyoos dhau los no, PG&E thiab Lub Koom Haum tau txhawb nqa CRF Pob Peev Nyiaj Pab Kev Saib Xyuas Kev Thev Taus ntawm Cov Khw Noj Mov. Cov nyiaj pab tau tsim los rau cov tswv khw noj mov uas yog pej xeem nyob hauv California uas muaj tsawg dua peb chav thiab tsawg dua $3 sawm nyiaj tau los, thiab sab haiv neeg tsawg uas qhov tseem ceeb thiab cov kev lag luam uas tus tswv yog poj niam. PG&E thiab Lub Koom Haum koom ua ke muab kev pab nyiaj $1.4 sawm nyob rau xyoo 2021 thiab 2022 uas yog tau txhawb pab txog 367 lub khw noj mov hauv zos.

Saib ib daim vis dis aus ntawm ib zaug kev pab nyiaj thaum pib ntawm lub caij nplooj hlav rau cov neeg tau txais, lub khw noj mov Las Mañanitas hauv Fresno.

“Peb cov khw noj mov hauv lub nroog yug los no yog plawv thiab tus ntsuj plig ntawm peb cov zej zos, thiab lawv sawv cev tam li cov chaw lag luam me uas pab rau peb cov zej zos kom vam meej. Thaum peb mus rau lub caij hnub so, uas yog qhov chaw uas muaj zaub mov thiab muaj kev sib sau ua ke ces yog qhov tseem ceeb rau peb cov kev ua koob tsheej, peb zoo siab txais tos lub hwv tsam los txhawb pab rau txoj kev lag luam uas muab pluas mov noj thiab muab cov chaw los sib sau ua ke nyob rau hauv zej zos. Peb kuj ua tsaug rau peb cov khub koom tes ntawm California Restaurant Foundation rau lawv txoj kev mob siab los pab peb cov khw noj mov hauv zos txuas ntxiv mus kom lawv rov qab los zoo li qub,” tau hais tseg los ntawm PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Fab Kev Tswj Xyuas Txoj Cai, Tus Neeg Dhia Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Sib Nrog Zoo thiab Kev Kav Tswj Tus Thawj Coj (Corporate Affairs and Chief Sustainability Officer).

Txoj Kev Txhawb Pab Cov Chaw Lag Luam Me thiab Nruab Nrab

PG&E tseem cog lus yuav los muab cov hauv kev rau nws cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me thiab nruab nrab kom txuag tau hluav taws xob thiab nyiaj txiag. Nov yog qee txoj hauv kev uas PG&E pab rau nws cov neeg siv hluav taws xob:

  • Hu rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam uas xav txuag nyiaj raws txoj kev xaiv cov phiaj xwm zoo dua rau lawv cov kev khiav hauj lwm — npaj kom txuag tau nyiaj rau cov neeg siv hluav taws xob ntau dua $1.5 sawm nyob rau xyoo 2022.
  • Muab cov ntaub ntawv pab cuam thiab txhawb pab rau Tus Kab Mob COVID-19 rau txhua tus neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me, suav nrog PG&E cov chaw muab kev pab cuam thiab txoj kev txhawb pab sab nraud rau cov chaw lag luam xws li California cov txheej txheem pab cuam hauv xeev.
  • Kev nthuav qhia dav zuj zus ntxiv rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me yam taw qhia txog kev txhawb pab rau txoj kev them nyiaj txhawb pab thiab cov txheej txheem pab cuam kev txuag hluav taws xob los ntawm cov kev tshaj tawm raws email, PG&E Cov Neeg Pab Tawm Tswv Yim Txog Hluav Taws Xob, thiab raws kev xa ntawv ncaj qha tuaj.
  • Txoj kev lis nthuav qhia rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog los tso npe rau hauv tus qib kev txo nqi rau cov lag luam uas raug teeb meem khuam ntawm kev qhib kev lag luam.
  • Muab cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov kev daws teeb meem fab nyiaj txiag los pab cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me kom paub txog cov kev txuag nqi.

Yog xav paub ntxiv txog txoj kev txhawb pab rau tus neeg siv hluav taws xob uas yog Lub Chaw Lag Luam Me thiab Nruab Nrab ntawm PG&E ces mus saib rau ntawm pge.com/smbsupport.

Yog xav paub ntau ntxiv hais txog California Restaurant Foundation, Restaurants Care, los sis Pob Peev Nyiaj Pab Kev Thev Taus ntawm Cov Khw Noj Mov, mus saib rau ntawm restaurantscare.org.

Hais Txog PG&E

Lub Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company, lub chaw muag khoom ntawm PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog kev sib koom lis dej num ntawm cov roj nkev xeeb txawv thiab cov hluav taws xob ua ke ntau dua 16 sawm leej neeg thoob plaws 70,000 mais swm fab puv meem (square miles) hauv California Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb. Txhawm rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Hais txog PG&E Corporation Foundation

PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Translate »