San Francisco

With Utility Scams on the Rise In 2022, PG&E Shares Tips on How Customers Can Protect Themselves

OAKLAND, Calif. — As the number of scams targeting utility customers continues at an alarming rate—typically by phone, online or in-person—Pacific Gas and Electric Company (PG&E) wants to help customers recognize the signs of a scam so that they can avoid falling victim. During 2022, PG&E has received more than 7,200 reports from customers who were targeted by scammers impersonating …

Read More »

Khi mùa cháy rừng thông thường của California bắt đầu, PG&E bật chế độ Enhanced Powerline Safety Settings trên tất cả các khu vực có nguy cơ cháy cao

Công nghệ EPSS, được triển khai vào năm 2021, tiếp tục giảm đáng kể các đám cháy có thể dẫn đến cháy rừng thảm khốc OAKLAND, Calif. – Pacific Gas and Electric Company (PG&E) hôm nay cho biết rằng Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) hiện bảo vệ khoảng 3 triệu người, hoặc hơn 1 triệu khách hàng, những người sống …

Read More »

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PG&E ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

EPSS ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ, ਇਗਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ OAKLAND, Calif. – ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਇਨਹੈਂਸਡ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ (Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS) ਹੁਣ ਲਗਭਗ  3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ …

Read More »

캘리포니아의 전통적인 화재 시즌이 시작됨에 따라, 화재 위험이 높은 모든 지역에 Enhanced Powerline Safety Settings를 설정한 PG&E

2021년에 롤아웃된 EPSS 기술 덕분에 재앙적 산불로 이어질 수 있는 발화 빈도가 지속적으로 대폭 감소 캘리포니아주 오클랜드 – Pacific Gas and Electric Company(PG&E)에서는 Enhanced Powerline Safety Settings(EPSS)를 통해 현재 회사의 서비스 지역 내에서 화재 위험이 높은 지역에 거주하고 있는 1백만 명 이상의 고객, 즉 약 3백만 명의 사람들을 보호하고 있다고 금일 설명했습니다. 안전 설정에 따라 나뭇가지가 전력선에 닿는 일과 같은 …

Read More »

Raws li California Lub Caij Nyoog Hluav Taws Kub Hav Zoov uas Ib Txwm Pib, PG&E Yuav Qhib Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings) Kom Thoob Plaws Txhua Cov Cheeb Tsam Muaj Kev Phom Sij Ntawm Hluav Taws Kub Hnyiab Tas Li

Qhov Tev Naus Laus Zis (Technology) EPSS, Tau Qhib Siv thaum Xyoo 2021, Tseem Yuav Yog Qhov Tseem Ceeb Txuas Ntxiv Los Txo Tau Txoj Kev Tawg Tawm Txim uas Tuaj Yeem Ua Rau Muaj Kev Puas Tsuaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Xeev Calif. – Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau hais tseg nyob rau …

Read More »

隨著加州的傳統森林大火季節開始,PG&E 會針對所有火災高風險地區啟動 Enhanced Powerline Safety Settings。

EPSS 科技在 2021 年推出後,持續大幅減少可能導致災難性森林大火的起火事件 【加州屋崙訊】太平洋媒電公司(Pacific Gas and Electric Company;簡稱 PG&E)今天表示,其 Enhanced Powerline Safety Settings(EPSS)目前保護了公司服務地區內火災高風險區域約三百萬人,或是說超過一百萬名顧客。 這個安全設定在偵測到故障(例如:樹枝接觸到電線)時,會在十分之一秒內切斷電力。去年在啟用安全設定的 170 個電路上,在火災高風險區(High Fire-Threat District)內可能導致森林大火的 CPUC 通報起火事件比前三年平均值降低了 80%。 EPSS 科技在 2021 年經證實有預防森林大火的良好成效後,PG&E 已擴大本計畫,納入超過 1,000 個電路,涵蓋火災高風險區內超過 25,000 英哩的配電線,以及鄰近部分系統大約 18,000 英哩電線。 2022 年截至 6 月 1 日的成效,就跟 2021 年一樣好,可能導致森林大火的 CPUC 通報起火事件比前三年平均值(2018-2020)降低了 82%。 PG&E 預計會持續在其中 700 到 800 個電路上啟用安全設定,直到森林大火季節結束為止。對於屬於其他約 200 個電路的顧客,這項技術會在發出紅旗警告的日子啟動,並在出現有利天氣狀況(例如:出現海岸濃霧時)時停用。 雖然這些加強安全設定能維護我們顧客安全並預防森林大火,但是卻可能導致停電。PG&E 瞭解到沒電會讓生活非常辛苦,因此採取一些降低停電對顧客與社區造成負擔的步驟。 「當我們阻止起火事件,我們就能阻止森林大火,」本公司的輸電與配電營運副總裁 Mark Quinlan 說。「請相信我們每天都努力避免發生停電,並在發生停電時盡速讓電力復原。」 PG&E 所採取用於降低停電的一些步驟包括: …

Read More »

As California’s Traditional Fire Season Starts, PG&E Turns on Enhanced Powerline Safety Settings Across All High Fire-Risk Areas

EPSS Technology, Rolled Out in 2021, Continues to Significantly Reduce Ignitions That Can Lead to Catastrophic Wildfires OAKLAND, Calif. – Pacific Gas and Electric Company (PG&E) said today that its Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) now protect approximately 3 million people, or more than 1 million customers, who live in high fire-risk areas within the company’s service area. The safety …

Read More »

Cooling Centers Open in Santa Clara County

People are encouraged to take precautions to protect themselves from the heat SANTA CLARA COUNTY, CALIF.— Cooling centers are open throughout Santa Clara County starting on Tuesday, June 21 and are expected to be open until Friday, June 24, or as conditions persist. The National Weather Service (NWS) issued an Excessive Heat Advisory for the Bay Area as temperatures are …

Read More »

PG&E’s Energy Training Centers Offer Free Educational Resources

Training in Energy Efficiency, Electrification and Decarbonization Gives Architects, Engineers, Building Maintenance Professionals, HVAC Technicians and Others a Competitive Advantage OAKLAND, Calif. — With California’s burgeoning energy efficiency, electrification and decarbonization workforce expected to grow at least 8 percent in coming years, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is helping ensure current and future workers are ready to succeed. Through …

Read More »

In Person Voting is an Option

While all active registered voters throughout California receive Vote by Mail (VBM)ballots, voters still have the option of voting in person on or before Election Day.Your County Elections Office is open for in-person voting beginning 29 days beforethe election and voters can cast their ballots in person up to and including ElectionDay. Your county may be a polling place county …

Read More »
Translate »