San Francisco

Hãy giúp sinh viên chào mừng tốt nghiệp an toàn bằng cách cố định bóng bay vào vật nặng

Sự cố mất điện do bóng bay ánh kim đang gia tăng OAKLAND, Calif.— Mùa tốt nghiệp tại California đã bắt đầu, và điều quan trọng là tất cả những sinh viên tốt nghiệp phải hiểu được những rủi ro về an toàn cộng đồng liên quan đến bóng bay ánh kim có bơm khí heli. Nếu lễ tốt nghiệp …

Read More »

Help Graduates Celebrate Safety by Securing Balloons with a Weight

Metallic Balloon-caused Power Outages on the Rise OAKLAND, Calif.— California’s graduation season has begun, and it’s important that all celebrants understand the public safety risks associated with helium-filled metallic balloons. If your graduation celebration involves balloons, make sure they are secured with a weight. Unweighted balloons can float away and come into contact with overhead power lines, causing power outages …

Read More »

Local Students Pursuing STEM Education Invited to Apply for College Scholarships of Up to $10,000

New: PG&E Announces Expansion of STEM Scholarship Program to Include Historically Black Colleges and Universities Oakland, Calif. — The PG&E Corporation Foundation (Foundation) is inviting applications to the annual Better Together STEM Scholarship Program. This year, responding to a trend in applications from students admitted to Historically Black Colleges and Universities (HBCU), eligibility is expanding to students planning to attend …

Read More »

Sinh viên địa phương theo đuổi giáo dục STEM được mời đăng ký học bổng đại học lên đến $10.000

Mới: PG&E thông báo mở rộng chương trình học bổng STEM dành cho Historically Black Colleges and Universities (Các trường đại học và cao đẳng có truyền thống dành cho người da đen) Oakland, Calif. — PG&E Corporation Foundation (Quỹ) đang mời nộp đơn đăng ký tham gia Better Together STEM Scholarship Program hàng năm. Năm nay, để đáp ứng …

Read More »

ਸਟੈਮ (STEM) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਵਾਂ: PG&E ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (Historically Black Colleges and Universities, HBCU) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਮ (STEM) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਟਰ ਟੂਗੈਦਰ ਸਟੇਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Better Together STEM Scholarship Program) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ …

Read More »

STEM 교육을 희망하는 현지 학생들, 최대 $10,000의 대학 장학금 신청 가능

새로운 소식: PG&E, STEM Scholarship Program을 HBCU로 확대 캘리포니아주 오클랜드 — PG&E Corporation 재단(재단)은 연례 Better Together STEM Scholarship Program에 대한 신청을 접수할 예정입니다. 올해는 HBCU(Historically Black Colleges and Universities)에 입학이 허가된 학생들로부터 신청서가 접수되고 있는 추세에 따른 대응으로, 미국 전역의 HBCU 및 캘리포니아의 단과대학과 종합대학에 입학이 예정되어 있는 학생들에게로 신청 자격이 확대됩니다. 재단은 과학, 기술, 공학 또는 수학(STEM) 분야의 …

Read More »

Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Lub Zej Zos Uas Raws Kom Cuag Txoj Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Tau Raug Caw kom los mus Tso Npe Thov Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab uas Muaj txog li $10,000

Tshiab: PG&E Tshaj Tawm Kev Nthuav Dav txog Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM (STEM Scholarship Program) txhawm rau Xam Nrog Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Rau Cov Neeg Mes Kas Tawv Dub Rau Hauv Keeb Kwm (Historically Black Colleges and Universities) tib si …

Read More »

歡迎當地就讀 STEM 教育的學生申請大學獎學金,金額最高達 10,000 美元

全新:PG&E 宣布擴大 STEM 獎學金計畫,納入傳統黑人大學 【屋崙訊】 PG&E 企業基金會(下稱「本基金會」)目前接受 Better Together STEM 獎學金計畫的申請。今年為因應有愈來愈多錄取傳統黑人大學的學生提出申請的趨勢,所以我們擴大申請資格,納入預計就讀美國各地傳統黑人大學以及加州的大學的學生。 本基金會將提供總額 250,000 美元的資金,作為科學、科技、工程或數學(即 STEM)領域學位學生的獎學金。這項計畫會頒發 10,000 美元獎學金 20 位,2,500 美元獎學金 20 位。 Better Together STEM 獎學金,目的在讓下個世代的加州人有機會進入高等教育就學並成功完成學業,以及對於已經為自己社區帶來影響或克服個人挑戰的學生提供支援。 「PG&E 企業基金會很榮幸能協助當地學生追求自己夢想,成為我們加州的未來科學家、創新家及工程師,他們能幫助我們打造一個乾淨能源的未來。我們也很高興能擴大申請資格,納入在傳統黑人大學追求高等教育的學生。我身為 Howard University 校友,我很感激我所受的教育,讓我對自己的背景更感到自豪,也大大提升我對真實完整自我的自信心。」PG&E 企業執行副總裁、企業事務與首席永續性主管暨基金會理事成員 Carla Peterman 說道。 自 2012 年以來,Better Together STEM 獎學金方案已根據社群領導力、個人成就、經濟需求和學業成就等綜合面向的發展,提供了超過 650 萬美元的獎勵給達成目標的學生。 申請期限與條件 有意申請的人可以到這裡瞭解更多資訊並提出申請。申請期限為 2022 年 6 月 3 日。獲獎者將在八月宣布。 獎學金會根據個人學業成績、在校和社區活動中展現的參與度與領導能力,以及經濟需求來頒發。符合 STEM 領域資格的學位包括工程、電腦科學/資訊系統、網路安全、及環境科學。 開放以下對象提出申請: 高中三年級學生或高中畢業生 取得 GED 認證的學生 目前大學學生 …

Read More »

REGISTRAR OF VOTERS RELEASES ELECTION SECURITY

REPORT TO INCREASE VOTER CONFIDENCE SANTA CLARA COUNTY, CALIF – The County of Santa Clara Registrar of Voters’ office released an Election Administration Security and Integrity white paper report this week to increase public awareness of the steps the office takes to safeguard elections. The report aims to promote trust in the security, integrity, and accuracy in the county’s voting …

Read More »

HISTORIC BATTERY BLUFF OPENS APRIL 23, OFFERING VISITORS MORE NATIONAL PARK EXPERIENCES IN THE PRESIDIO OF SAN FRANCISCO

Restoration along Presidio Parkway marks a milestone in a decades-long, multi-agency vision for the waterfront roadway San Francisco, CA (March 22, 2022) — The Presidio Trust is pleased to open the historic Battery Bluff in the Presidio on April 23, inviting visitors to enjoy six acres of beautifully restored park land that features gardens, picnic tables, overlooks with sweeping views …

Read More »
Translate »