Hmong/Hmoob

PG&E Qhib Cov Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab txhawm rau Khiav Txoj Hauj Lwm Kev Hloov Kho EV nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Zej Zos Uas Tsis Tau Txais Kev Pab Cuam

Cov Kev Ntsuam Xyuas Nod Yog Tsom Kwm txhawm rau ua Kev Faib Cais Fab Kev Khwv Nyiaj Txiag Lag Luam Kom Ti rau Kev Ua Tswv Cuab Ntawm EV, Txhim Kho Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Xaj Hluav Taws Xob EV nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg  Nroog Oakland, Calif—Hauv …

Read More »

PG&E Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Tau Raug Txhawb Kom los Tshawb Nrhiav Cov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Pab Fab Nyiaj Txiag los Txo Cov Nqi Hluav Taws Xob Kom Qis thiab Tswj Xyuas Cov Nqi Nyob rau Lub Caij Ntuj Sov

Cov Kev Npaj & Cov Hau Kev Xaiv ntawm Txoj Kev Them Nqi Uas Hloov Tau Yooj Yim Ntawd Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Tau Txais Lawv Cov As Khauj Hluav Taws Xob Rov Qab Los Nyob rau Txoj Kev Soj Xyuas OAKLAND, Calif—Raws li qhov uas lub caij ntuj sov cov cua sov yuav nce tuaj …

Read More »

Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd: 77 Cov Khw Noj Mov uas Tau Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Thev Taus $5,000

PG&E Corporation Foundation Pab Txhawb Nqa Cov Khw Noj Mob Me rau Lub Xyoo Sib Law Pes Liag Zaum Thib Peb Nroog Oakland, Xeev Calif. — Cov khw noj mov nyob rau ntawm Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California uas tus tswv nyob rau hauv lub zej zos yuav tau txais ib qho kev pab txhawb …

Read More »

PG&E Txhawb Siab Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob kom los mus Npaj Cov Vaj Tsev rau Lub Caij Huab Cua Sov Dua Tuaj, Tshawb Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Tswj Xyuas Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

Kev Nqis Tes Ua Tes Dej Num Hnub No Muaj Peev Xwm Pab Tau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Kom Tsawg thiab Txuag Nyiaj Tau txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob NROOG OAKLAND, Calif.— Cov hli ncaj rau luj caij ntuj sov feem ntau lawm yog lub sij hawm thaum …

Read More »

Lus Taw Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm PG&E rau Cov Neeg Kawm Ntawv Tiav Hauv Xeev California: Ceev Cov Zais Roj Hmab Kom Ruaj Tseg Nyob Rau Lub Sij Hawm Ua Cov Kev Zoo Siab

Qhov Uas Cov Kev Hluav Taws Xob Tuag los ntawm Cov Zais Roj Hmab Ntawm Wayward Muaj Peev Xwm Ua Rau Sawv Daws Ntub Dej nyob rau thaum ua Cov Kev Zoo Siab Rau Kev Kawm Ntawv Tiav Nroog OAKLAND, Xeev Calif.— Txij li nrab Lub Rau Hlis Ntuj mus txog nrab Lub Rau Hli Ntuj, lub caij nyoog kev …

Read More »

KEV SAIB XYUAS KOM MUAJ KEV NYAB XEEB RAU COV NEEG SIV HLUAV TAWS XOB: PG&E Xav Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Paub Txog Cov Kev Dag Txhaum Cai Ntsig Txog Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Zam Kom Tsis Txhob Poob Rau Kev Raug Teeb Meem

Cov Kev Tshaj Xov Xwm Tawm Txog Kev Dag Txhaum Cai nyob rau Tag Nrho Lub Sij Hawm Uas Nce Siab Nyob Rau Lub Sij Hawm Plaub Lub Hlis Xub Thawj ntawm xyoo 2023 nod Nroog OAKLAND, Calif. — Cov kev tshaj xov xwm tawm txog kev dag txhaum cai uas tsis ntsees rau cov neeg siv hluav taws xob …

Read More »

PG&E Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Txhawb Siab Muab Nyiaj Khes Div Them Nqi Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ua Ke Ntawd Kuj Tseem Pab Txhawb Nqa Lub Grid Hluav Taws Xob Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Koom Nrog Tau Txais Khoom Plig Ntau Tshaj $55 Lab hauv Cov Nyiaj Khes Div Them Nqi Hluav Taws Xob rau Kev Txo Qis Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Keeb Cag Kev Tshwm Sim txog ntawm Lub Caij Ntuj Sov Dhau Los Txog Ntawm Lub Grid Hluav Taws Xob Nroog Oakland, Xeev …

Read More »

Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd, Koom Haum PG&E Corporation Foundation Yuav Rov Toj Sij Hawm Kev Pab Nyiaj Rau Restaurants Care Resilience Fund rau xyoo 2023

Cov Tswv Khw Noj Mov Tsis Tos Leej Twg Pab nyob rau hauv Cheeb Tsam Muab Kev Pab Cuam Ntawm PG&E Muaj Peev Xwm Thov Cov Nyiaj Pab Tau Ntau txog li $5,000 Nroog Oakland, Xeev Calif. — Yog xyoo thib peb sib law liag, uas koom haum PG&E Corporation Foundation (Koom haum PG&E Foundation) yeej tseem muab cov nyiaj …

Read More »

Kev Saib Xyuas Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob: Lub Hli Uas Ua Kev Khawb Av Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Thoob Teb Chaws Nyob Rau Lub Plaub Hlis Ntuj, ib qho Kev Ceeb Toom txhawm rau Hu Rau 811 rau Tag Nrho Cov Khoos Kas Ua Kev Khawb Av, Loj los sis Me

Nrog rau cov cua daj cua dub tsis ntev los no, muaj coob tus ntawm Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) yuav npaj ua ib cov khoos kas xws li kev kho laj kab los sis kev tshem cov ntoo uas raug txhub rau hauv ab av lawm tawm NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. —  Vim …

Read More »

PG&E Teev Qhia txog Cov Kev Txhim Kho Kev Ceeb Toom Tau Txog Qhov Kev Pheej Hmoo Ua Ntu Zus rau Cov Kev Sib Zog Txhawb Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Txog rau Xyoo 2025

Txoj Kev Npaj Los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoo Zaum Kawg Nkaus Tam Sim No Yog Tsim Tawm Los Raws Li Cov Txheej Kev Tiv Thaiv uas Muaj Pov Thawj Rau Pom, Qhia Txog Cov Tev Naus Laus Zis (Technology) Daws Teeb Meem Tshiab OAKLAND, Xeev Calif.— Tsim tawm los raws li cov txheej kev tiv thaiv uas muaj …

Read More »
Translate »