Hmong/Hmoob

Kev Pab Cuam Ntau Ntxiv: REACH Triple Match Muab Kev Pab Txog Kev Sau Nqi Hluav Taws Xob rau Pab Pawg Uas Coob Tshaj Qub ntawm Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Muaj Peev Xwm Tau Txais Nyiaj Khes Div Hauv Daim Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Txog Li $1,000 los ntawm Kev Them ib qho Nqi Nroog Oakland, Xeev Calif. — Txhawm rau pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob uas ntsib teeb meem ntsig …

Read More »

Multiplying Aid: REACH Triple Match Muab Kev Pabcuam Nqis Zog rau Cov Pab Pawg Loj ntawm Cov Nyiaj Tau Los-tsim nyog PG&E Cov Neeg Siv Khoom

Kev Pab Cuam Ntau Ntxiv: REACH Triple Match Muab Kev Pab Txog Kev Sau Nqi Hluav Taws Xob rau Pab Pawg Uas Coob Tshaj Qub ntawm Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Tsim Nyog Tau …

Read More »

PG&E Cov Neeg Siv Khoom kom tau txais txog $ 140.63 California Climate Credit rau Spring Energy Bill

       Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E tau txais Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Li Ntawm $140.63 nyob rau hauv Daim Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Lub Caij Nplooj Hlav   Qhov txheej txheem pab cab cuam California’s Cap-and-Trade Program Muaj Nyiaj Pab Txuas Ntxiv …

Read More »

Tshaj tawm rau pej xeem

Nyob Hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Sacramento Feem HauJ Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Ǫab Haus Huv Sab Kev Nyuaj Siab. Zoo siab tshaj muaj tawm DAIM ǪAUV NTAWV txog Tsab Cai Hais Txog Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Ǫab Haus Huv Sab Kev Nyuaj Siab (MHSA) Txoj Phiaj Xwm Hauv Ob Lub Xyoo rau …

Read More »

Scammers Swindled Ze li $900,000 los ntawm PG&E Cov Neeg Siv Khoom hauv xyoo 2023. Ntawm no yog Yuav Ua Li Cas Tsis Ua Tus Neeg raug tsim txom.

Cov Neeg Dag Txhaum Cai Uas Tau Dag Ntxias Nyiaj Tau Thaj Tsam Li $900,000 los ntawm Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E nyob rau hauv xyoo 2023.Ntawm No Yog Txoj Hau Kev Zam Kom Tsis Txhob Dhau Mus Ua Ib Tus Neeg Raug Dag. National Consumer Protection Week Pab Cuam tam li yog ib Tus Muab Kev …

Read More »

PG&E Txheeb Xyuas Ntau Tshaj 20 Cov Kev Hais Daws Teeb Meem Ntawm Fab Tev Naus Zaus Zis-Ntsig Txog Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Tsi Ntsees rau Kev Ua Kom Tau Hluav Taws Xob Huv Si Rau Siv Lub Neej Yav Pem Suab

PG&E Txoj Kev Tsim Tej Yam Tshiab nyob rau hauv xyoo 2024 tsim cov xim xoo zoo tshwj xeeb txog qhov Ntaub Ntawv Tshiab Uas Sau Qhia Txog Cov Khoos Kas Fab Tev Naus Laus Zis Uas Tau Tshwm Sim (Refreshed Portfolio of Emerging Technology Projects) txhawm rau Hais Daws Cov Kev Nyuaj Txog Ntawm Lub Grid Hluav Taws Xob …

Read More »

PG&E Txhawb nqa cov tub ntxhais kawm Northern thiab Central California tsom mus rau STEM Kev Kawm Ntawv Thov rau College Scholarships txog $ 10,000

Tsis tas li ntawd Employee Resource/Engineering Groups ntawm PG&E Kuj Tseem Muab Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab uas Xam Tag Nrho Yog $500,000 los mus Pab Rau Sawv Daws tib si Nroog Oakland, Xeev Calif. — PG&E Corporation Foundation (PG&E Foundation) tab tom caw cov neeg tso npe thov kev pab kom los mus tso npe …

Read More »

PG&E Pab $55 Sawm (Million) txhawm rau Nthuav Ntxiv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam REACH, Uas Muab Kev Pab Txhawb Nqa Ntau Ntxiv rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

PG&E Pab $55 Sawm (Million) txhawm rau Nthuav Ntxiv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam REACH, Uas Muab Kev Pab Txhawb Nqa Ntau Ntxiv rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob  Muaj txog li $1,000 …

Read More »

More Than $200,000 in College Scholarships Now Available from PG&E for Students in Northern and Central California

Tam Sim No PG&E Muaj Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab Ntau Tshaj $200,000rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California Hnub Tag Sij Hawm Ntawm Kev Ua Ntawv Tso Npe Thov Qhov Nyiaj Pab Kev Kawm Ntawv yog Lub Peb Hlis Ntuj 15, 2024 Nroog Oakland, …

Read More »

600 Miles and Counting: PG&E Hits Significant Milestone as Crews Safely Complete Construction, Energization of 350 More Miles of Underground Powerlines in 2023

600 Miles (Mais) thiab Kev Suav: PG&E Ua Tau Ntau Qhov Koob Tsheej Tseem Ceeb Heev li nyob rau thaum Cov Pab Neeg Uas Ua Hauj Lwm Ua Ke Ua Tiav Kev Tsim Ua Choj Thiab Vaj Tsev, Kev Tsim Hluav Taws Xob Mus Raws 350 Miles (Mais) Ntau Ntxiv ntawm Cov Xaim Hluav Taws Xob Uas Faus Rau Hauv …

Read More »
Translate »