PG&E Kicks-Off National Preparedness Month with Important Reminders Focused on Wildfire Safety

PG&E Qhib Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws nrog rau Cov Kev Ceeb Toom Tseem Ceeb Uas Tsi Ntsees rau Kev Nyab Xeeb Ntawm Hluav Taws Xob Kub Hav Zoov     

PG&E Qhia Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Koj Kom Koj Tsev Neeg, Cov Phooj Ywg, Cov Vaj Tsev thiab Ntau Yam Ntxiv Tau Txais Kev Npaj Txhij

OAKLAND, Calif.— Lub Cuaj Hlis Ntuj yog Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws, thiab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ceeb toom qhia nws cov neeg siv hluav taws xob kom paub tias kev npaj rau tej yam uas tsis xav kom tshwm sim ntawd ib txwm yeej yog ib qho uas tseem ceeb tshaj plaws.

Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws yog ib qho kev soj ntsuam txhua Lub Cuaj Hlis Ntuj txhawm rau ua kom muaj kev paub zoo ntau tshaj qub txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev npaj rau cov kev liam sim (disasters) thiab cov xwm txheej kub ceev uas tuaj yeem tshwm sim tau nyob rau thaum twg los tau. Cov xwm txheej kub ceev tsis ntev los no, muaj xam nrog rau cov hluav taws kub hav zoov hauv Hawaii thiab Canada, qhov loj ntawm kev av qeeg txog 5.1 earthquake nyob rau hauv Ojai hauv Lub Nroog Ventura, thiab Hurricane Hilary, uas pom muaj khaub lig cua cheeb tsam huab cua sov thawj zaug tshwm sim nyob rau hauv Sab Qab Teb Xeev California, ceeb toom qhia rau peb paub tias kev npaj txhij yog ib qho tseem ceeb txhawm rau txuag kom thiaj li muaj kev nyab xeeb.

Lub caij muaj hluav taws kub hav zoov loj tshaj plaws hauv Teb Chaws Mes Kas sab hnub poob los kuj tseem pib muaj nyob rau hauv Lub Cuaj Hlis Ntuj nod tib si lawm, thiab kev muaj ib qho phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev, kev tshab xyuas txog qhov phiaj xwm ntawd, thiab kev muab qhia rau tsev neeg thiab cov phooj ywg sawv daws paub txog yog ib qho uas tseem ceeb.

Tam li yog ib feem ntawm Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws, PG&E tab tom qhia cov lus taw qhia txog kev npaj koj lub vaj tsev thiab tsev neeg rau thaum muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev tshwm sim, cov hau kev los mus pab cov neeg laus uas muaj hnub nyoog npaj rau thaum muaj cov kev liam sim (disasters), thiab tswv yim pab cuam txog kev yuav hais daws cov kev liam sim (disasters) uas tshwm sim thaum koj nyob deb ntawm vaj tsev lawm ntawd tau li cas.

“Nyob rau ntawm PG&E peb npaj, cob qhia thiab qhia xyaum ua cov kev hais daws teeb meem ntsig txog xwm txheej kub ntxhov ceev txhua hnub. Peb xyuas kom paub tseeb hais tias peb muaj cov cuab yeej thiab cov kev npaj uas peb xav tau ua ntej yuav muaj cov kev liam sim (disasters) tshwm sim, es kom peb thiaj li muaj peev xwm hais daws tau yam nyab xeeb lug thiab sai. Peb xav kom peb cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum npaj tib yam nkaus, tsis hais yuav yog nyob rau qhov twg los xij uas lawv nyob thaum muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev tshwm sim,” Angie Gibson, PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm, Feem Saib Xyuas Kev Npaj Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev thiab Cov Lus Teb tau hais li ntawd. “Txawm hais tias Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws yuav muab ib qho kev ceeb toom qhia zoo lawm los xij, kev tso phiaj xwm kev npaj thiab kev npaj kom raug ntawd yog ib qho uas yeej yuav tsum tau ua nyob rau ib xyoo puag ncig thiab vim li ntawd es PG&E thiaj li muab cov kev pab cuam rau peb cov neeg siv hluav taws xob txhua hnub.”

PG&E lub chaw Safety Action Center (safetyactioncenter.pge.com) yog ib lub chaw muab kev pab cuam ntsig txog kev npaj hauv online, uas muab cov lus qhia paub txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob txuag kom lawv cov tsev neeg, cov vaj tsev thiab cov lag luam muaj kev nyab xeeb nyob rau lub sij hawm muaj cov kev liam sim raws li xeeb txawm ntawm lub ntiaj teb thiab lwm cov xwm txheej kub ntxhov ceev. Koj npaj koj cov dej num hauv lub hli ua kev npaj tau los ntawm kev ib daim ntawv rau kev txheeb xyuas txog cov hom phiaj ntawm qhov kev npaj ntawd:

Lub Chaw Safety Action Center muaj ntau cov lus taw qhia ntxiv, muaj xam nrog rau cov tshooj lus tshwj xeeb los mus pab koj thiab koj tsev neeg koj npaj txhij ua ntej txhua yam xwm txheej kub ntxhov ceev tshwm sim.

Muaj cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv

  • Ready.gov muaj cov cuab yeej thiab cov chaw muab kev pab cuam los mus pab koj thiab koj tsev neeg npaj cov phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev rau koj tus kheej, koj cov phooj ywg thiab cov neeg nyob koom zej zos.
  • Koom Haum American Red Cross, redcross.org, kuj tseem muab ntau cov lus taw qhia los mus pab thiab hais daws cov xwm txheej kub ntxhov ceev tib si.
  • CalFire nplooj vas sab hais txog Kev Npaj Txhij rau Hluav Taws Kub Hav Zoov muab cov lus taw qhia txog kev tsim cov phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev, cov cuab yeej los mus soj xyuas cov xwm txheej hluav taws kub hav zoov, thiab cov lus qhia txog kev ua raws li cov lus txib txog kev khiav tawm yuav lawv tsim nyog yuav tsum tau muaj ntawd.

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »