60 Local Students Across Northern and Central California to Receive Annual PG&E Better Together STEM Scholarships 

Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Zej Zos 60 Leej Thoob Plaws Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California tau Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntsig Txog PG&E Feem STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (PG&E Better Together STEM Scholarships) Uas Muaj Nyob Rau Txhua Xyoo

Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm PG&E Corporation Foundation Xam Tag Nrho Yog $350,000 uas muab rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Raws Kom Cuag Txoj Kev Kawm Ntawv Qib Siab hauv xeev California

Nroog OAKLAND, Calif. —Hnub no PG&E Corporation Foundation tau tshaj tawm tias muaj txog 60 leej tub ntxhais kawm ntawv — tshaj 20 leej lawm yog piv rau xyoo tag los — uas yog tuaj ntawm cov cheeb tsam zej zos thoob plaws hauv cheeb tsam muaj kev pab cuam ntawm Pacific Gas and Electric Company’s [PG&E] yuav tau txais cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los ntawm qhov Khoos Kas Pab Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) nyob rau xyoo 2023 nod.

PG&E Corporation Foundation (PG&E Foundation) muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv uas xam tag nrho raug $350,000 nyob rau xyoo no, uas yog ntau tshaj $100,000 piv rau xyoo 2022 dhau los ntawd. PG&E Foundation tab tom pab txhawb nqa 20 cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm $10,000, 20 cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm $5,000, thiab 20 cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm $2,500 txhua qhov. Cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv $5,000 yog cov tshiab nyob rau xyoo no.

Cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv nod yog muab rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom raws cuag cov qib kev kawm ntawv hauv cov qauv qhia ntawv feem Kev Kawm Qhia Txog Txuj Ci Fab Kev Txawj Ntse, Tev Naus Laus Zis, Kev Tawm Qauv thiab Kev Kawm Txog Kev Xam Zauv (Science, Technology, Engineering and Math, STEM). Kev kawm ntawv txog feem STEM pab tsim kom muaj kev txawj ntse, laj lim tswv yim, thiab kev kawm paub qhov tseeb, kev tsav coj mus rau cov tswv yim tshiab, cov tswv yim tshiab, thiab cov kev vam meej fab tev naus laus zis uas muaj peev xwm tsim tau qhov tshwm sim rau lub ntiaj teb.

Fabian Reyes, ntawm Royal Oaks (Lub Zos Monterey), yog ib tus neeg txais qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv $10,000 uas kawm txog kev tawm qauv ntsig txog vaj tse huab hwm nyob rau ntawm Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Xeev California (California State University), Los Angeles.

“Kuv tsev neeg thiab kuv thov ua tsaug ntau rau PG&E rau lawv txoj kev siab loj siab dav uas muab kev pab txhawb nqa kuv cov kev ntshaw fab kev kawm ntawv kom dhau mus ua ib tus kws tsim qauv rau lub neej yav pem suab. Nws txhawb zog rau kuv ua hauj lwm hnyav dua qub tuaj kom raws cuag kuv cov hom phiaj ntawm tus kheej txog ntawm kev tsim kom muaj qhov tshwm sim zoo rau hauv lub ntiaj teb no. Qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv no muaj txiaj ntsig zoo rau kuv thiab cov neeg uas kuv yuav pab mus raws li txoj hau kev ntawd,” Reyes tau hais li ntawd.

Scholar Amelia Stacey, ntawm El Cerrito, yuav mus kawm nyob rau ntawm Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Xeev California (University of California), hauv Berkeley thiab muaj kev txhawj xeeb txog cheeb tsam ib puag ncig ntsig txog fab kev kawm. Nws yog ib tus neeg txais qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv $2,500.

“Kuv zoo siab uas tau kawm txog kev tawm qauv ntsig txog tshuab hlau mus raws li qhov ntsiab lus tseem ceeb txog ntawm peb txoj kev ntsib teeb meem nyob rau cheeb tsam ib puag ncig tam sim nod thiab tab tom ua hauj lwm txhawm rau tshawb nrhiav thiab siv cov kev hais daws teeb meem,” Stacey tau hais li ntawd.

Cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv nod yog muab saib raws kev ua tiav ntawm fab kev kawm ntawv, kev koom tes thiab kev ua thawj coj uas ua tau zoo qauv qhia nyob rau hauv cov dej num ntawm tsev kawm ntawv thiab cheeb tsam zej zos, thiab kev xav tau kev pab fab nyiaj txiag. Koj muaj peev xwm mus saib tau daim ntawv teev npe txhij txhua txog ntawm cov neeg uas tau txais qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm lub xyoo tau nyob rau ntawm no thiab saib ib qho vis dis aus qhia txog ib tus tub ntxhais kawm ntawv dhau los, Jonathan Terbush, uas nws nyiam kawm txog Legos thiab cov koos pis tawj (computers) ua rau nws tau mus kawm txog feem kev tawm qauv ntsig txog fab hluav taws xob lawm.

“Tau ntau tshaj kaum lub xyoo lawm, uas PG&E Corporation tau muab kev pab txhawb nqa fab nyiaj txiag rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv raws cuag lawv cov hom phiaj kev kawm ntawv ntsig txog feem STEM hauv tsev kawm ntawv qib siab. Peb muaj lus txaus siab muab qhov kev pab uas ib txwm muaj no rau sawv daws txuas ntxiv mus thiab los mus pab tshem tawm txoj kev nyuaj siab txog fab nyiaj txiag txog ntawm tsev kawm ntawv qib siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg nyob rau hauv peb cov cheeb tsam zej zos — tsis tas li ntawd peb kuj tseem zoo siab heev tias tau muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv nyob rau xyoo no ntau dua qub lawm yog li ntawd peb muaj peev xwm pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv coob dua qub tuaj es kom lawv raws cuag lawv cov kev npau suav txog fab kev kawm ntawv thiab kev txawj ua hauj lwm,” Carla Peterman, Koom Haum PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Ntawm Feem Saib Xyuas Txoj Cai (Executive Vice President), Tus Neeg Ua Hauj Lwm Ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txhua Fab Ntawm Tuam Txhab thiab Kev Ruaj Ntseg Tseem Ceeb (Corporate Affairs and Chief Sustainability Officer), thiab Tus Saib Xyuas Kev Pab ntawm Pawg Thawj Coj ntawm PG&E Corporation Foundation tau hais li ntawd. 

Peterman tau hais ntxiv tias: “Peb laj tos pom seb cov kws tsim tswv yim tshiab, cov kws tsim ua thiab cov kws txawj ntse phaum neeg tshiab tom ntej nod yuav vam meej thiab muab kev pab rov qab rau peb lub xeev thiab cov cheeb tsam zej zos tau li cas.”

Cov neeg txais qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv yuav tsum npaj los mus sau npe rau hauv qhov kev kawm tshawb fawb qib siab uas kawm txwm nkaus sij hawm rau tag nrho xyoo kawm ntawv 2023-2024 nod thiab yuav tsum tshawb nrhiav lawv qhov qib kawm ntawv nyob rau qib siab thib ib nyob rau ntawm ib lub tsev kawm ntawv lab npauv plaub xyoos uas raug cai hauv xeev California, los sis nyob rau ntawm ib lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Rau Cov Neeg Mes Kas Tawv Dub Rau Hauv Keeb Kwm (Historically Black Colleges and Universities, HBCU) qhov twg los tau nyob rau hauv Teb Chaws Mes Kas. Tau muab qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm HBCU ntxiv rau nyob rau xyoo dhau los ntawd txhawm rau teb raws li ib lub tswv yim hauv cov kev tso npe nrhiav kev kawm ntawv los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau raug lees txais tuaj mus kawm rau hauv cov tsev kawm HBCUs, uas tsis muaj nyob rau hauv xeev California li.

Kev Pab Txhawb Nqa Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Zej Zos

Txij li xyoo 2012 los, qhov Khoos Kas Pab Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) tau muab nyiaj pab rau fab kev kawm ntawv ntau tshaj $7 million (sawm) rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj peev xwm lawm. Cov nyiaj pab pub dawb no yog pab los ntawm PG&E cov tswv koom lag luam, tsis yog PG&E cov neeg siv hluav taws xob.

Dhau ntawm qhov Khoos Kas Pab Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) lawm, PG&E 11 cov pab pawg feem saib xyuas peev txheej neeg ua hauj lwm (employee resource groups, ERGs) thiab peb cov pab pawg koom lag luam uas feem saib xyuas kev tawm qauv (engineering networking groups, ENGs) kuj tseem muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los mus pab rau tej qho tsis txaus them nqi ntawm kev kawm ntawv qib siab tib si. Cov nyiaj pab nod puav leej yog tau txais tag nrho los ntawm cov kev pab nyiaj pub dawb ntawm tus neeg ua hauj lwm, cov koob tsheej nqua hu kev pab nyiaj ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab qhov khoos kas muab nyiaj pab los ntawm tus neeg ua hauj lwm ntawm PG&E, Cov Thawj Coj Tswj Xyuas txog Cheeb Tsam Zej Zos (Campaign for the Community). Txij li xyoo 1989 los, muaj ze li ntawm $6 million (sawm) cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los ntawm feem ERG uas tau muab rau ntau caum txhiab cov neeg uas tau txais kev pab lawm.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 million (sawm) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Hais txog PG&E Corporation Foundation

PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Kev Qhaus Xab Nas Lag Luam Kiab Khw thiab Cov Kev Sib Txuas Lus | 415.973.5930 | www.pge.com

 

Translate »