KEEPING CUSTOMERS SAFE: With Utility Scams on the Rise, PG&E Offers Tips on How to Avoid Deceptive Scammers

KEV SAIB XYUAS KOM MUAJ KEV NYAB XEEB RAU COV NEEG SIV HLUAV TAWS XOB: Vim Muaj Cov Kev Dag Txhaum Cai Txog Kev Siv Hluav Taws Xob Nce Siab Zuj Zus, PG&E Thiaj Li Muab Cov Lus Taw Qhia txog Kev Zam Kom Dhau Ntawm Cov Neeg Dag Txhaum Cai Kom Lwm Tus To Taub Yuam Kev

Cov neeg dag txhaum cai tab tom sim dag rau nyiag cov neeg siv hluav taws xob li nyiaj coob zuj zus tuaj

Nroog OAKLAND, Calif. — Vim muaj cov kev sim dag txhaum cai uas tau hais tawm qhia tsi ntsees rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company (PG&E) uas yuav luag txog li peb npaug nyob rau xya lub hlis xub thawj ntawm xyoo 2023 uas piv rau tib lub sij hawm no nyob rau xyoo dhau los, PG&E tab tom muab siab rau los mus pab cov neeg siv hluav taws xob kom lawv paub txog cov yam ntxwv ntawm kev dag txhaum cai thiab zam kom dhau tsis txhob raug teeb meem.

“Cov neeg dag txhaum cai tau hloov pauv lawv cov tswv yim thiab kev dag ntxias tas li tsis tu ncua, yog li kev paub thiab kev qhia tawm yog qhov tseem ceeb dua li ua kom peb cov neeg siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb,” Matt Foley, tus thawj coj feem kws soj qab taug lw txog kev dag txhaum cai rau tus neeg siv hluav taws xob rau PG&E tau hais li ntawd. “Yog hais tias muaj ib tsab email, kev tuaj mus ntsib kiag rau tom koj vaj tsev los sis kev hu xov tooj uas pom tias nws txawv tsawv, tsis txhob lam qaug yuav kev rau nws. Muab nws tshem tawm kiag, kaw qhov rooj los sis khwb kiag xov tooj rau. Nco ntsoov tias, PG&E ib txwm yeej tsis nug txog koj tej ntaub ntawv qhia paub txog fab nyiaj txiag thaum tham xov tooj los sis los ntawm kev sau email hlo li, thiab peb yeej tsis hais kom koj them nyiaj los ntawm kev siv cov npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej los sis cov kev tso npe thov yuav khoom hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital) los ntawm feem thib peb.”,”

Ib qho yam ntxwv ntawm kev dag txhaum cai feem ntau lawm yeej tsi ntsees rau ib tus neeg siv hluav taws xob muaj xam nrog rau tus neeg hu tuaj mus dag hais tias nws tuaj ntawm PG&E thiab kuj tso hem thawj tias yuav muab hluav taws xob txiav yog hais tias tsis them nyiaj kiag tam sid los ntawm kev siv ib daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej, cov kev tso npe thov yuav khoom hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital), los sis lwm txoj hau kev xa nyiaj. Thov ceeb toom qhia rau koj paub hais tias, PG&E ib txwm yeej tsis tau ceeb toom rau ib tus neeg siv hluav taws xob yam faj seeb nyob rau hauv ib xuab moos ntawm kev muaj teeb meem khuam rau txoj kev pab cuam li thiab ib txwm yeej tsis tau thov kom cov neeg siv hluav taws xob los them nyiaj yam siv daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej, daim npav khoom plig, txhua hom nyiaj cryptocurrency, los sis cov ev (aplication) hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital) los ntawm feem neeg thib peb hlo li.

Nyob rau lub sij hawm xya lub hlis xub thawj ntawm xyoo 2023, cov kev hais tawm qhia txog cov kev dag txhaum cai uas tsi ntsees rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tau nce siab txog li 200% yog muab piv rau xyoo dhau los. Cov kev tshaj xov xwm tawm uas suav sau los ntawm PG&E pom tau tias:

 • Muaj coob tshaj 29,000 cov kev sim dag txhaum cai uas cov neeg siv hluav taws xob tau hais tawm qhia mus rau tuam txhab PG&E lawm.
 • Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tau raug dag poob nyiaj ze li ntawm $580,000 nyob rau xyoo 2023 tib lub xyoos nkaus xwb.
 • Nyob rau tib lub sij hawm no hauv xyoo 2022, PG&E nyuam qhuav tau txais thaj tsam li 10,000 cov kev hais tawm qhia txog kev dag txhaum cai nkaus xwb.

Cov neeg dag txhaum cai nod tuaj yeem muaj lub tswv yim dag ntxias zoo thiab feem ntau yog tsom tsi ntsees rau cov neeg uas muaj kev phom sij tshaj plaws, suav nrog cov pej xeem uas yog neeg laus thiab cov zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg. Lawv kuj tseem tsom lawv cov kev dag txhaum cai mus rau ntawm cov tswv lag luam me thaum lub sij hawm uas muaj kev pab cuam rau cov neeg qhua yam tsis khoom li. Txawm li cas los xij, nrog rau cov ntaub ntawv qhia uas raug, cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm kawm paub txhawm rau tshawb (txhom) thiab hais tawm qhia cov kev dag txhaum cai noj nyoog haus txias nod tau los ntawm kev mus saib tau rau ntawm www.pge.com/scams los sis los ntawm kev hu rau tus naj npawb xov tooj 1-833-500-SCAM.

Cov yam ntxwv qhia tau txog kev dag txhaum cai

 • Tso hem thawj tias yuav txiav hluav taws xob: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav siv lus khuj tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd uas yog lawv iab liam txog kev tsis tau them nqi hluav taws xob yav dhau los.
 • Thov kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav qhia tus neeg siv hluav taws xob ntawd kom mus yuav ib daim npav them nyiaj ua ntej, tag ntawd ces yuav hu xov tooj rov qab tuaj rau lawv uas dag hais tias kom cia li them nyiaj rau.
 • Thov daim npav them nyiaj ua ntej: Thaum tus neeg siv hluav taws xob hu rov qab, tus neeg hu xov tooj tuaj ntawd yuav thov kom tus neeg siv hluav taws xob muab nws tus lej ntawm daim npav them nyiaj ua ntej, uas tso cai rau tus neeg dag txhaum cai nkag tau mus rau hauv cov nyiaj ntawm daim npav ntawd.
 • Cov kev muab kev them nyiaj rov qab los sis nyiaj tau txais rov qab: Cov neeg dag ntxias yuav hais tias koj lub tuam txhab siv hluav taws xob tsub tus nqi tshaj hauv daim nqi hluav taws xob rau koj thiab muab qhov kev them nyiaj rov qab rau koj, los sis koj muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj rov qab, thiab hais kom koj qhia txog koj cov ntaub ntawv fab nyiaj txiag ntiag tug rau nws.
 • Cov Neeg Dag Txhaum Cai Uas Dag Ua Lwm Tus Neeg Uas Yog Siv Cov Nab Npawb Xov Tooj Uas Ntseeg Siab: Tam sim no cov neeg dag txhaum cai nod muaj peev xwm los mus tsim ua ib txoj ncauj ke qhia txog qhov tseeb tsis yog cuav-uas tshawb nrhiav tau 800 cov nab npawb xov tooj uas pom tshwm rau ntawm koj lub nab cos xov tooj tib si lawm. Cov naj npawb xov tooj nod yuav tsis txuas ncaj qha rov qab mus rau PG&E yog hais tias nej hu rov qab tuaj, txawm li cas los xij, yog li ntawd yog hais tias koj muaj kev poob siab dab tsi, cia li khwb xov tooj thiab nkag mus rau hauv koj tus as khauj nyob rau ntawm ntawm pge.com txhawm rau lees paub qhov tseeb txog ntawm koj cov ntsiab lus meej tseeb txog daim ntawv sau nqi los sis hu rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-833-500-SCAM. Yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob yeej ib txwm hnov tau hais tias muaj kev phom sij txog rau lawv lub cev, lawv yuav tsum hu rau 911.

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tuaj yeem pov thaiv lawv tus kheej tau li cas

 • Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tsis txhob yuav daim npav them nyiaj ua ntej es thiaj zam tsis txiav hluav taws xob los sis tsis tua hluav taws xob. PG&E tsis sau qhia meej tias cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum them nqi li cas thiab muab ntau txoj hauv kev los them nqi, suav nrog rau kev lees txais kev them nyiaj hauv oos lais, hauv xov tooj, daim ntawv ua qauv ntawm tuam txhab nyiaj yam av tas naus mav, raws kev xa ntawv los sis kiag ntawm tus kheej.
 • Yog tias tus neeg dag txhaum cai hem tias yuav txiav hluav taws xob los sis tua hluav taws xob kiag tam sid yam tsis muaj daim ntawv ceeb toom ua ntej, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum khwb xov tooj, tshwm tsab email tawm, los sis kaw qhov rooj. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov as khauj tsis them nuj nqis uas tau txais daim ntawv ceeb toom ua ntej, feem ntau yog xa raws kev xa ntawv tuaj thiab muaj lawv cov nqi them txhua hli nyob nrog.
 • Kev tso npe nkag siv ib tus as khauj oos lais (online) ntawm pge.com yog ib txoj hau kev tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb. Tsis yog tias cov neeg siv hluav taws xob tsuas muaj peev xwm nkag mus saib lawv qhov nyiaj tshuav thiab keeb kwm kev them nyiaj tau nkaus xwb, lawv kuj tseem muaj peev xwm sau npe nkag tau rau cov kev them nyiaj uas tshwm sim ua ntu zus, kev them nqi hluav taws xob uas tsis siv ntaub ntawv ntau thiab cov kev ceeb toom uas muaj txiaj ntsig zoo.
 • Cov neeg siv hluav taws xob uas tsis tau paub tseeb tias lawv tab tom raug kev puas tsuaj los ntawm kev dag ntxias, los sis tus uas hnov tau tias nws raug tso hem thawj nyob rau lub sij hawm uas sib tham nrog ib tus twg ntawm cov neeg dag txhaum cai no, yuav tsum tiv tauj rau feem saib xyuas kev tswj (siv thiab ua raws) txoj cai lij choj hauv lub zej zos. Tsoom Fwv Pab Pawg Kws Saib Xyuas Kev Lag Luam (Federal Trade Commission) lub vas sab (website) kuj tseem yog ib lub hauv paus ntaub ntawv qhia paub zoo uas hais txog txoj kev yuav pov thaiv cov lus qhia paub txog tus kheej tau li cas tib si.

Rau lus qhia paub ntau ntxiv hais txog cov kev dag txhaum cai, mus saib ntawm pge.com/scams los sis https://consumer.ftc.gov/scams.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »