PG&E Qhib Cov Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab txhawm rau Khiav Txoj Hauj Lwm Kev Hloov Kho EV nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Zej Zos Uas Tsis Tau Txais Kev Pab Cuam

Cov Kev Ntsuam Xyuas Nod Yog Tsom Kwm txhawm rau ua Kev Faib Cais Fab Kev Khwv Nyiaj Txiag Lag Luam Kom Ti rau Kev Ua Tswv Cuab Ntawm EV, Txhim Kho Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Xaj Hluav Taws Xob EV nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg 

Nroog Oakland, Calif—Hauv kev pab txhawb nqa ntawm xeev California cov hom phiaj rau kev siv hluav taws xob rau tsheb thiab tes hauj lwm ntsig txog ntuj siab, dej nag thiab huab cua, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom muab ob qhov txheej txheem tshiab uas tau tawm qauv tseg ntawd los mus txhim kho kev nkag cuag tau rau hom tsheb noj hluav taws xob (electric vehicle, EV) uas tam sim no tab tom tsub nqi rau feem hauv paus kev txhim kho rau cov neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv cov cheeb tsam zej zos uas tsis tau txais kev pab cuam hlo li.

Cov txheej txheem pab cuam ua kev ntsuam xyuas txog ntawm EV Noj Hluav Taws Xob thiab Lub Xaj Hluav Taws Xob EV Siv Rau Tej Vaj Tsev Uas Muaj Ntau Yim Neeg Nyob Ua Ke thiab Lag Luam Me muab hauv paus ntawm txoj kev txhim kho thiab cov kev pab cuam ntsig txog kev xaj hluav taws xob EV uas tsis xam tus nqi txhawm rau los mus pab hais daws cov nqi ntawm kev nruab cov cuab yeej xaj hluav taws xob rau ntawm cov vaj tsev uas muaj ib yim neeg nyob xwb, cov vaj tsev uas muaj ntau yim neeg nyob ua ke, cov koom haum uas tsis vam nyiaj paj ntsig thiab cov lag luam me nyob thoob plaws hauv cov cheeb tsam zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los pes nrab hauv cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob ntawm PG&E.    

Raws li ib qho kev kawm tshawb fawb tsis ntev los nod uas tau txheeb xyuas cov ntaub ntawv tuaj ntawm California Energy Commission, cov nqi tsheb uas siab dhau lawm, kev tsis muaj cov xaj hluav taws xob rau cov neeg xauj tsev siv thiab kev nkag cuag tau tsis zoo txaus txog rau cov chaw xaj hluav taws xob rau zej tsoom sawv daws uas nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg thiab nyob tuaj ntug deb pom tau hais tias tseem tsis tau muaj kev nthuav dav txog ntawm EV mus rau cov pej xeem neeg uas tsis tau txais kev pab cuam nod kom zoo txaus. Kev hais daws cov kev nyuaj no yog ib qho tseem ceeb heev li, raws li Tus Thawj Hau Tswj Kav Xeev California Gavin Newsom tsab ntawv txib taw qhia hais tias xyoo 2035 mus kom tag nrho cov tsheb thauj neeg tshiab, cov tsheb thauj khoom loj thiab cov tsheb SUVs uas muag nyob rau hauv lub xeev nod yuav tsum tsis pub muaj ib qho pa ncho tshuab yam mus rau saum ntuj hlo li lawm.

“Nyob rau ntawm PG&E, peb saib peb lub luag hauj lwm ua qhov tseem ceeb tam li yog ib tus khub koom lag luam uas nquag plias rau fab kev pab tsim ib txoj kev xaiv ntawm cov EVs rau ntau lab leej neeg ntawm Cov Pej Xeem Hauv Xeev California, vim hais tias kev txov cov pa ncho tshuab ya mus rau saum ntuj uas muaj los ntawm tsheb yog ib qho zoo rau peb cov zej zos, peb lub xeev thiab peb lub ntiaj teb nod,” Jason Glickman, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Ntawm Feem Saib Xyuas Txoj Cai (Executive Vice President) Ntawm PG&E, Feem Kev Tawm Qauv, Kev Tso Phiaj Xwm Kev Npaj thiab Kev Ntaus Tswv Yim tau hais li ntawd. “Peb muab kev pab cuam rau ntau haiv ntawm cov pej xeem neeg thiab xav xyuas kom paub tseeb tias tag nrho peb cov neeg siv hluav taws xob muaj cov chaw muab kev pab cuam uas lawv xav tau txhawm rau los mus tsim kev ua tswv cuab ntawm EV raws li lub hom phiaj uas tsim nyog ua tau. Cov txheej txheem pab cuam tshiab no yog ua mus raws li peb txoj kev tsom kwm tseem ceeb txhawm rau pab txhawb nqa txoj kev hloov kho EV, pab npaj lub grid hluav taws xob rau lub neej yav pem suab yam ua pob tw sib nquag plias thiab tsim kom muaj kev nkag cuag tau rau lub hauv paus ntawm txoj kev txhim kho cuab yeej xaj hluav taws xob kom ntau zuj zus.”

Txheej Txheem Pab Cuam Ua Kev Ntsuam Xyuas Txog EV Noj Hluav Taws Xob

Qhov txheej txheem EV Noj Hluav Taws Xob muab cov nyiaj txhawb siab li ntawm $2,500 rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los txhawm rau los mus pab them qhov nqi ntawm kev nruab qhov cuab yeej xaj hluav taws xob EV nyob rau ntawm lawv cov vaj tsev chaw nyob uas muaj ib yim neeg nyob nkaus xwb.

PG&E tso phiaj xwm kev npaj txhawm rau muab ib lub xaj hluav taws xob hom 2 theem, raug tus nqi li ntawm $500, pab dawb rau 2,000 cov neeg siv hluav taws xob uas ua tau raws li cai uas yuav tsum ua kom tau ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Tsis tas li ntawd PG&E kuj tseem yuav pab them nqi mus txog li $2,000 toj ib yim neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam rau cov kev hloov kho lub kem ntawv uas tau ua tiav los ntawm qhov txheej txheem pab cuam ntawd tus kws kho hluav taws xob uas tau txais kev pom zoo tib si. Txog li ntawm 800 cov yim neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam tej zaum yuav muaj cai tsim nyog tau txais kev pab fab nyiaj txiag nrog rau cov kev hloov kho lub kem ntawv tshiab tib si.

Txhawm rau los mus koom nrog hauv qhov txheej txheem EV Noj Hluav Taws Xob, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tau xyuas qhov tseeb txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab saib raws cov nyiaj khwv tau los thiab phiaj yeeg rau pom txog tias lawv twb tau yuav los sis tau pob (xauj) ib lub EV nyob rau hauv ncua sij hawm rau lub hlis ua ntej yuav tso npe thov kev pab lawm. Cov neeg koom nrog ntawm feem ua kev ntsuam xyuas yuav cia li raug sau npe nkag rau hauv PG&E qhov phiaj xwm kev npaj txog tus nqi ntawm feem Sij Hawm ntawm Kev Siv Lub EV1-A Xaj Hluav Taws Xob Rau Hauv Vaj Tsev thiab yuav tsum nyob twj ywm li tus nqi ntawd mus kom txog yam tsawg kawg li ntawm rau zeeg sij hawm puag ncig ntawm feem nuj nqi. Cov neeg siv hluav taws xob uas tau sau npe rau hauv qhov phiaj xwm kev npaj txog ntawm tus nqi thiab qhov txheej txheem pab cuam Cov Nqi Hluav Taws Xob Raws Kev Xaiv Siv Hauv Xeev California (California Alternative Rates for Energy, CARE) yuav pab txuag tau li 20% ntxiv los sis ntau dua ntawd rau txhua lub hlis txog ntawm lawv cov nuj nqi hluav taws xob.

EV Noj Hluav Taws Xob raug muab coj los siv thoob plaws Cov Kev Xaiv Siv Lub GRID Hluav Taws Xob, uas yog ib lub koom haum tsis vam nyiaj paj ntsig nyob rau hauv nroog Oakland uas nruab cov khoos kas hluav taws xob uas hloov dua tshiab tau uas pab tau rau fab kev khwv nyiaj txiag lag luam thiab fab kev ncaj ncees rau ib puag ncig ntawm cov cheeb tsam zej zos.

Txheej Txheem Pab Cuam Txog Rau Lub Xaj Hluav Taws Xob Siv Rau Tej Vaj Tsev Uas Muaj Ntau Yim Neeg Nyob Ua Ke thiab Lag Luam Me

Raws li feem Txheej Txheem Pab Cuam Txog Rau Lub Xaj Hluav Taws Xob Siv Rau Tej Vaj Tsev Uas Muaj Ntau Yim Neeg Nyob Ua Ke thiab Lag Luam Me, PG&E npaj yuav nruab kom tau thaj tsam li 2,000 cov cuab yeej xaj hluav taws xob EV Theem 1 thiab Theem 2 rau 450 cov vaj tsev uas muaj ntau yim neeg nyob ua ke, cov koom haum ua hauj lwm tsis vam nyiaj paj ntsig thiab cov lag luam me hauv cov cheeb tsam zej zos uas xaiv tseg ntawd. Rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog, cov cuab yeej xaj hluav taws xob yuav raug muab nruab rau yam tsis xam nqi dab tsi rau cov tswv av vaj tsev thiab qhov txheej txheem pab cuam nod kuj tseem yuav pab them cov nqi kev siv nev vawj (networking) thiab software (cuab yeej siv hauv koos pis tawj) mus kom txog li ob lub xyoos.

Txhawm rau ua kom tau raws li cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau es thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, cov neeg siv hluav taws xob tam sim no yuav tsum tau ua tswv cuab ntawm ib lub vaj tsev uas muaj ntau yim neeg nyob ua ke, koom haum uas tsis vam nyiaj paj ntsig los sis ib lub lag luam me nyob rau hauv ib cheeb tsam zej zos uas yuav tau xub lis tes hauj lwm ua ntej nyob rau hauv cheeb tsam muab kev pab cuam ntawm PG&E. Cov cheeb tsam zej zos uas yuav tau xub lis tes hauj lwm ua ntej muaj xam nrog rau cov pej xeem neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg, nyob tuaj ntug deb thiab lwm cov cheeb tsam uas yuav tau xub lis tes hauj lwm ua ntej uas raug tshab txhais los ntawm California Public Utilities Commission thiab California Air Resources Board.

Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Txog Rau Lub Xaj Hluav Taws Xob Siv Rau Tej Vaj Tsev Uas Muaj Ntau Yim Neeg Nyob Ua Ke thiab Lag Luam Me—yog ib feem ntawm Kev Nyuaj Ntawm Kev Khiav Tsheb EV Mus Rau Tim Tsev Dawb los mus pab txhawb nqa qhov kev hloov mus siv cov tsheb noj hluav taws xob nyob thoob plaws hauv teb chaws—yog ib qho uas tab tom raug siv los ntawm Ecology Action, ib lub koom haum ua hauj lwm tsis vam nyiaj paj ntsig uas nyob rau hauv Santa Cruz uas koom nrog cov tuam txhab txog ntawm cov txheej txheem pab cuam rau lub zej zos txhawm rau pab txo cov pa ncho tshuab yam mus rau saum ntuj uas muaj los ntawm feem kev siv tsheb thauj xa neeg mus los.

PG&E Cov Thawj Kauj Ruam Ntawm Kev Siv Tsheb Noj Hluav Taws Xob Nyiam Huv Thauj Xa Neeg Mus Los

Ze thaj tsam li 500,000 cov tsheb EV tau raug muag nyob rau hauv cheeb tsam muab kev pab cuam ntawm PG&E, uas sawv cev rau ib hauv xya cov tsheb EV hauv lub teb chaws ntawd. Thaj tsam li ib hauv plaub (22.7%) ntawm cov tsheb tshiab uas raug muag nyob rau hauv cheeb tsam ntawm PG&E hauv xyoo 2022 ntawd yog ib lub tsheb EV. Tam li ib feem ntawm cov hom phiaj xyoo 2030 uas tau teev tseg hauv PG&E Daim Ntawv Hais Tawm Txog Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Ntawm Fab Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua uas tau nthuav tawm nyob rau xyoo tag los ntawd, lub tuam txhab tab tom npaj lub grid hluav taws xob txhawm rau tsim hluav taws xob kom tau sai thiab muaj kev nyab xeeb yam tsawg li 3 lab ntawm cov tsheb EV—los sis thaj tsam li 12,000 GWh ntawm lub ntim hluav taws xob uas cuam tshuam txog rau lub tsheb EV. Tsis tas li ntawd PG&E kuj tseem tab tom ua hauj lwm txhawm rau txhawb zog rau 2 sawm lub tsheb ntawm cov tsheb EV ntawd txhawm rau los mus koom rau hauv cov ntaub ntawv sau npe thov kev muab cov los tso ua ke ntawm lub grid hluav taws xob hauv lub tsheb, uas yog tso cai rau cov tsheb EV kom muaj ib qho chaw tiag taw rau ob feem tib si xws li kev tso siab tau rau thiab kev thev taus rau feem ntuj siab,dej nag thiab huab cua rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E yam dav fo.

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Ntau Ntxiv los mus Pab Txhawb Nqa Kev Hloov KHo Tsheb EV

PG&E muab ntau cov cuab yeej, cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov chaw muab kev pab cuam hais ua ntau yam lus los mus pab qhia rau cov neeg siv hluav taws xob thiab txhawb siab txog kev hloov kho tsheb EV. Caw cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E los mus kuaj xyuas lub Twj Xam Zauv Txog Kev Txuag Nyiaj Ntawm Lub Tsheb EV, uas yog ib lub chaw muab kev pab cuam hauv online los mus saib cov tsheb, tshawb nrhiav cov nyiaj txhawb siab, nrhiav cov chaw xaj hluav taws xob thiab ntau yam ntxiv. Tsis tas li ntawd PG&E kuj tseem muab ib lub cuab yeej Sib Piv Txog Tus Nqi Tsheb EV txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob tshawb nrhiav qhov phiaj xwm kev npaj txog ntawm tus nqi uas zoo tshaj plaws rau lawv tib si.

Thaum ntxov nyob rau xyoo no, PG&E tau qhib nws qhov Txheej Txheem Pab Cuam Txog Kev Tau Txais Nyiaj Rov Qab Ua Ntej Tau Ua Tus Tswv Ntawm Lub Tsheb Noj Hluav Taws Xob (EV), uas tau muab nyiaj pab rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob txog li $4,000 thaum lawv yuav los pob (xauj) ib lub tsheb EV ua ntej yuav tau ua tus tswv. Qhov txheej txheem pab cuam nod npaj los mus muab kom tau ntau tshaj $78 sawm txhawb nqa txoj kev hloov kho ntawm cov tsheb EV thiab tsim kev ua tus tswv rau tsheb EV kom pheej yig dua qub rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob.

Los ntawm kev nthuav dav PG&E cov ntaub ntawv sau txog tus kheej ntawm cov txheej txheem pab cuam txhawm rau muab cov nyiaj txhawb siab rau cov tsheb ntawd thiab cov cuab yeej xaj hluav taws xob ob yam tib si, ua ke nrog rau cov nqi hluav taws xob uas zoo, PG&E tab tom npaj los mus tsim kom nws yooj yim thiab pheej yig rau tag nrhov cov neeg siv hluav taws xob es thiaj li tsav taus ib lub tsheb EV.

“Peb cov neeg uas nyob rau theem hauv qab kawg peb npaug nqua hu kom peb los mus pab cov neeg, lub ntiaj teb thiab xeev California txoj kev vam meej,” Glickman tau hais li ntawd. “Peb muaj lus txaus siab heev los mus muab cov txheej txheem pab cuam uas cuam tshuam txog tsheb EV no los mus pab txhawb nqa peb cov lus cog tseg ntsig txog fab sim neej thiab cheeb tsam ib puag ncig, thiab txhawm rau pab xeev California kom ua tau raws nws cov hom phiaj kev txo qhas npoos naus xais kom tsawg zuj zus.”

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »