California News

The National Suicide and Crisis Lifeline Adopts New 988 Dialing Code

On Friday, July 15, the Department of Health (DOH) announced the launch of a new three-digit dialing code for the National Suicide Prevention Lifeline (NSPL). Anyone experiencing suicidal or mental health-related distress can now access care by dialing 988 or the former NSPL number, 1-800-273-TALK (8255), which will remain active. Secretary of Health Umair A. Shah, MD, MPH shared, “Providing …

Read More »

Reduce the Spread of COVID-19 with Exposure Notifications through WA Notify

Knowing when you’ve been exposed to someone with COVID-19 allows you to test, isolate and protect those around you, ultimately reducing the spread of COVID-19.   The Department of Health (DOH) developed WA Notify, a tool that allows users to anonymously report and receive exposure notifications. WA Notify is free, completely private and does not track your personal information or location. …

Read More »

Tips for Staying COVID-safe This Summer

By Dr. Bora Shin Pediatrician, KCS Health Center & Children’s Health of Orange County Picnics, camping, beach trips, pool parties – these are all part of summer fun in California. To make sure your vacations, family gatherings and summer celebrations stay COVID free, I’m sharing a few tips and precautions to keep you and your family safer. I know we …

Read More »

为了度过一个快乐安全的暑期,您的孩子做好准备了吗? “我们做得到”(We Can Do This)预防 COVID-19 宣传教育活动

无论是参加暑期学习项目,还是去露营,或者是加入一个新的体育团队,夏天对孩子们来说都是一个令人兴奋的时间段,可获得新的学习、玩耍及成长体验。但是,如果您的孩子还没有接种 COVID-19 疫苗,他们可能没有机会享受每年的这个特殊时间段。 COVID-19 仍然是一个公共健康问题,并且对儿童的长期影响仍不清楚。但是,也有好消息。父母和看护人员现在可以让他们 6 个月至 5 岁的孩子去接种辉瑞-生物科技 (Pfizer-BioNTech) 或莫德纳 (Moderna) 疫苗,以更好地保护他们免受 COVID-19 的侵害。所有儿童,包括已经感染 COVID-19 的儿童,都应该接种疫苗。 不要错过这个机会,让孩子为暑期做好准备。COVID-19 疫苗是安全的。它们已经— 并将继续—接受美国史上强度最大的安全监测。这些年幼儿童的儿科疫苗接种已经开始在全国各地分发。本周,成千上万的儿科诊所、药房、联邦合格的卫生中心、地方卫生部门、诊所及其他相关地点都将有疫苗提供。 父母可以采取以下一些简单步骤来确保孩子这个暑期的安全,特别是当与其他孩子一起参加项目时: 让您的孩子接种疫苗。接种疫苗是预防严重疾病的最好方法。5 岁及以下的儿童可以接种无论哪种可用疫苗(莫德纳或辉瑞-生物科技)。每个符合条件的 5 岁或以上的儿童也应接种 COVID 加强针。父母可以联系其医生、护士、当地药房或卫生部们或浏览 vaccines.gov 网站,查看哪里可以获得儿童疫苗。 实施一般安全措施。确保孩子知道良好的洗手技巧并保持供应含至少 60% 酒精的洗手液。由于许多年幼儿童尚未接种疫苗,他们应该持续佩戴最具保护性、最合适的口罩。 降低 COVID-19 传播的风险。如果孩子接触了 COVID 或者出现疾病症状,请让他们待在家里。在参加任何团体活动之前,或者如果怀疑孩子可能生病了,请让孩子进行检测。如果检测呈阳性,请遵循美国疾病与预防中心 (CDC) 的检疫和隔离指导,并通知您孩子正在参加的团体、团队或项目。     如果孩子接触了 COVID 或者出现与 COVID 一致的症状,请让他们待在家里。如果您的孩子与患有 COVID 的人有过密切接触,请让他们远离暑期课程待在家里 5 天,进行检测,同时采取预防措施(如周围有人时佩戴口罩),一直到第 10 天。如果您的孩子有以下任何症状,您应该让他们待在家里,进行检测,并通知露营工作人员:发烧或发冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困难、疲劳、肌肉或身体疼痛、头痛、新出现味觉或嗅觉丧失、喉咙痛、鼻塞或流鼻涕、恶心或呕吐或腹泻。 如果您孩子因 COVID-19 而患重病的风险很高,请采取额外的预防措施。患有某些健康问题(如哮喘、糖尿病、肥胖和镰状细胞病)的儿童,因 COVID 而患重病的机会更大。与您孩子的医疗保健提供者交谈,了解您有哪些选择可帮助保护孩子。 欲知更多接种 COVID 疫苗如何让您的家人今夏有最佳体验,请浏览 vaccines.gov。

Read More »

您的孩子為度過一個快樂安全的暑期做好準備了嗎? 「我們做得到」(We Can Do This)預防 COVID-19 宣傳教育活動

無論是參加暑期學習計劃、露營、亦或是加入一個新的體育團隊,夏天對孩子們來說都是一段令人興奮的時光,可收獲新的學習、玩耍及成長體驗。但是,如果您的孩子尚未接種 COVID-19 疫苗,他們可能沒有機會享受每年這段特殊的時光。 COVID-19 仍是一個公共健康問題,它對兒童的長期影響仍屬未知。但是,也有一個好消息。父母和照護人現在可以讓他們 6 個月至 5 歲的孩子去接種輝瑞-生物科技 (Pfizer-BioNTech) 或莫德納 (Moderna) 疫苗,以更好地保護他們免遭 COVID-19 的危害。所有兒童,包括已感染 COVID-19 的兒童,都應該接種疫苗。 不要錯過這個機會,讓孩子為暑期做好準備。COVID-19 疫苗是安全的。它們已接受—並將繼續—接受美國歷史上最密集的安全監測。這些年幼兒童的兒科疫苗接種已經開始在全國範圍內分發。本週內,成千上萬的兒科診所、藥房、聯邦合格衛生中心、地方衛生部門、診所及其他相關地點都將提供疫苗。 父母可以採取以下一些簡單措施來確保孩子這個暑期的安全,特別是在與其他孩子一起參加計劃時: 讓您的孩子接種疫苗。接種疫苗是預防嚴重疾病的最佳方式。5 歲及以下的兒童可以接種任何一種疫苗(莫德納或輝瑞-生物科技)。每個 5 歲或以上的兒童,在符合條件情況下也應接種 COVID 加強針。父母可以聯絡其醫生、護士、當地藥房或衛生部們,或瀏覽 vaccines.gov 網站,查看提供兒童疫苗的地點。 實行一般安全措施。確保孩子知道良好的洗手技巧並維持供應含至少 60% 酒精的洗手液。由於許多年幼兒童尚未接種疫苗,他們應該持續佩戴最具保護性、最合適的口罩。 降低 COVID-19 傳播的風險。如果孩子接觸了 COVID 或者表現出疾病症狀,請讓他們待在家裡。在參加任何團體活動之前,或者如果懷疑孩子可能生病了,請讓孩子接受檢測。如果檢測結果呈陽性,請遵循美國疾病與預防中心 (CDC) 的檢疫和隔離指導,並通知您孩子正在參加的團體、團隊或計劃。 如果孩子接觸了 COVID 或者出現與 COVID 相符的症狀,請讓他們待在家裡。如果您的孩子與 COVID 感染者有過密切接觸,請讓他們遠離暑期課程待在家裡 5 天,接受檢測,同時採取預防措施(如在周圍有人時佩戴口罩),一直持續到第 10 天。如果您的孩子有以下任何症狀,您應該讓他們待在家裡,接受檢測,並通知露營工作人員:發燒或發冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困難、疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛、新出現味覺或嗅覺喪失、喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐或腹瀉。 如果您孩子因 COVID-19 患重病的風險很高,請採取額外的預防措施。患有某些健康問題(如哮喘、糖尿病、肥胖和鐮狀細胞病)的兒童,因 COVID 而患重病的機會更大。與您孩子的醫護人員交談,瞭解您有哪些可幫助保護孩子的選項。 欲知有關接種 COVID 疫苗如何讓您的家人度過這個最美好的夏季的更多資訊,請瀏覽 vaccines.gov。

Read More »

Handa ba ang Inyong Anak na Magkaroon ng Masaya at Ligtas na Tag-init? Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Alinmang mga aktibidad ang kanilang salihan—paglahok sa isang summer learning program, pagpunta sa camp, o pagsali sa isang bagong pangkat ng palakasan—para sa mga bata, ang tag-init ay isang kapana-panabik na panahon na matuto, maglaro, at umunlad sa pamamagitan ng mga bagong karanasan. Gayunpaman, kung hindi pa natatanggap ng inyong anak ang kanilang bakuna para sa COVID-19, maaaring mawalan sila …

Read More »

Con Em Quý Vị Đã Sẵn Sàng Tận Hưởng Mùa Hè Thú Vị và An Toàn Chưa? Được viết bởi Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This

Cho dù tham gia chương trình học hè, tham gia trại hè hay tham gia vào một đội thể thao mới, mùa hè vẫn luôn là thời gian thú vị để trẻ học tập, vui chơi và phát triển thông qua những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, nếu chưa tiêm vắc-xin COVID-19 thì con em quý vị sẽ không có …

Read More »

Is Your Child Prepared To Have A Fun & Safe Summer? By We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Whether it’s participating in a summer learning program, going to camp, or joining a new sports team, summer is an exciting time for children to learn, play, and grow through new experiences. However, if your child has not yet received their COVID-19 vaccine, they may not have the chance to enjoy this special time of year. COVID-19 remains a public …

Read More »

Với Dịch Vụ Trực Tuyến của DMV Có Nghĩa Là Bạn Luôn Là Người Đầu Tiên Khi Đứng Xếp Hàng

Hãy tận dụng lợi thế của bạn bằng cách hoàn thành bài kiểm tra kiến thức về lý thuyết trực tuyến cho giấy phép lái xe của bạn Thực hiện các dịch vụ của bạn với DMV, chẳng hạn như làm bài kiểm tra kiến thức trực tuyến của người lái xe, từ sự thoải mái tại nhà của bạn …

Read More »

Presidio Tunnel Tops Free, World-Class National Park Destination in the Presidio of San Francisco Opens to the Public

Speaker of the House Nancy Pelosi and supporters welcome everyone to Presidio Tunnel Tops San Francisco, CA (July 16, 2022) — Today, House Speaker Nancy Pelosi along with San Francisco community leaders and Partnership for the Presidio representatives celebrated a ribbon-cutting to officially open Presidio Tunnel Tops. This highly anticipated national park space is now open to the public, after …

Read More »
Translate »