California

Election Security And Myth Buster Pages To Increase Voter Confidence

SANTA CLARA COUNTY, CALIF – The County of Santa Clara Registrar of Voters’ office in response to growing concerns over election security continues to increase public awareness with Election Security, Election Security FAQs, and Myth Busters information. The office is hosting the Coalition of Bay Area Election Officials website to increase voter confidence in the Bay Area that covers over …

Read More »

Rain and Snow Throughout Northern California Serves as Reminder to Practice Winter Storm Safety

OAKLAND, Calif. — A series of November weather systems is bringing welcome rain and snow to much of Northern California and serves as a reminder of the importance of winter storm safety. In addition to the rain and snow that fell earlier this week across Northern California, additional storm systems are expected to pass intermittently through the area beginning Saturday …

Read More »

캘리포니아 DMV는 이제 70세 이상을 위해 특별한 옵션을 제공합니다

차량 등록국 (DMV)는 당신이 안전하게 운전할 수 있는 한 운전의 독립성을 유지하는 데 도움을 주고 싶습니다. DMV는 집이나 지역 현장 사무소에서 편안하게 DMV 업무를 처리하는 데 도움이 되는 자원을 제공합니다. 캘리포니아의 70세 이상 운전자는 갱신 통지서에 운전자가 DMV 현장 사무소를 방문해야 한다고 명시되어 있더라도 2022년 말까지 운전 면허증 또는 ID카드 갱신을 온라인 또는 우편으로 제공하는 임시 규정을 이용할 수 있습니다. …

Read More »

Tam Sim No California DMV Muaj Qhov Kev Xaiv Tshwj Xeeb rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Tshaj 70 Xyoo rov saum

Lub Department of Motor Vehicles (DMV) xav pab koj ceev koj daim ntawv tsav tsheb kom koj tau tsav tsheb ntev li ntev tau yog koj tsav es tsis muaj teeb meem.  DMV muaj cov kev pab kom koj ua tau DMV cov ntaub ntawv hauv tsev los yog tom DMV qhov chaw ua hauj lwm hauv koj lub zos. …

Read More »

DMV California Hiện Cung Cấp Các Lựa Chọn Chuyên Biệt Cho Cao Niên Từ 70 Tuổi Trở Lên

Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (DMV) muốn giúp quý vị duy trì sự độc lập khi lái xe, miễn là quý vị có thể lái xe an toàn. DMV cung cấp các nguồn thông tin hỗ trợ, để giúp quý vị thực hiện các dịch vụ với DMV từ sự thoải mái tại nhà của quý vị, …

Read More »

加州DMV現為滿70歲的老年人提供專門選擇

只要您能夠安全駕駛,機動車輛管理局(DMV)就想幫您保持獨立駕駛的能力。DMV提供資源以幫您舒適的在家中或到訪當地辦事處來辦理DMV業務。 即使續期通知上要求您來DMV辦事處親自辦理駕駛執照,滿70歲的加州駕駛員在2022年底之前也都可以利用暫行辦法臨時規例在網上或通過信件來為駕駛執照或身份證(ID)續期。如果您仍然需要首次申請REAL ID,那麼還是要親自到訪DMV辦事處來完成申請流程。您可以在預約到訪辦事處之前可以上網開始REAL ID申請並上傳所需文件來縮短親自到訪DMV辦事處等候的時間。 問:除了網上或親自到訪,是否還有其他途徑可使用DMV服務? 答:通過在網上提供多種曾經需要到訪辦事處才能辦理的業務,DMV繼續開發創新途徑來精簡辦理過程並縮短顧客們在辦事處的停留時間。在很多情況下,顧客們可以在網上開始辦理流程,然後DMV的客服務代表將通過信件聯繫您以完成業務辦理。DMV也增加了可以在便民自助服務站完成的業務數目並增添了服務站的語言選項。 問:我70歲了並需要續期駕駛執照,但是來DMV辦事處感到不安全。請問可以怎麼做呢? 答:在2022年底之前,即使您的續期通知上要求到訪DMV辦事處,符合條件的駕駛員及REAL ID 持有者也都可以登錄dmv.ca.gov/online或使用信件來續期非商業性駕駛執照及身份證。 問:收到了續期通知信件後,我應該等多久才能續期駕駛執照或身份證呢? 答:如果您選擇利用DMV的網上服務來續期,在接到續期通知信件後您就應該嘗試辦理。請記住,駕駛執照和身份證通常會在續期後的兩到四周內寄到。 瞭解更多訊息或獲取此處未列出問題的答案,請訪問www.dmv.ca.gov。

Read More »

The California DMV Now Offers Specialized Options for Seniors 70+ Years Old

The Department of Motor Vehicles (DMV) wants to help you maintain your driving independence for as long as you can drive safely. The DMV offers resources to help you take care of your DMV tasks from the comfort of your home or at your local field office. California drivers, aged 70 years or older, have until the end of 2022 …

Read More »

FINAL UPDATE: No PSPS due to improving weather conditions

Given improved weather conditions, PG&E has notified all customers that no Public Safety Power Shutoffs will be necessary. We had previously notified about 5,800 customers in 13 counties and two tribal communities that a safety shutoff might be needed. Groups of customers were notified Sunday and Monday that a PSPS would not be needed. At 11 a.m. Monday, we have notified …

Read More »

10/23 UPDATE: Potential PSPS this weekend decreased in scope due to improving weather conditions

Given improved weather conditions, PG&E on Sunday afternoon reduced the scope of its potential Public Safety Power Shutoff (PSPS) for this weekend. About 1,000 customers in portions of Glenn, Colusa, Stanislaus and Yolo counties are no longer being considered for a safety shutoff.  As of Sunday at 8 p.m., PG&E had not initiated a PSPS for any of the 5,800 …

Read More »

UPDATE: Potential PSPS this Saturday might impact about 5,800 customers in 13 counties

No major change in terms of the scope of the PSPS this weekend. At this point, we anticipate this PSPS event is smaller in scale impacting very targeted, local communities. We will keep you posted if there is any changes in the scope. Potential affected counties and customers: o             Butte: 431 customers, 32 Medical Baseline customers o             Colusa: 559 customers, …

Read More »
Translate »