California

Gear Up for Summer Travel with a REAL ID

Sacramento – More than 15.8 million Californians now have a REAL ID – an increase of 172,036 from the previous month – according to California Department of Motor Vehicles (DMV) data. As we approach the first official day of summer this month, now is the ideal time to get a REAL ID driver’s license or identification card. There is no need …

Read More »

Hành Động Cần Thiết Để Gia Hạn Bảng Đậu Xe DMV Trước Ngày 30 Tháng 6

Sacramento –Những người có bảng đậu xe dành cho người khuyết tật dài hạn, đã có bảng đậu xe của họ từ sáu năm trở lên phải cung cấp chữ ký cho DMV để gia hạn trong năm nay. Các bảng đậu xe sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Một luật mới đã thay đổi quy …

Read More »

6月30日之前必須為DMV停車牌續期

沙加緬度—— 持有永久殘疾人停車牌已滿六年或更長時間者必須向DMV提供簽名以在今年續期。停車牌將於2023年6月30日到期。 新法律改變了續期流程,因此長期停車牌持有者將不再自動收到新的停車牌。停車牌必須每六年續期一次。顧客們可以登錄dmv.ca.gov/DPP來輕鬆地在線完成整個續期流程。續期無需繳費,也無需提供醫生證明。 「通過全新的全程在線辦理流程,DMV讓您的續期過程盡可能簡單、便捷。」DMV局長Steve Gordon說,「現在正是顧客們完成續期的好時間,以便在截止日期前通過信件收到新的停車牌。 」 停車牌持有者須完成如下步驟來續期: 準備好停車證號碼或續期認證號碼(RIN) 訪問DMV.ca.gov/dpp 在續期表上提供電子簽名 在6月30日之後,未能及時續期的停車牌持有人將不再擁有有效的停車牌,因此也無法在指定的殘疾人停車位中停車。 停車牌持有人也可以通過在郵寄來的續期通知上簽名並將其寄還給DMV來進行續期。續期人需自付郵資。

Read More »

Action Required to Renew DMV Disabled Placards by June 30

Sacramento – Permanent disabled person parking placard holders who have had their placards for six or more years must provide a signature to the DMV to renew this year. Placards expire on June 30, 2023. A new law has changed the renewal process, so longtime placard holders will no longer automatically receive new placards. Placards must be renewed every six years. …

Read More »

SacRT Holding Two Hiring Events in June

SACRAMENTO, CA – The Sacramento Regional Transit District (SacRT) is hosting two in-person hiring events specifically to help bring onboard more bus drivers and fill other essential positions. SacRT offers extremely generous and competitive benefits for medical, dental, paid sick leave, retirement, and tuition reimbursement. Also, signing bonuses are available for bus drivers. Hiring Event Details:Tuesday, June 6, 2023 (tomorrow)10 …

Read More »

FIGHT THE BITE! Protect Yourself from Mosquitoes this Memorial Day Weekend

The Sacramento-Yolo Mosquito & Vector Control District reminds the public to take all necessary precautions and protect themselves from mosquitoes this Memorial Day weekend and in the upcoming months.  “Many will be spending time outdoors as this holiday is the unofficial kick-off to the summer season,” said Gary Goodman, District Manager. “As you celebrate with a backyard barbeque, a camping …

Read More »

Kỷ Niệm Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Á, Cư Dân Hawai và Đảo Thái Bình Dương Thông Qua Cách Thức Để Nắm Bắt và Làm Chủ Tương Lai Của Bạn

Thực hiện bởi: Chuyên Viên Phân Tích Chương Trình Chính Phủ, trực thuộc Văn Phòng Hiệu Trưởng Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng tại California Tháng 5 là Tháng Di Sản của Người Mỹ  Gốc Á, Cư Dân Đảo Thái Bình Dương ( gọi tắt là AANHPI), lễ kỷ niệm kéo dài một tháng này là để vinh danh các …

Read More »

당신의 미래를 주도하면서 아시아계, 하와이 원주민 및 태평양 제도 주민 문화유산의 달을 기념하세요

작성자: 마이클 트란, 캘리포니아 커뮤니티 칼리지 총장실 정부 프로그램 분석가 5월은 아시아계, 하와이 원주민 및 태평양 제도 주민 (AANHPI) 문화유산의 달입니다. 이 기간에 우리는 미국 역사를 풍요롭게 하고 미국의 성공에 중요한 역할을 해온 여러 세대의 아시아계, 하와이 원주민, 태평양 섬 주민에게 경의를 표하며 기념합니다. 다음 세대를 위한 기회를 창출하기 위해 노력한 선구자들을 기리는 동시에, 지금이야말로 여러분의 성공과 미래를 책임지고 그들의 …

Read More »

慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民傳統月,請掌控您的未來

作者:Michael Tran,加州社區學院校長辦公室政府項目副分析師 五月是亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)傳統月。這是一個長達一個月的慶典,旨在表彰世世代代豐富了美國歷史的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民為國家興旺做出的貢獻以及在美國未來的成功道路上不可或缺的地位。當我們紀念那些為後來者創造機遇而努力奮鬥的先驅之時,現在正是時候來繼續他們的工作、把握您的成功與未來。加州的社區學院可以幫助您實現這一目標——我就是無數例證之一。 作為在奧克蘭(Oakland)和列治文(Richmond)長大的第一代越南裔美國人,我還記得看到並感受到難民父母為維持我們的家庭生計而艱辛奮鬥。儘管我的父母知道接受大學教育對我們未來的經濟穩定至關重要,但由於英語能力有限,他們無法提供我們在K-12階段所需的學業支持與倡導。像許多移民父母的孩子一樣,我們也是自力更生的。 在勉強高中畢業後,我感到有必要立即實現經濟獨立,因為我不想成為父母的負擔。我在互聯網泡沫時期報名就讀了一所私立營利性大學,因為他們承諾可以幫助學生在僅18個月內賺取高薪,而公立大學則需要兩到四年時間。然而,就在我完成計算機技術副學士學位並累積了相當多的學生貸款債務後,互聯網泡沫破裂了。僅有的一些仍在招聘的雇主只招收擁有學士學位的人,而我因為沒有學士學位而無法找到工作。 幸運的是,一位老朋友建議我去看看蘭尼(Laney)學院—— 我們當地的一所加州社區學院,因為它可以成為我獲取學士學位的墊腳石,並為我打開更多門路、帶來更多機遇。令我驚訝的是,當我在蘭尼學院報名入學時,我在營利性學院所取得的大部分學分都不能轉。我在那時面臨著一個艱難的抉擇——是放棄追求學士學位還是重新開始我的教育之旅。我選擇了重新開始。事實證明,在蘭尼學院重新開始是我做過的最好的決定。蘭尼學院為我提供了指導和支持,讓我首次取得了優秀的學術成績。 在蘭尼學院,取得高分和好成績並不是最改變我人生的經歷。當我選修了第一門民族研究課程時,我的個人、教育和職業軌跡發生了改變。我首次在學術環境中瞭解了亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社群的多樣性,深入探索了我們社群的鬥爭、貢獻和歷史,以及他們如何與其他種族和民族團體建立了團結。這是一次賦予我力量並改變我人生的經歷。我還結識了一些了不起的人,比如黑豹黨自衛運動的日裔美國人聯合創始人理查德·青木(Richard Aoki)。理查德從蘭尼學院的客座講師最終成為了我的導師。在理查德的支持下,蘭尼學院教職員工的指導以及同學們的鼓勵下,我從蘭尼學院畢業後轉入加州大學伯克利分校就讀,並在那裡獲得了民族研究學士學位。 如今,我是加州社區學院校長辦公室的一名自豪員工。加州社區學院是全美最大的高等教育系統。我通過支持其大力倡導的各種公平舉措來為社區中的人民服務。我深知獲取知識和獲得高等教育是成功的關鍵,因為我親身經歷過。它為我打開了門路,也可以為您推開機遇之門。 無論您身處何種生活階段——高中學生或是最近的畢業生、父母、尋求新職業的專業人士、難民、移民或曾身陷囹圄,現在開始都不會太晚。而最好的起點就是您當地的社區學院。 無論您的目標是什麼,請讓加利福尼亞州的社區學院為您開啟成功之路。我們代表加州社區學院期待與現在的您相逢,並竭誠助您走向未來的成功。請訪問ICanGoToCollege.com,瞭解更多資訊並立即報名就讀我們116所學院中的一所。

Read More »

Celebrate Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Heritage Month by Taking Charge of Your Future

By: Michael Tran, Associate Governmental Program Analyst, California Community Colleges Chancellor’s Office May is Asian American Native Hawaiian Pacific Islander (AANHPI) Heritage Month, a month-long celebration that pays tribute to the generations of Asian-Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders who have enriched America’s history and who have been and continue to be instrumental in its success. As we honor the …

Read More »
Translate »