California

ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PG&E ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ OAKLAND, Calif.— ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ …

Read More »

올 여름에 비용을 절약하고, 에너지를 절감하고, 전기 그리드에 도움 주기

180만 명 이상의 PG&E 고객, 에너지 절감 고객에게 보상하는 새로운 주 차원의 프로그램에 자동 등록 캘리포니아주 오클랜드— 이번 달에 새로운 Power Saver Rewards Program이 시행되면서, Pacific Gas and Electric Company(PG&E) 고객은 10월까지 기온이 높은 지정된 날들 동안 에너지를 절약한 것에 대해 보상을 받을 수 있습니다. 이 프로그램은 무료이고, 자발적인 것이며, 이번 달에 180만 명의 고객들이 등록될 예정입니다. 다른 고객들에게도 참여를 …

Read More »

今年の夏は、経費削減、節電、そして電力網をサポート

180万以上のPG&Eのお客様が、省エネルギーに対して報奨を与える州全体での新しいプログラムに自動登録しました。 OAKLAND, Calif.— 今月に入り、Pacific Gas and Electric Company(PG&E)は、新しいPower Saver Rewards Programを立ち上げ、10月までの限定夏日に節電を実行したお客様に対し報奨を与えることになりました。 プログラムは無料で自主参加であり、今月は180万人のお客様が登録されました。他の方々も、ご参加ください。目的は簡単です。夏日に節電することで、California州の電力網に対する負荷を削減することです。「Power Saver Rewards Programは、夏日に節電するお客様に対し財政的な報奨を与えるもので、真の意味で共に利益をもたらします。同時に、電力網の需要が削減され、継続的な信頼性とクリーンな空気を確実に提供できます。節電しない場合でも、コストもかからず罰金が課せられることもありません。ただ、これは使用の低減に対し報奨金が与えられる機会なのです。つまり、お客様はプログラムに参加することにより、経費節約ができ、支払いが増えることはありません。」と、PG&Eの事業開発および顧客関与部門の副社長であるAaron Augustは述べています。5月1日から10月31日の間、カリフォルニア州の電力網管理者であるCalifornia Independent System Operatorがエネルギー緊急アラート監視(Energy Emergency Alert Watch)および/またはフレックスアラート(Flex Alert)を発行すると、Power Saver Rewardsイベント日が発生します。PG&Eはイベント日の前日に電子メールまたはテキストを送信し、お客様に省エネルギー時間を伝えます。限定夏日の午後4時から9時までの間に、省エネルギーを実行したお客様は、プログラム時期終了後、請求書に控除額が示されます。控除額はお客様の節約量によって決定されます。お客様は、毎年イベント中の節電に対し、キロワット時(kwh)[1]当たり2ドルの控除を受け取ります。California Public Utilities Commissionによるこのプログラムは、電力網に対する全体的な負荷を削減し、発電所における化石燃料使用の必要性を回避するための行動を奨励する目的で開始されました。お客様は、サーモスタットを25度またはそれ以上に設定し(健康が許す限り)、使用していない電気を消し、電気自動車のプラグを抜き、洗濯機、乾燥機、電気オーブンなどの大型家電の使用を電力網の需要のピークが過ぎるまで待つことにより、エネルギーの使用量を一時的に削減することができます。 競合するピーク時プログラム(peak hour program)に登録されていないSmartMeterを持つPG&Eのお客様は、参加可能です。コミュニティ選択集約(CCA)に登録されたお客様のほとんども参加可能です。お客様は、プログラムのWebサイトからいつでも登録解除することができます。 California Alternate Rates for Energy(CARE)プログラムおよびFamily Electric Rate Assistance(FERA)プログラムに登録されているPG&Eのお客様の中には、今月自動的に登録されたお客様もおられます。 登録は簡単ですので、今年の夏は、省エネルギーを実行し、報奨金を受け取りましょう。powersaver.pge.comにアクセスして、プログラムの詳細を入手し、サインアップしてください。 [1]kWhは、電力使用の測定単位です。1 kWhは、1,000ワットの家電を1時間使用する場合のエネルギー量です。 PG&Eの概要Pacific Gas and Electric Companyは、PG&E Corporation(NYSE:PCG)の子会社で、California州の北部と中央部の7万平方マイルに居住する1,600万人に天然ガスと電気を組み合わせて提供している公共事業体です。詳細については、pge.comおよびpge.com/newsにアクセスしてください。

Read More »

Txuag Nyiaj, Txuag Hluav Taws Xob thiab Pab Cov Lab Npauv Sib Nchab ntawm Hluav Taws Xob (Grid) nyob rau Lub Caj Ntuj Sov No

Ntau tshaj li 1.8 lab Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E Tau Txais Kev Tso Npe Nkag Yam Av Tas Naus Mav Rau hauv Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab Thoob Plaws Lub Xeev uas Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Uas Txo Tau Tus Nqi Hluav Taws Xob OAKLAND, Calif.— Nrog rau Txeej Txheem Pab Cuam …

Read More »

今年夏天讓我們一起節電、省錢、護電網

超過 180 萬名的 PG&E 客戶,已自動登記加入這項全新的州計畫,只要節約能源就能獲得獎勵 【加州屋崙訊 】隨著本月推出了全新的Power Saver Rewards Program後,太平洋煤電公司(PG&E)的客戶在十月底前,只要在特定炎熱日子裡節約能源,就會獲得獎勵。 這是免費且自願參加的計畫,而且這個月已經有 180 萬名客戶登記加入。我們鼓勵其他人也一起加入。目標很簡單:在炎熱的日子節約能源,降低對加州電網的壓力。「Power Saver Rewards Program 確實是兩全其美的好計畫,因為客戶在炎熱日子節約能源的話就能獲得財務獎勵,同時還能降低對電網的需求壓力,確保持續供電的可靠性,還能讓空氣變得較乾淨。即使沒有節約能源,也不會增加成本或受到處罰,而只是多了降低用量就能獲得獎勵的好機會。如此意味著,客戶在加入計畫後,就只會省錢而已,絕不會因此需要付更多錢。」PG&E 業務開發與客戶互動副總裁 Aaron August 說道。在 5 月 1 日到 10 月 31 日間,當加州的電網營運公司加州電力調度中心(California Independent System Operator)發布能源緊急事件警示注意(Energy Emergency Alert Watch)及/或節電警示(Flex Alert)時,就會觸發 Power Saver Rewards 事件日。PG&E 會在事件日的前一日發出電子郵件或簡訊通知,提醒客戶降低能源用量的時間。客戶如在特定炎熱日子的下午 4 點到 9 點期間節約用電的話,就會在本計畫季節結束後,獲得帳單的減免額度。減免額度會取決於客戶節省了多少用電。客戶在事件期間降低用電量,每千瓦小時(kWh)[1]會獲得 2 美元的年度帳單減免額度。這項計畫是由 California Public Utilites Commision 所推動,目的在鼓勵大家降低對電網的整體壓力,並避免發電廠需要使用石化燃料。客戶可透過把恆溫器調到 78 度或更高(健康狀況允許下)、關閉未使用的電燈、拔除電動車插頭、以及在電網需求高峰期過後再使用洗衣機、乾衣機及電烤箱等大型家電等作法,暫時降低能源用量。 擁有 SmartMeter 的 PG&E 電力客戶,如未登記加入相互排斥的尖峰時刻計畫者,即符合加入本計畫的資格。已加入社區電力整合方案(Community Choice …

Read More »

Save Money, Save Energy and Help the Grid This Summer

More than 1.8 Million PG&E Customers Automatically Enrolled in New Statewide Program that Rewards Those Who Reduce Energy OAKLAND, Calif.— With the new Power Saver Rewards Program being launched this month, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) customers will be rewarded for saving energy during select hot days through October. The program is free, voluntary and 1.8 million customers are being enrolled this …

Read More »

Congratulations LAAPFF2022 Award Winners!

Congratulations Award Winners! Visual Communications proudly presents the 38th Los Angeles Asian Pacific Film Festival, and we feel so grateful to come together and celebrate our artists. We are thrilled to announce awards and recognitions to these especially moving films from this year’s festival: 🌟Emerging Filmmaker Award: Yasir Masood for his film ISTIKHARA, NEW YORK⭐Golden Reel Award – Narrative Short: EUREKA, dir. by Miida Chu⭐Golden …

Read More »

Muaj cov cai tshiab (federal regulations) tuaj uas cuam tshuam txog kev mus caij dav hlau nyob rau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav (Spring) 2023 no. Npaj ua daim REAL ID tam sim no.

Yog koj tseem tsis tau ua daim REAL ID, nco ntsoov tias tsoom fwv txoj cai uas yuav tsum kom muaj daim REAL ID thiaj li ya tau dav hlau los yuav txog, ua rau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav (Spring) no yog zaum kawg uas mus caij dav hlau es tsis muaj daim REAL ID los tau! Pib lub …

Read More »

Ask the DMV: New federal regulations are headed our way that will affect air travel in Spring 2023. Get prepared now with a REAL ID.

If you have not yet applied for your REAL ID, be aware that federal requirements for travel will soon go into effect, making this the last spring break you can travel without one! Starting May 2023, you will need to show a REAL ID driver’s license or identification card, or other federally approved identification –like a passport—at TSA airport checkpoints …

Read More »

May is Mental Health Awareness Month

Two women sitting on couch

As we recognize Mental Health Awareness Month this May, we would be remiss not to acknowledge the mental and emotional impacts many of us are likely experiencing in response to recent traumatic events in our community, tragic conflict and wars taking place across the globe, and the lingering impacts of the pandemic.  This May, and always, the Sacramento County Division …

Read More »
Translate »