San Francisco

Five Simple Things You Can Do to Save Energy during Labor Day Weekend Heat Wave

Triple-Digit Heat Will Tax the Grid; State Grid Operator, PG&E, Other Utilities Asking Customers to Conserve between 3 p.m. and 9 p.m. SAN FRANCISCO, Calif.—With triple-digit heat forecast for the three-day Labor Day weekend, the state’s grid operator is calling for afternoon and evening energy conservation as one way to make sure that the supply of power stays ahead of …

Read More »

PG&E Has Redesigned Community Resource Centers for Potential Public Safety Power Shutoff Events to Reflect COVID-19 Health Protocols

Outdoor Open-Air Tents and Vans Will Supplement Indoor Facilities to Accommodate Physical Distancing While Providing Water and Device Charging for Customers Insights and Feedback from 300 Meetings with Customers; Local, State, Federal and Tribal Government Officials Help Lead to Improved 2020 Planning SAN FRANCISCO, Calif. — In preparing for the possible need to turn off power to prevent wildfires during …

Read More »

Nhiều gia đình có thể được các nhân viên Thống Kê Dân Số 2020 tiếp tục đến thăm gặp

Gặp gỡ để kiểm tra chất lượng và bảo đảm mọi người được kiểm kê. Ngày 31 tháng 8 năm 2020– Hiện các cuộc thăm dò tận nhà của những nhân viên thống kê dân số đang tiến hành. Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ  thông báo cho các gia đình rằng họ có thể được các nhân viên …

Read More »

PG&E山火安全網上研討會

Pacific Gas and Electric Company 太平洋煤電公司(PG&E)誠邀您參加可以讓參加者互動的網上研討會,了解我們各種預防山火,確保用戶及社區安全的各種工作。 8月31日(星期一)| 5:30-7:00 p.m.按此加入 » or 或撥免費電話 (844) 738-1853 » | 研討會 ID: 4279783了解更多 » 我們繼續感受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響,亦明白用戶依賴可靠電力服務的重要性,尤其在居家避疫的情況下。這是我們致力減少公共安全斷電 (Public Safety Power Shutoff,下稱PSPS) 的發生,亦希望分享資訊幫助您為今年山火季節做好準備。 透過這場中文網上研討會中,您會聽到我們防止山火的各項工作,我們也會解答大家的問題,您也可分享您的意見。在此研討會上分享的資訊與我們自五月起每周三舉行的地區性英文研討會類似。 減少PSPS的影響範圍、縮短斷電時間以及為用戶提供更智能化的服務及資訊PG&E的山火預防計劃山火安全工作的進度助您準備PSPS的各項資訊 欲收看過往在您的社區進行的英文研討會或下載有關資料,請前往 pge.com/firesafetywebinars »我們每天正努力工作來改善供電系統的安全及穩定性以減低山火風險。欲了解我們的山火安全措施和您可以如何作出準備。請前往 pge.com/wildfiresafety » 注意事項 • 此網上研討會會網上直播,我們建議您使用電腦播音機收聽。

Read More »

Kollaboration – 2020 Census Town Hall

Kollaboration is proud to be an official partner for the 2020 Census for a WEEK OF ACTION!RSVP NOW AT http://bit.ly/kollab2020census Join us for an empowering virtual town hall focused on galvanizing the Asian American community to participate in the 2020 Census.It’s more important than ever to engage and count the nation’s marginalized communities. Asian Americans are currently the least likely to …

Read More »

Paano binibigyan ng inspirasyon ng mga Asian American creatives ang kanilang mga kasamahan upang hikayatin ang kanilang mga mahal sa buhay na mabilang sa 2020 Senso

Nakikita ni Michelle Hanabusa, founder at creative director ng  WEAREUPRISERS, ang common thread between fashion at 2020 Senso: “Ang iyong kasuotan ay ang kung ano ang iyong isinasagisag. Ang suot mo ay ekspresyon ng kung sino ka.” Gaya nito, para kay Hanabusa, ang 2020 Census ay tungkol sa representasyon ng Asyanong Amerikano at pagpapakita, sa bilang, kung sino tayo. Ginagamit …

Read More »

亞裔美國人創意人士如何激勵同齡人和他們所愛之人參與2020年人口普查

WEAREUPRISERS的創始人兼創意總監Michelle Hanabusa 看到了時尚與2020年人口普查之間的共同點:「你的穿着就是你所代表的。你穿的衣服是你的身份表達。」 同樣,Hanabusa認爲2020年人口普查是關於亞裔美國人的展示,以數字顯示我們是誰。Hanabusa正在通過UPRISERS和時尚來宣傳2020年人口普查。 Hanabusa 從零開始建立了社區主導的街頭服飾品牌UPRISERS。她之選擇了這個名字是因爲這個詞代表了做真實的自己,堅持自己的價值觀來推動社會變革。過去,她曾與不同團體合作,以提高人們對重要目標的認識,包括最近開展的一場反歧視亞洲人的運動。 現在,她很高興自己的平臺能與2020年人口普查合作,併成爲全國範圍內努力爭取亞裔美國人被算上的一部分。像UPRISERS這種有公德心的平臺正在填補一個空白時期。因爲COVID-19,公衆集會已經停止,人們無法探望至愛至親,各行各業的正常經營都在面臨巨大困難。 年輕的亞裔美國人,特別是許多領導着以藝術和娛樂爲重點的人士,正在展示如何突破溝通障礙。這些溝通障礙是許多人出於安全考慮進行居家隔離而引起的。迄今爲止,這些組織與2020年人口普查合作,通過其關鍵計劃和虛擬活動在線吸引了數百萬人,例如Gold House的年度A100榜單。該獎項表彰了具有文化影響力的亞裔美國人。 Gold House hosts a virtual town hall on the economy and politics, featuring speakers from top left to right: Richard Lui, MSNBC anchor; Amrita Ahuja, CFO of Square; Andrew Yang, former 2020 presidential candidate; Betty Liu, executive vice chairman of New York Stock Exchange; Richard Lui, MSNBC anchor; Tim Wang, TDW+Co …

Read More »

Cục Thống Kê Dân Số Điều Chỉnh các Hoạt Động Để Bảo Đảm Mọi Người Đều Được Kiểm Kê

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 – Trong lúc Cục Điều Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động mà COVID-19 gây ra đối với các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, các thay đổi khi hành động đang được áp dụng để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để …

Read More »

As California Heatwave Extends into Mid-Week, PG&E Strongly Urges Customers to Conserve Energy and be Prepared in Case of Rotating Power Outages

California ISO Maintains Flex Alert For WednesdayPG&E Thanks Customers for Coming Together to Conserve Power on Monday and Tuesday SAN FRANCISCO, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) strongly urges customers to conserve energy to help prevent the need for rotating outages. The state’s electric grid operator, the California Independent System Operator (CAISO), issued a Flex Alert previously that …

Read More »

PG&E – (Rotating Outage) 所以我想解釋一下甚麼是輪流停電,點解會發生以及你如何可以獲取最新資訊。

我們將於我們的服務範圍實施輪流停電, 所以我想解釋一下甚麼是輪流停電, 點解會發生以及你如何可以獲取最新資訊。 加州獨立運作系統, 或稱CAISO, 負責加州電網的運作, 他們監察全州的電網以及預測有沒有足夠的電力供應來滿足用戶的需求。 一般來說, 加州的能源供應可以滿足需求。 不過, 當加州受到大範圍的熱浪影響時, 好似現在的情況, 用戶對電力的需求就會求過於供。 此時, 在CAISO的指引下, 加州的公共事業公司, 包括PG&E, 或會被要求進行暫時性, 輪流停電的措施, 來減低對電網的負荷, 亦減少突然停電。 輪流停電通常持續1-2小時, 範圍可以影響幾條街, 直至電力的供求得到平衡為止。地點可以是隨機的, 但加起來會等同需要維持加州電力的需要。 CAISO對實行輪流停電的要求是即時性的, 而且我們必須在10分鐘之內執行, 所以在此情況下我們根本難以預先通知用戶。此種即時的行動有需要來保護和減少對用戶的影響。 簡單來說, 我們需要對少數的用戶進行停電, 來維持整個大供電系統的穩定性。 當輪流停電或會發生, 或者的電力需求大於供應的時候, 我們會盡所能公布最新的資訊。 即時資訊可以跟縱我們的社交媒體, Twitter, Instragram and Facebook, 又或者參閱我們網站的資料。 多謝您的體諒, 請在停電期間保持安全。

Read More »
Translate »