San Francisco

ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff)ਐਡਰੈੱਸ ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੋਰ ਪਤਿਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ OAKLAND, Calif. — ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕ  ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ …

Read More »

공공 안전 전력 차단(Public Safety Power Shutoff(PSPS)) 주소 경보는 학교 또는 친척의 집을 비롯하여 중요도가 높은 자택 이외의 주소에 대한 알림을 제공합니다.

2022년 6월 이전에 가입한 고객의 경우 계속해서 경보를 받기 위해서는 반드시 재등록해야 합니다. 온라인 도구는 공과금 청구서가 본인 명의가 아닌 경우에도 세입자에게 혜택을 제공합니다. 캘리포니아주 오클랜드 — Pacific Gas and Electric Company(PG&E) 고객과 비 계정 소유자는 이제 관심을 가지고 있는 주소에 대해 알림을 등록하여 공공 안전 전력 차단(Public Safety Power Shutoff((PSPS))에 대한 정보를 받을 수 있습니다.  강풍으로 인해 나뭇가지와 잔해물이 …

Read More »

公共の安全のための計画停電(Public Safety Power Shutoff(PSPS))の住所別アラートは、学校や親戚の家など、ご自宅以外の重要な住所に関する通知を提供します

2022年6月以前にご登録いただいたお客様が引き続きアラートを受信するには、再登録していただく必要があります ご自分名義の公共料金請求書がない場合でも、オンラインツールは入居者にメリットがあります カリフォルニア州オークランド— Pacific Gas and Electric Company (PG&E)のお客様およびアカウントをお持ちでない方は、関心のある地域で実施される公共の安全のための計画停電(Public Safety Power Shutoff(PSPS))の通知にご登録いただけるようになりました。 強風によって樹木や飛来物が電線に接触すると、設備が損傷を受けたり、山火事が発生したりすることがあります。結果として、PG&Eは山火事を防ぐために、悪天候の際に電力供給を停止することが必要になる場合があります。この停電をPSPSと呼んでいます。 このようなアラートの受信を2022年6月以前にご登録いただいた場合、2023年6月まで引き続きこの通知を受け取るには、各住所を再登録していただく必要があります。 ご自身やご家族にとって重要な任意の住所に関するアラートに登録するには、www.pge.com/addressalertにアクセスしてください。アラートは自動化された電話またはテキストで複数の言語でご利用いただけます。 住所別アラートは以下のようなお客様に最適です。 ご自宅、勤務先、学校、その他の重要な場所で実施されるPSPSの情報を知りたい場合入居者でPG&Eアカウントをお持ちでない場合ご友人やご家族が影響を受けるPSPSの通知を受け取る必要がある場合世帯内の複数のご家族が通知を受け取りたい場合 お客様およびアカウントをお持ちでない方が、請求書の送付先がご自分でない住所で計画されているPSPSの最新情報をご希望の場合は、任意の数の住所別アラートを登録することができます。PG&Eのお客様は、アカウントをお持ちのご自宅またはお勤め先の地域で実施されるPSPSの通知に自動的に登録されます。お客様は、特定の地域が影響を受ける場合に通知を受け取れるように、最新のご連絡先情報をPG&Eにお伝えいただくことをお勧めします。 不測の事態に備える PG&Eは、停電になると生活に支障が生じることを承知しており、システムの安全性を向上させるとともにPSPS実施時の影響を緩和するために、年中無休で取り組んでいます。PG&Eは、すべてのお客様に不測の事態に備えることをお勧めしています。停電に備えて以下のリソースをご利用いただけます。 Safety Action Center:山火事や悪天候の際に安全を確保するためのヒントとガイドをご覧ください。お子様向けの緊急時への備え:緊急時用のリソースをお子様と共有するための対話式ゲーム、安全に関するヒントやクイズをご利用ください。Medical Baseline Program:障碍者と高齢者を支援するために利用できるリソースにご登録ください。 PG&Eについて Pacific Gas and Electric Companyは、PG&E Corporation(NYSE:PCG)の子会社で、California州の北部と中央部の7万平方マイルに居住する1,600万人に天然ガスと電気を組み合わせて提供している公共事業体です。詳細については、pge.comとpge.com/newsにアクセスしてください。

Read More »

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) Ntawm Public Safety Power Shutoff Muab Cov Kev Ceeb Toom txog rau Cov Chaw Nyob Uas Dhau Ntawm Koj Lub Tsev Lawm Uas Tseem Ceeb rau Koj, Muaj Xam Nrog Rau Cov Tsev Kawm Ntawv los sis ib Tus Txheeb Ze Lub Tsev Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Twb Sau Npe Nkag Tag Ua Ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 Nod Lawm Yuav Tsum Tau Rov Qab Sau Npe Dua Tshiab kom thiaj li Tau Txais Cov Kev Ceeb Toom No Txuas Ntxiv Mus Lub Cuab Yeej Online Muaj Txaij Ntsig Zoo Rau Cov Neeg Xauj Tsev, Tab Txawm Hais Tias …

Read More »

公共安全斷電(Public Safety Power Shutoff)地址警示訊息能為您住家以外且您認為重要的地址提供通知,包括學校或親戚家

在 2022 年 6 月前登記的顧客,必須重新登記才能繼續收到警示訊息 租戶即使水電費帳單不是自己的名字,還是能享受線上工具的好處 【加州屋崙訊】太平洋煤電公司(Pacific Gas and Electric Company;簡稱 PG&E)的顧客與非帳戶持有人,現在可以為他們所關心的地址,登記加入通知警訊,掌握最新的公共安全斷電(Public Safety Power Shutoffs;簡稱 PSPS)訊息。 強風可能導致樹枝及碎石碰觸通電電線、損壞我們的設備、並引發森林大火。因此,PG&E 可能需要在劇烈天氣期間關閉電力,以預防森林大火。這種情況就稱為 PSPS。 請務必記住,如果您在 2022 年 6 月前登記加入警示訊息通知者,您需要為各個地址重新登記,以便在 2023 年 6 月前能持續收到通知。 如果您想登記加入任何您認為重要或您所愛的人的地址,請前往www.pge.com/addressalert。警示訊息提供多種語言,並透過自動撥或與文字簡訊方式發送。 如果您符合以下條件,地址警示訊息通知就很適合您: 您想知道您住家、工作、學校或其他重要地點的 PSPS 情形您是租戶而您沒有 PG&E 帳戶您需要隨時掌握會影響朋友或所愛的人的 PSPS 事件。家中有多人想收到通知 位於非帳單地址的顧客與非帳戶持有人,如想接收 PSPS 預報的最新消息,可以為任何數量的地址登記加入地址警示通知。請注意,PG&E 顧客會自動為其擁有帳戶的任何住家或商店行號,登記接收 PSPS 通知。我們鼓勵顧客時時向 PG&E 更新其聯絡資訊的最新狀態,以便在其特定地點將受到影響時收到通知。 為不可預期的狀況做好準備 PG&E 瞭解失去電力會為生活帶來不便,因此便不斷努力讓系統更安全,並且同時降低 PSPS 事件帶來的衝擊。PG&E 鼓勵所有顧客為不可預期的緊急事件做好準備。以下是幾個能幫助您為停電做好準備的諮詢: Safety Action Center:查找在森林大火或劇烈天氣期間保持安全的提示與指引。兒童緊急事件準備度:取得互動遊戲、安全提示及小測驗,以便跟兒童分享緊急事故資源。醫療基準計畫(Medical Baseline Program):登記取得用於協助殘疾與年長族群的資源。 關於 PG&E 太平洋煤電公司(Pacific Gas …

Read More »

Public Safety Power Shutoff Address Alerts Provide Notifications for Addresses Other Than Your Home That Are Important to You, Including Schools or a Relative’s Home

Customers Who Signed Up Before June 2022 Must Re-Enroll to Continue Receiving Alerts Online Tool Benefits Tenants, Even If They Don’t Have a Utility Bill in Their Name OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) customers and non-account holders can now sign up for notifications for any address they care about to stay informed about Public Safety Power Shutoffs (PSPS). High winds …

Read More »

Hỗ trợ Cộng đồng Chuẩn bị Ứng phó với Nạn cháy rừng và các Thiên tai khác: PG&E Hỗ trợ các Tổ chức Phi lợi nhuận tại Địa phương, Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ

PG&E và The PG&E Corporation Foundation Cam kết $1 Triệu cho công tác Cứu trợ và Phụ hồi sau Thiên tai cho Tổ chức Phi lợi nhuận tại Địa phương vào năm 2022 và $750.000 cho Hội Chữ thập Đỏ Oakland, Calif. — Trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy Electra Fire tại các hạt …

Read More »

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ: PG&E ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

PG&E ਅਤੇ The PG&E Corporation ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $750,000 ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੈਲੇਵੇਰਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Electra Fire ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਬਰਨ ਅੱਗ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and …

Read More »

지역사회가 산불 및 기타 재해에 대비하고 대응할 수 있도록 지원: PG&E, 지역 비영리단체인 미국 적십자사를 지원하다

PG&E와 PG&E 재단(PG&E Corporation Foundation), 2022년에 지역 비영리 재난 구호 및 복구에 100만 달러, 적십자사에 75만 달러를 기부하기로 약속하다 캘리포니아주 오클랜드 — 소방대원들이 Amador 및 Calaveras 카운티 Electra 화재 및 Mariposa 카운티 Washburn 화재와 지속적인 사투를 벌임에 따라 PG&E(Pacific Gas and Electric Company)와 PG&E 재단이 화재로 피해를 입은 주민들을 돕기 위해 지역 기관과 미국 적십자사에 자선 기금을 제공하고 있습니다. 더 …

Read More »

山火事などの災害への準備と対応ができるようコミュニティをサポート:PG&Eは地域の非営利団体や米国赤十字社を支援

PG&EおよびThe PG&E Corporation Foundationは、2022年の災害救援・復興支援として地域の非営利団体に100万ドル、赤十字社に$75万ドルを寄付 カリフォルニア州オークランド — Amadorg郡とCalaveras郡のElectra山火事とMariposa郡のWashburn山火事に消防隊員が引き続き立ち向かう中、Pacific Gas and Electric Company(PG&E)とThe PG&E Corporation Foundation(財団)は、これらの火災によって影響を受けた住民を支援するために、地域の団体や米国赤十字社(赤十字社)に慈善金を提供しています。 PG&Eと財団は、特に今年の山火事の季節には支援を拡大し、PG&Eのサービス提供地域において山火事に対する準備・救援・復興作業を推進するために100万ドルの慈善寄付を行います。この寄付金は、地域の非営利団体やコミュニティベースの組織を支援し、サービスが十分ではない地域に重点を置いて、即対応が必要なニーズ、食料不足、若年者のサポートを優先するために使われます。このコミットメントは、自然災害に備えてコミュニティをサポートし、支援が必要な町を救済するというPG&Eと財団の目標を支持するものです。 Electra山火事の救済の一環として、財団は総額25,000ドルをCalaveras County Resource ConnectionのAmador Interfaith Food Bankと、緊急時に動物を移動して保護するボランティアグループであるAmador County Animal Response Teamに寄付します。 「Electra山火事が発生して以来、The PG&E Corporation FoundationがThe Resource Connection Food Bankのために提供してきた支援に本当に感謝しています。火事の後、コミュニティの何千軒もの家庭が数日停電になり食料が腐ってしまいました。既に食料不足に困っていた家庭にとってはこれはさらに悲劇となりました。でも、この寛大な寄付のおかげでこういった家庭に食料を届けることができます」と、The Resource Connection Food BankのフードバンクディレクターのTina Matherは言います。 「PG&EとThe PG&E Corporation Foundationは、非営利団体やコミュニティベースの組織、そして山火事の被災者のお世話をし、不安を和らげるために懸命に働く思いやりのあるボランティアをサポートすることができて光栄に思っています。PG&Eは、山火事を防ぐためのあらゆる手段を大いに活用し、火災が発生した際に助けを差し伸べてくださる人々に感謝しています」と、PG&E Corporationのエグゼクティブバイスプレジデント兼コーポレートアフェアーズ&チーフサステナビリティオフィサーのCarla Petermanは述べます。 米国赤十字社との継続的なパートナーシップ 百万ドルの寄付に加え、PG&Eと財団は赤十字社との継続的なパートナーシップに取り組んでいます。PG&Eは、同社のサービス提供地域の災害・緊急対応活動のために、緊急避難所の提供をはじめとする30万ドルを寄付しています。この寄付は、ElectraとWashburnの山火事を含む、大小さまざまな災害に対応する赤十字社の活動を支援するものです。これとは別に、財団は赤十字社に安全教育と支援活動のために45万ドルの慈善金を提供しています。PG&Eと財団は、過去10年以上にわたって赤十字社に災害救済、教育、支援活動のために慈善支援を提供してきました。 「長年にわたり、PG&EとThe PG&E Corporation Foundationは、赤十字社とのパートナーシップにより、カリフォルニア州全土の家庭やコミュニティに重要なサービスを提供してきました」と語るのは、赤十字北カリフォルニア地域CEOのHanna Malak。「PG&Eの支援のおかげで、赤十字社のスタッフは最も必要とされる時と場所で人々に快適なお世話をすることができます。」 追加の災害救済支援 また、PG&Eと財団は、大雪の救済に25万ドルを寄付し、その多くが今年初めに破壊的な大雪に見舞われたSierra Foothillsの救済活動に当てられました。 これらの慈善寄付金はすべてPG&Eの顧客ではなく、PG&Eの株主やその他の関係者からの出資金です。 PG&Eについて  Pacific Gas and Electric …

Read More »
Translate »