Chicago News

Older Adults Can Start the Year of the Rabbit on a Healthy Note Even as COVID Lingers

From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign With vaccines and treatments, we’ve come a long way in preventing the worst outcomes from COVID-19. But older adults remain among the most at risk. As we gather together to celebrate Lunar New Year, there are many tools that older adults — and anyone — can use to help protect …

Read More »

PG&E Mobilizes For Powerful Winter Storm Arriving In Northern And Central California Wednesday

More than 3,000 PG&E, Contract and Mutual-Aid Personnel Are Responding After Significant New Year’s Eve Storm and Readying for New, Approaching Storm System OAKLAND, Calif. – Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is mobilizing personnel ahead of a significant wet and windy winter storm due to arrive across Northern and Central California Wednesday and into Thursday. This effort follows the restoration …

Read More »

Các Biện Pháp Phòng Ngừa Đơn Giản Cung Cấp Khả Năng Bảo Vệ Mạnh Mẽ Chống Lại Vi-rút Mùa Đông, Bao Gồm Cúm, RSV, và COVID-19

Thực Hiện Bởi Bác Sĩ  Yasuko Fukuda Với tình hình của bệnh cúm, Vi-rút Hợp Bào Hô Hấp (RSV) và COVID-19 hiện đang lây lan ở California, điều quan trọng là các gia đình phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này, đặc biệt là khi có các cuộc tụ họp …

Read More »

簡單的防護措施可以幫您有效預防包括流感、RSV及COVID-19在內的冬季病毒

撰稿:Yasuko Fukuda,醫學博士 隨著目前流感、呼吸道合胞病毒(RSV)及COVID-19在加州的流行,各個家庭都採取防護措施來在這個冬季保持健康是很重要的,尤其是當我們在室內聚集時,比如購物及節日歡慶。 呼吸道感染的人數在上升,並且我們仍然看到病人們被送往急救室。據公共衛生官員透露,在加州至少有兩名不到五歲的兒童同因RSV而死亡。這真的令人痛心。我們需要記住, COVID-19、RSV及流感的嚴重併發症很容易傷害年幼的孩子們,尤其是當他們有基礎疾病時或是早產兒。隨著COVID-19感染數目繼續在加州上升,所有年齡階段的家庭成員都保持警惕並採取簡單易行卻有效的防護措施來預防冬季病毒是十分重要的。正好趕在節日前,二價疫苗現在可供滿6個月的嬰幼兒接種了,這就意味著您全家人就都可以接種升級版疫苗。 這樣五個建議可以幫助您為自己及他人預防嚴重病症及住院: 接種疫苗、加強劑(並接受治療)—— 流感和COVID-19疫苗仍然是您預防嚴重病症及死亡的最有效的武器。並且,您可以同時接種它們。如果您COVID-19檢測呈陽性,請立即與您的醫生或檢測治療站聯繫,並時接種治療。我們推薦大部分成年人和所有年滿12歲並出現某些症狀及疾病者去接受COVID-19治療,而且一有症狀就開始治療是最有效的。如果生病了就待在家中 —— 如果您覺得生病了,待在家中是至關重要的。避免與他人近距離接觸以保護他們,並充分利用這段時間來休息恢復。這在患諸如流感、RSV及COVID-19等呼吸道疾病時是尤其重要,因為它們可能發展成重症。戴口罩 —— 在公共室內場所佩戴口罩是限制病菌傳播的好方法。為了讓口罩最大限度的發揮作用,請選擇貼合面部且過濾性好的。基本准側是:外科口罩很好、KN95或KN94口罩更好,N95口罩最好。洗手 ——勤用肥皂和溫水洗手至少二十秒。這是一個預防生病的簡單方法。咳嗽或打噴嚏時遮住 —— 病菌可以傳播很遠!請記住在咳嗽或打噴嚏時用手肘、手臂或一次性紙巾遮住。 雖然這些建議看似簡單,但是它們加起來可以在對影響咱們州的所有冬季病毒起到強有力的防禦作用,並且可以幫助您和您的親人預防嚴重病症且遠離急救室。 當天氣轉冷,我們都在室內與家人歡聚之時,請務必盡己所能來預防這些冬季病毒。通過採取上述簡單的防護,您就有能力來降低自己被暴露於病毒中的幾率。在這個冬季保持健康,您才能與自己的親人一起歡度好時光。 獲取更多有關流感的訊息,請訪問加州公共衛生部流感資源網頁。查找附近的流感或COVID-19疫苗接種點,請訪問My Turn – 加利福尼亞COVID-19疫苗預約與通知。

Read More »

Simple Precautions Provide Powerful Protection Against Winter Viruses, Including Flu, RSV and COVID-19

By Yasuko Fukuda, MD With influenza, Respiratory Syncytial Virus (RSV) and COVID-19 currently circulating in California, it is important for families to take precautions to stay healthy this winter, especially when it comes to indoor gatherings, like shopping and holiday celebrations. Respiratory infections are on the rise, and we are still seeing patients end up in the Emergency Room. Sadly, …

Read More »

在這個假期,將能源禮物送給有需要的人

REACH 捐款幫助符合條件的顧客,支付逾期能源帳單 加州奧克蘭 — 這個假期,太平洋煤電公司 (PG&E) 的顧客可以透過向 Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH) 計畫進行減稅捐款,來體現奉獻精神。REACH 計畫為努力支付逾期能源帳單的顧客,提供高達 300 美元的財務援助。 為了幫助支付能源帳單有困難的家庭,PG&E 今天宣布向美元能源基金捐款 325,000 美元以支持這項計畫。此慈善捐款是由股東出資,而非由 PG&E 顧客支付。在過去五年中,PG&E 已向 REACH 計畫投入超過 200 萬美元,以幫助弱勢顧客和社群,包括今年初追加的 500,000 美元。 即使有 PG&E 的貢獻,REACH 計畫也需要額外的支持來幫助北加州和中加州最弱勢的群眾,任何人都可以提供幫助。全年度計畫的資金來自顧客、PG&E 員工和股東的捐款。數以千計的顧客已從這項計畫中受益。自 2017 年以來,這項計畫已向有需要的 PG&E 顧客提供了約 16,000 筆、總計超過 430 萬美元的撥款。在資金可用時,撥款以先到先得的方式進行分配。 「隨著商品和服務成本的上漲,我們了解到我們許多顧客都面臨財務困難。帳單上的一次性捐款或每月固定捐款金額,可以全年度幫助有需要的家庭。PG&E 執行副總裁暨顧客總監 Marlene Santos 說:「這項計畫仰賴捐款者的慷慨捐助,我們感謝為我們所服務的社群提供重要支持的人們。」 顧客可以每月在他們的 PG&E 帳單上承諾一筆分項列舉捐款, 或者進行一次性捐款。 如果顧客符合以下條件,則他們可能有資格參加這項計畫: 以同住成年人的名義在 PG&E 開立住宅帳戶;在過去 12 個月內沒有接受過 …

Read More »

ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ

ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਇਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ((ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ) Relief for Energy Assistance through Community Help) (REACH) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ …

Read More »

연말연시에 필요한 사람들에게 에너지 선물을 보내세요

REACH 기부로 적격 고객의 연체 에너지 요금 납부 지원 캘리포니아주 오클랜드 — 올해 연말연시에, Pacific Gas and Electric Company(PG&E) 고객들은 Relief for Energy Assistance through Community Help(REACH) 프로그램에 세금 공제가 가능한 기부를 함으로써 기부를 통한 함께 나눔에 동참할 수 있습니다. REACH 프로그램은 연체된 에너지 요금을 납부하는 데 어려움을 겪고 있는 고객들에게 최대 $300의 재정적인 지원을 제공합니다. 에너지 요금을 납부하는 데 …

Read More »

このホリデーシーズンに脆弱な立場にある人たちにエネルギーのギフトを贈りましょう

REACHへの寄付により、対象となるお客様の未払い光熱費の支払いを支援 カリフォルニア州オークランド — このホリデーシーズンに、Pacific Gas and Electric Company(PG&E)のお客様は、Relief for Energy Assistance through Community Help(REACH:地域支援を通じた光熱費補助に対する救済プログラム)に課税控除対象となる寄付をすることで、その精神を理解することができます。REACHプログラムでは、未払い光熱費の支払いが困難なお客様に最大300ドルの資金援助を行います。 PG&Eは本日、光熱費の支払いが困難な世帯を支援するために、このプログラムを支持するDollar Energy Fundに325,000ドルを寄付することを発表しました。この慈善寄付はPG&Eのお客様からではなく、PG&Eの株主からの資金で行なわれます。PG&Eは、脆弱な立場にあるお客様とコミュニティを支援するために、今年初めに追加した50万ドルを含めて、この5年間に200万ドル以上をREACHプログラムに寄付してきました。 PG&Eの寄付があっても、REACHプログラムは、California州の北部と中部の最も脆弱な立場にあるお客様へのさらなる支援を必要としており、誰でも支援することができます。この年間を通じたプログラムには、お客様、PG&Eの従業員、および株主からの寄付を通じて資金が提供されます。何千人ものお客様が、このプログラムの恩恵を受けてきました。2017年以降、脆弱な立場にあるPG&Eのお客様に、約16,000件、総額430万ドル以上の資金援助が行われています。援助金は、資金がある限り、先着順に配布されます。 「商品やサービスの価格が上昇するなかで、多くのお客様が経済的困難に直面していることを理解しています。1回限りの寄付や請求書での毎月定額の寄付で、脆弱な立場にある家庭を年間を通じて支援することができます。このプログラムは寄付してくださる方々の善意に頼っており、当社がサービスを提供する地域社会に不可欠な支援を提供してくださっている方々に感謝いたします。」と、PG&Eのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高顧客責任者のMarlene Santosは述べています。 お客様は、PG&Eの請求書での毎月定額の寄付を申し込むことも、1回限りの寄付を行うこともできます。 お客様が以下に該当する場合は、このプログラムの対象となる場合があります。 世帯に同居する成人の名前でPG&Eに住宅用アカウントがある。過去12か月以内にREACHの援助を受けていない。REACHの収入ガイドライン(現在は、連邦政府の貧困ガイドラインの200%)を満たしている。15日間または48時間の停止通知を受けた。 その他の資金援助プログラムやこの冬の節電方法については、pge.com/winterをご覧ください。 PG&Eについて Pacific Gas and Electric Companyは、PG&E Corporation(NYSE:PCG)の子会社で、California州の北部と中央部の7万平方マイルに居住する1,600万人に天然ガスと電気を組み合わせて提供している公共事業体です。詳細については、pge.comとpge.com/newsにアクセスしてください。

Read More »

Muab Khoom Plig ntawm Hluav Taws Xob rau Cov uas Xav Tau Nyob rau Lub Caij So Hauj Lwm No

Cov Nyiaj Pub Dawb ntawm REACH Pab Them Cov Nqi Hluav Taws Xob Yav Dhau Los rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob uas Muaj Cai Tsim Nyog OAKLAND, Xeev Calif. — Lub caij so hauj lwm so, cov neeg siv hluav taws xob ntawm tuam txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tuaj yeem nkag tau rau qhov kev …

Read More »
Translate »