Chicago News

Npaj rau Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Cov Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Roj Hluav Taws Xob thiab Tshuab Hluav Taws Xob, Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Zej Zos nrog tus xov tooj 211 thiab Txhawb Pab rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Nrog Cov Kev Xav Tau ntawm Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau Thiab Fab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs)

PG&E Tseem Tab Tom Koom Tes nrog Cov Koom Haum Txum Nyob Rau Hauv Zej Zog, Lwm Cov Pab Pawg Koom Lag Luam los Muab Kev Txhawb Pab Thaum Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Calif.— Raws li lub caij muaj hluav taws kub hav zoov los txog ze zuj zus, cov kev npaj txhij rau xwm …

Read More »

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ: ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ, 211 ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

PG&E ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ -ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ OAKLAND, Calif.— ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਵਾਧੂ …

Read More »

산불 시즌 대비: 배터리 및 발전기 리베이트, 211을 통한 현지 리소스 찾기 및 Access and Functional Needs를 통한 고객 지원

PG&E, 산불 시즌에 지원을 제공하기 위해 커뮤니티 기반 조직, 다른 네트워크와 협력 캘리포니아주 오클랜드— 산불 시즌이 다가오면서, 비상 사태에 대비하는 것이 훨씬 더 중요해지고 있습니다. 철저한 대비는 비상 계획을 실천하고, 비상 배낭을 싸 놓고 준비하며, 쉽게 꺼낼 수 있는 곳에 손전등과 라디오용 추가 배터리를 두는 것 등의 조치를 의미합니다. Access and Functional Needs가 있는 고객들을 위해, Pacific Gas and Electric …

Read More »

Preparing for Wildfire Season: Battery and Generator Rebates, Finding Local Resources with 211 and Support for Customers with Access and Functional Needs

PG&E is Partnering with Community-Based Organizations, Other Networks to Provide Support During Wildfire Season OAKLAND, Calif.— As wildfire season nears, emergency preparedness becomes even more critical. Good preparation means practicing emergency plans, having go bags packed and ready, keeping extra batteries for flashlights and radios within reach and more. For those customers with access and functional needs, Pacific Gas and Electric …

Read More »

結核病 (TB) 的事實說明

了解結核病有助於保護您自己、家人及您生活的社區 結核病 (TB) 是一個複雜的健康問題,且常被人們誤解。結核病可在您體內存活多年而不顯現任何症狀。這種情況我們稱其為非活動性結核病或潛伏性結核感染。非活動性結核病可隨時轉變為活動性結核病, 導致患者感到身體不適。據統計估計,美國有多達 1300 萬人患有非活動性結核病。若不及時治療,非活動性結核病可能會進一步發展成活動性結核病。因此,建議您了解過有關結核病 (TB) 的知識,諮詢醫生有關結核感染檢測的細節。 知識重點:結核病菌(結核分枝桿菌)可在人體內多年保持非活動狀態而沒有症狀,然而非活動性結核感染可以隨時進一步轉換為活動性結核病。 每當我們想到結核病時,通常會聯想到咳嗽和呼吸困難等症狀。這樣的聯想完全適用於活動性結核病患者。然而,非活動性結核病患者為無症狀感染者,因此不會“感覺”到生病。唯一能確認您是否患有非活動性結核病的方法是進行結核感染檢測。 若不及時治療,平均每10名非活動性結核病患者中就有1人發展成活動性結核病,而活動性結核病不僅會傳染給他人還可能致命。對於免疫系統較弱的人群或糖尿病、癌症和艾滋病患者而言,患活動性結核病的風險比常人更高。 知識重點:結核病菌(結核分枝桿菌)是通過空氣人傳人。 活動性結核病患者在咳嗽、說話或唱歌時,會將結核病菌(排放至空氣中。在其附近的民眾吸入空氣中的結核病菌後很可能被傳染。 結核病不會通過以下方式傳播: 共用牙刷接吻(交換唾液)與人握手觸摸床單或廁所設施共享食物、飲料或餐具 結核病有可能在與活動性結核病患者共處的人群(例如家人、朋友或同事)中傳播。 知識重點:即便您已接種結核病疫苗,您仍可能感染結核病。 常見誤區之一是,若您已接種了結核病疫苗(也稱為卡介苗或卡介苗疫苗),您便能免受結核病的侵害。但事實卻是,結核病疫苗的保護作用會跟隨時間推移而逐漸減弱。 如果您接種過結核病疫苗,請務必告知您的醫生,尤其是在您接受結核病感染檢測前。 知識重點:即便您在移民申請過程中已接受結核病篩查,您仍可能患有非活動性結核病而不自知。 結核病在世界各地都很常見,但如果你出生在亞洲、非洲或拉丁美洲,你感染結核病的概率會更高,只因結核病在上述地區更為常見。部分在美移民認為,因已在移民申請體檢過程中接受過結核病篩查且檢測結果顯示陰性,因此他們沒有患上結核病。然而,直到 2019 年,美國的移民體檢只偵辨您是否患有活動性結核病,所以您仍可能患有非活動性結核病而不自知。 在美國,每年有超過 80% 的活動性結核病是源自未經發現和治療的非活動性結核病。非活動性疾病可能在隱藏數年乃至數十年後發展為活動性結核病。這也是我們建議您主動諮詢醫生尋求結核感染檢測很重要的原因之一。 知識重點:及時治療您的非活動性結核病可有效預防活動性結核病。 即便您目前的非活動性結核病不顯現外在症狀,您的非活動性結核病也可進一步發展為活動性結核病,而活動性結核病會人傳人,會產生外在症狀,若不及時治療甚至可能致命。您的醫生會制定合適的治療方案來預防您和您的親人進一步發展出活動性結核病患。 若您患有非活動性結核病,堅持完成您的治療方案對於預防活動性結核病至關重要。請諮詢您的醫生以製定合適的藥物方案。與此同時,您也可自主搜尋任何可能為您的治療計劃提供幫助的社區資源。 美國疾病控制與預防中心建議有結核病風險的人群及時尋求結核感染檢測。若檢測後確認您患有非活動性結核病,醫生會選用合適的治療方案及時展開治療,從而保護您和您的親人免於感染活動性結核病。因此,請儘早諮詢您的醫生,及時接受結核感染檢測。 想要了解更多關於結核病以及如何保護自己和他人的信息?請訪問 www.cdc.gov/thinktesttreattb

Read More »

Learn the Facts About Tuberculosis (TB)

Understanding TB can help protect yourself, your family, and your community Tuberculosis (TB) is a complicated health issue and is often misunderstood. TB can live in your body for years without symptoms. This is called inactive TB or latent TB infection. Inactive TB can become active TB disease at any time and make you sick. It is estimated that up …

Read More »

캘리포니아 REAL ID로 앞서가면서 아시아 태평양계 문화유산의 달을 축하하십시오.

5월은 아시아 태평양계 주민들의 많은 기여와 영향을 반영하고 인정하는 아시아 태평양계(AAPI) 문화유산의 달입니다. AAPI의 달을 기념하는 것은 우리의 풍부한 역사를 상기시켜주며, 팬데믹으로 인해 제한되었을지도 모르는 여행을 하고 가족과 친구들을 방문할 수 있는 완벽한 기회를 제공합니다. 여행 제한이 풀리면서, 스스로에게 여행이라는 선물을 주는 것보다 더 좋은 축하 방법은 없습니다. 불과 1년 안에 모든 국내 항공 여행에 REAL ID와 같은 연방에서 공인된 …

Read More »

Celebrate Asian American and Pacific Islander Heritage Month by Getting Ahead of the Curve with a CA REAL ID

May is Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month, a time to reflect and acknowledge the many contributions and influences of Asian Americans and Pacific Islanders. Celebrating AAPI month reminds us of our rich history, providing us with the perfect opportunity to travel and visit family and friends, which may have been limited due to the pandemic. With travel …

Read More »

Hãy Bảo Vệ Môi Trường: Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá 2022 Tạo Thêm Động Lực Để Cai Thuốc Lá. ASQ – Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt khuyến khích những người hút thuốc lá nên thử cai

Để nâng cao nhận thức về sự ảnh hưởng của thuốc lá đối với môi trường, Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới (WHO) công bố chương trình cổ động toàn cầu năm 2022 cho Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá, ngày 31 tháng 5: “Thuốc lá: Mối nguy hại đối với môi trường.” Nhiều người biết rằng thuốc lá có …

Read More »

환경 보호: ‘2022 세계 금연의 날’이 알리는 금연 필요성의 또 다른 이유 ASQ 한인금연센터는 한인 흡연자의 금연 도전을 적극 권장한다

세계보건기구(WHO)는 담배가 환경에 미치는 영향에 대한 인식을 높이기 위해 5월 31일 세계 금연의 날을 위한 2022년 글로벌 캠페인-“담배: 우리 환경에 대한 위협”을 발표했다. 많은 사람이 흡연이 건강에 해롭다는 것을 알고 있다. 그러나 세계보건기구(WHO) 웹사이트에서 확인할 수 있는 담배 사용에 대해 잘 알려지지 않은 몇 가지 사실이 더 있다. 흡연자는 COVID-19로 인한 증상이 심해지거나 사망할 위험이 더 크다.매년 세계적으로 100만 명 …

Read More »
Translate »