Chicago News

Các Vắc-xin Được Cập Nhật: Cách Thức Cập Nhật Biện Pháp Bảo Vệ Khỏi COVID vào Mùa Thu này

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This “Đã tới đó, đã làm thế.” Mọi …

Read More »

更新版疫苗:如何在今年秋季获得更新版 COVID 防护

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. 资料来源:We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动 「过来人,都有过。」人们似乎已经听了太多关于 COVID-19 的事了,但了解社区中的实际情况、疫苗接种和病毒传播水平,仍然对保护您家人和社区的安全至关重要。事实上,美国现在已提供更新版疫苗,这类疫苗可以更好地预防极具传染性的奥密克戎 (Omicron) 变异株及其亚型株。 关于 COVID 更新版疫苗,您应该知道些什么: 首先,需完成 COVID 疫苗基础剂次接种。尽管美国已有超过 2.24 亿人口接种疫苗,但很多人仍然可以通过接种可用的辉瑞 (Pfizer) 、莫德纳 …

Read More »

更新版疫苗:如何在今年秋季取得更新版 COVID 防護

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. 資料來源:We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動 「過來人,都懂的。」人們似乎已經聽夠了有關 COVID-19 的傳聞了。但是,隨時瞭解社區中的動態、疫苗接種與病毒傳播水準,對保護您家人乃至社區的安全仍然是至關重要的。事實上,美國現在已提供更新版疫苗,這類疫苗可以更好地預防極具傳染性的奧密克戎 (Omicron) 變異病毒株及其亞種。 關於更新版 COVID 疫苗,您應該知道以下內容: 首先,須完成 COVID 疫苗基礎劑次接種。儘管美國已有超過 2.24 億人口接種疫苗,但許多人仍可透過接種可用的輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) …

Read More »

Updated Vaccines: How to Update Your Protection Against COVID this Fall

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign “Been there, done that.” People are feeling like they’ve heard enough about …

Read More »

Diversity in Law Enforcement: Career Workshop

We are excited to announce that the South King County Valley Police Agencies (Renton, Auburn, Des Moines, Federal Way, Kent, Tukwila, Port of Seattle) have partnered to host their first Diversity in Law Enforcement: Career Workshop! Police departments across South King County are seeking qualified candidates from diverse backgrounds who may be interested in pursuing a meaningful career in law enforcement but …

Read More »

3 Lời Khuyên Cho Người Lái Xe Lần Đầu

Lấy bằng lái xe là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một người, vì nó cung cấp nền tảng cho sự tự chủ. Cho dù bạn hay là các bậc phụ huynh là người lái xe lần đầu, thì những dịch vụ trực tuyến của DMV là một lựa chọn thuận tiện để tránh việc phải xếp …

Read More »

AARP 樂齡會最新全國調查顯示歧視與女性心理健康、財務健康 之間存在聯繫

平均而言,50 歲以上的在美亞裔和太平洋島民女性中有 60% 經常遭受歧視 華盛頓— AARP 樂齡會公佈了其 Mirror/Mirror 年度調查的最新結果:女性對美麗、年齡和媒體的思考™。該研究表明,60% 的 50 歲以上在美亞裔和太平洋島民 (AAPI) 女性「至少有時」會遭受歧視。 此外,經常遭受歧視的 50 歲以上 AAPI 女性最常見的原因是她們的種族、族裔和/或膚色 (82%)。然而,近一半 (44%) 的人認為口音是他們感到受歧視的另一個主要原因,其次是年齡 (40%)。 遭受針對族裔/種族/膚色歧視的 AAPI 女性對其當前心理健康的評估低於那些未遭受歧視的女性,這並不令人意外。 AARP樂齡會 的 Mirror/Mirror™ 調查表明,儘管歧視的經歷可能有所不同,但在經歷過歧視的 50 歲以上 AAPI 女性中,75% 經常以類似的方式部署規避策略: 63% 密切觀察周圍環境52% 特別小心説話的内容和方式49% 的人在日常互動中考慮安全感和舒適感 該調查還顯示,所有年齡段的 AAPI 女性都經常在工作場所遭受歧視,56% 的 18 歲以上在職 AAPI 女性經歷了影響其收入潛力和財務健康的歧視性操作。在這些 18 歲以上的在職 AAPI 女性中: 44% 在工作時被客戶或同事忽視、不尊重或貶低33% 未獲得加薪、晉升或在工作中獲得晉升的機會26% 被告知在工作中要有特定的行為舉止25% 被排除在本可以幫助他們職業發展的項目或會議之外18% 被不公平地解僱或因不公平的招聘行為而未被聘用 「由於我們不得不忍受成見,身為一名在美亞裔和太平洋島民女性一直都很有挑戰性。除了必須克服這些刻板印象之外,AAPI 女性還必須與多種形式的歧視作鬥爭。」AARP 副總裁、在美亞裔和太平洋島民受眾戰略,多元化、公平和包容辦公室 …

Read More »

AARP 乐龄会最新全国调查显示歧视与女性心理健康、财务健康 之间存在联系

平均而言,50 岁以上的在美亚裔和太平洋岛民女性中有 60% 经常遭受歧视 华盛顿— AARP 乐龄会公布了其 Mirror/Mirror 年度调查的最新结果:女性对美丽、年龄和媒体的思考™。该研究表明,60% 的 50 岁以上在美亚裔和太平洋岛民 (AAPI) 女性「至少有时」会遭受歧视。 此外,经常遭受歧视的 50 岁以上 AAPI 女性最常见的原因是她们的种族、族裔和/或肤色 (82%)。然而,近一半 (44%) 的人认为口音是他们感到受歧视的另一个主要原因,其次是年龄 (40%)。 遭受针对族裔/种族/肤色歧视的 AAPI 女性对其当前心理健康的评估低于那些未遭受歧视的女性,这并不令人意外。 AARP乐龄会 的 Mirror/Mirror™ 调查表明,尽管歧视的经历可能有所不同,但在经历过歧视的 50 岁以上 AAPI 女性中,75% 经常以类似的方式部署规避策略: 63% 密切观察周围环境52% 特别小心说话的内容和方式49% 的人在日常互动中考虑安全感和舒适感 该调查还显示,所有年龄段的 AAPI 女性都经常在工作场所遭受歧视,56% 的 18 岁以上在职 AAPI 女性经历了影响其收入潜力和财务健康的歧视性操作。在这些 18 岁以上的在职 AAPI 女性中: 44% 在工作时被客户或同事忽视、不尊重或贬低33% 未获得加薪、晋升或在工作中获得晋升的机会26% 被告知在工作中要有特定的行为举止25% 被排除在本可以帮助他们职业发展的项目或会议之外18% 被不公平地解雇或因不公平的招聘行为而未被聘用 「由于我们不得不忍受成见,身为一名在美亚裔和太平洋岛民女性一直都很有挑战性。除了必须克服这些刻板印象之外,AAPI 女性还必须与多种形式的歧视作斗争。」AARP 副总裁、在美亚裔和太平洋岛民受众战略,多元化、公平和包容办公室 …

Read More »

Khảo Sát Quốc Gia Mới của AARP Cho Thấy Mối Liên Quan Giữa Phân Biệt Đối Xử và Sức Khỏe Tinh Thần, Sức Khỏe Tài Chính của Phụ Nữ

Trung bình có 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương trên 50 tuổi thường xuyên bị phân biệt đối xử WASHINGTON — AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ …

Read More »

New AARP National Survey Reveals Connection Between Discrimination and Women’s Mental Health, Financial Health

On average, 60% of Asian American and Pacific Islander women age 50+ experience discrimination regularly WASHINGTON — AARP released new results from its annual survey, Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. The study reveals that 60% of Asian American and Pacific Islander (AAPI) women age 50+ experience discrimination “at least sometimes.” Furthermore, AAPI women 50+ who experience discrimination …

Read More »
Translate »