Chicago News

Vắc-xin COVID-19: Một Cách để Tôn Vinh Di Sản, Cộng Đồng và Gia Đình Trong Tháng Di Sản AANHPI

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Chiến Dịch Phổ Biến Kiến Thức cho Cộng Đồng về COVID-19 Chúng Ta Có Thể Làm Được nhấn mạnh việc có sẵn vắc-xin và sự cần thiết phải duy trì các biện pháp an toàn. Khi các cộng đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người …

Read More »

Mga Bakuna laban sa COVID-19: Isang Paraan para Parangalan ang Pamana, Komunidad, at Pamilya sa Buwan ng Pamana ng AANHPI

Binibigyang-diin ng CDC at ng We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign ang pagiging available ng bakuna at ang pangangailangang ipagpatuloy ang ligtas na mga kasanayan. Habang pinararangalan at ipinagdiriwang ng ating mga komunidad ng Asyano Amerikano, Katutubong Hawayano, at Taga-Isla Pasipiko (Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander [AANHPI]) sa buong bansa ang magkakaibang kontribusyong ginawa natin sa …

Read More »

接种新型冠状病毒疫苗:庆祝 AANHPI 传统月,致敬传统、社区与家人

美国疾病控制与预防中心(CDC)与「同舟共济」新冠肺炎公众教育运动 (We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign) 强调了接种疫苗的重要性以及持续采取安全防护措施的必要性。 时值 AANHPI (Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander) 传统月,全国各地的亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民社区都在歌颂和庆祝他们为国家所作的贡献。本文特此提醒,接种新冠疫苗和加强针,可为参加公共活动和私人聚会的我们提供一份安全保障。 美国疾控控制与预防中心报告称,截至 5 月 12 日,超过 2.58 亿美国人(所有适龄人群)已选择接种疫苗。目前,超过 1.28 亿亚裔(非西班牙裔)人与 618,000 名夏威夷原住民和太平洋岛民(5 岁及以上人群)已接种过至少一次新冠疫苗。此外,95% 的美国老年人,即 5650 万 65 岁及以上的成年人已接种疫苗。这是自去年以来我们在社区老年人健康维护方面取得的一项重大成就。 「90% 以上的老年人已接种疫苗,」负责新冠疫苗公平事务的白宫高级政策顾问 Cameron Webb 博士在 4 月 22 日的关于促进新冠疫苗接种的对话峰会上指出,「我们要让加强针的接种率与第一针持平,这样才能真正实现我们所需要的防护。」 尽管和大多数美国人相比,AANHPI 普遍倾向于接种至少一次新冠肺炎疫苗,但仍有 39% 符合条件的亚裔与 52% 符合条件的夏威夷原住民和太平洋岛民需要接种加强针。 Webb 认为:「已经接种了第一针和加强针的居民,能够有效预防我们目前所观察到的新冠肺炎变异病毒。我们掌握了挽救生命的工具,并且认识到加强针对于保护人们的安全至关重要。」 国家在保障社区安全方面取得了长足进步,但所有数据均显示,新冠肺炎对不同有色族裔社区的影响存在差异,AANHPI 的健康差异仍然是阻碍健康公平进程的关键问题所在。一些 AANHPI 群体由于具有较高的糖尿病、高血压和肥胖症发病率,感染新冠肺炎的风险也更高。 专家还强调了儿童接种的重要性,呼吁家长采取行动保护家人的健康和福祉。「所有病情发展到进入重症监护室的儿童几乎都未接种过疫苗,」美国儿科学会 (American …

Read More »

接種新型冠狀病毒疫苗:慶祝 AANHPI 傳統月,致敬傳統、社區與家人

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 與「同舟共濟」新冠肺炎公眾教育運動 (We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign) 強調接種疫苗的重要性以及持續採取安全防護措施的必要性。 時值 AANHPI (Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander) 傳統月,全國各地的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區都在歌頌和慶祝他們為國家所作的貢獻。本文特此提醒,接種新冠疫苗及加強劑增加參與公共活動和私人聚會的安全保障。 美國疾病控制與預防中心報告顯示,截至 5 月 12 日,超過 2.58 億美國人(所有適齡人群)已選擇接種疫苗。目前,超過 1.28 億亞裔(非西班牙裔)與 618,000 名夏威夷原住民和太平洋島民(5 歲及以上群眾)已接種至少一劑新冠疫苗。此外,95% 的美國老年人,即 5650 萬 65 歲及以上的成年人已接種疫苗。這是自去年以來我們在社區老年人健康維護方面取得的一項重大成就。 「90% 以上的老年人已接種疫苗,」負責新冠疫苗公平事務的白宮高級政策顧問 Cameron Webb 博士在 4 月 22 日的關於促進新冠疫苗接種的對話峰會上指出,「我們要讓加強劑的接種率與第一劑持平,這樣才能真正實現我們所需要的防護。」 儘管和大多數美國人相比,AANHPI 普遍傾向於接種至少一劑新冠肺炎疫苗,但仍有 39% 符合條件的亞裔與 52% 符合條件的夏威夷原住民和太平洋島民需要接種加強劑。 Webb 認為:「已經接種第一劑及加強劑的居民,能夠有效預防我們目前所觀察到的新冠肺炎變異病毒。我們掌握挽救生命的工具,並且認識到加強劑對於保護人們的安全至關重要。」 國家在保障社區安全方面取得大幅進步,但所有資料均顯示,新冠肺炎對不同有色族裔社區的影響存在差異,AANHPI 的健康差異仍然是阻礙健康公平進程的關鍵問題所在。一些 AANHPI 群體由於具有較高的糖尿病、高血壓和肥胖症發病率,感染新冠肺炎的風險也更高。 …

Read More »

COVID-19 Vaccines: A Way to Honor Heritage, Community, and Family During AANHPI Heritage Month

CDC and the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign emphasize vaccine availability and the need for continued safe practices. As Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander (AANHPI) communities across the nation honor and celebrate the diverse contributions made in the United States we are reminded that COVID-19 vaccines and boosters continue to make it possible for us …

Read More »

Seattle Southside Chamber and Dimension XR Ribbon Cutting Celebration Event on June 24th!

In partnership with Dimension XR, the Seattle Southside Chamber of Commerce is excited to announce a Ribbon Cutting Celebration for their grand opening! The event will take place on Friday, June 24th from 4pm to 6pm in Tukwila. Please come enjoy Dimension XR’s amazing virtual reality attractions at 811 Industry Drive, Tukwila, WA 98188. “We are so excited to welcome …

Read More »

Bayview Celebrates Sunday Streets Car-Free Fun on May 22

A mile-plus of block party vibes coming to the Sunnyside Sunday, May 22, 2022, 11 AM – 4 PM San Francisco, CA — After a successful kickoff in the Tenderloin, Sunday Streets SF 2022 will collaborate again with community stakeholders and neighborhood-based organizations to provide car-free fun in the streets of Bayview on May 22 from 11:00 AM to 4:00 …

Read More »

May is Mental Health Awareness Month

Two women sitting on couch

As we recognize Mental Health Awareness Month this May, we would be remiss not to acknowledge the mental and emotional impacts many of us are likely experiencing in response to recent traumatic events in our community, tragic conflict and wars taking place across the globe, and the lingering impacts of the pandemic.  This May, and always, the Sacramento County Division …

Read More »

Các quy định mới của liên bang đang hướng chúng ta đến sự ảnh hưởng của việc đi lại bằng đường hàng không vào Mùa xuân năm 2023. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ với REAL ID.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin REAL ID, hãy lưu ý rằng các yêu cầu liên bang về việc đi lại sẽ sớm có hiệu lực, vậy nên đây là kỳ nghỉ xuân cuối cùng quý vị có thể đi du lịch mà không cần có REAL ID! Bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, quý vị sẽ cần …

Read More »

Physical, Digital and Photocopies of Vaccination Cards Are All Accepted as Proof of Vaccination in Washington State

Several types of proof of COVID-19 vaccination are accepted in Washington State.   First is the vaccination card, which is specific to the COVID-19 vaccine and given to a patient when they receive their first dose. This is different than a vaccine record, which is a more comprehensive record of all immunizations a person has received.   A vaccine card is filled …

Read More »
Translate »