Covid 19 National

Danh Sách Việc Cần Làm Trong Kỳ Nghỉ Lễ Nên Bao Gồm Biện Pháp Bảo Vệ Tránh COVID

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This Christmas celebration with siblings and friends at night Ngoài việc chuẩn bị thực phẩm, lập danh sách mua sắm và lên kế hoạch đi du lịch cho kỳ nghỉ lễ, danh sách việc cần làm trong kỳ nghỉ lễ của quý vị nên bao gồm …

Read More »

应将 COVID 预防纳入假期待办事项清单

Christmas celebration with siblings and friends at night 来源:We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动 假期将至,除了烹调食物、准备购物清单和出行计划,还应该在待办清单中增添一项:采取必要的措施,降低 COVID 对您的朋友、家人和个人的影响。 预计今年冬天将有更多人可能感染到 COVID,没有人希望精心安排的假期计划因疾病中断。Tiffany Moon 博士是一名 美籍华裔 麻醉师,也是两个孩子的母亲。她鼓励所有人接种预防奥密克戎 (Omicron)毒株的更新版疫苗。她在一篇 Instagram 贴文中表示:「接种更新版疫苗,在与亲朋好友团聚的时刻,保护他们的健康」。 全国各地的社区组织也发出了与 Moon 博士相同的呼吁,通过相关活动和疫苗健康讲座,继续支持由美国卫生和公共服务部推出的 We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动,具体包括: 星期六(12 月 3 日)在迈阿密举行的 Nanay 健康专题研讨会中,菲律宾青年领袖计划 (FYLPRO) 将提供更新版 COVID 疫苗及流感疫苗注射。时间上午 9 点至下午 6 点,地址 在Nanay 社区中心,659 NE 125 St.,North Miami,33161。FYLPRO 也会在同一天(即 12 月 …

Read More »

假期待辦事項清單中應包含對抗COVID 的保護

Christmas celebration with siblings and friends at night 資料來源:We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動 假期將至,除了烹調食物、擬製購物清單與出行計劃,還應該在待辦清單中加入一項:採取必要的措施,降低 COVID 對您的朋友、家人及個人的影響。 預計今年冬天感染 COVID 的人數會增加,沒有人會希望精心安排的假期計劃因疾病而中斷。Tiffany Moon 博士是一名 美籍華裔 麻醉師,也是兩個孩子的母親。她鼓勵所有人接種預防奧密克戎(Omicron)毒株的更新版疫苗。她在一篇 Instagram 帖文中稱:「接種更新版疫苗,在與親朋好友聚會時,保護大家的健康」。 全國各地的社區組織也發出了與 Moon 博士相同的呼籲,通過相關活動與疫苗健康講座,繼續支援由美國衞生及公共服務部推出的 We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動,具體包括: 星期六(12 月 3 日)在邁阿密舉行的 Nanay 健康專題研討會中,菲律賓青年領袖計劃(Filipino Young Leaders Program,簡稱 FYLPRO)將提供更新版 COVID 疫苗及流感疫苗接種,時間上午 9 點至下午 6 點,地點在 Nanay 社區中心(位於 659 NE 125 St., North …

Read More »

Holiday To-Do Lists Should Include Getting Protection Against COVID

Christmas celebration with siblings and friends at night From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign In addition to making food, preparing shopping lists, and planning travel for the holidays, taking steps to reduce the impact of COVID on your friends, your family, and yourself should be part of your holiday to-do list. COVID cases are expected to …

Read More »

Điều Quý Vị Không Biết Có Thể Gây Tổn Thương: Thông Tin Thực Tế Về Vắc-xin COVID Mới Nhất

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng Về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This Portrait of happy big Vietnamese family sitting on sofa and smiling at camera Những vắc-xin mới nhất đã có sẵn, nhưng các cuộc khảo sát cho thấy một số người vẫn chưa biết nhiều về những vắc-xin này — mặc dù chúng có thể tạo …

Read More »

What You Don’t Know Can Hurt: The Facts About Updated COVID Vaccines

From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign Multi-ethnic family having pizza for lunch The updated vaccines have arrived, but surveys are showing that some people don’t know much about them — even though they could make a big difference as cooler weather and growing case numbers abroad signal another possible COVID-19 surge. “COVID is still with us,” …

Read More »

Mga Na-update na Bakuna: Paano I-update ang Iyong Proteksyon Laban sa COVID ngayong Taglagas

Asian family having fun together in the forest at sunset. Thailand. Mula sa We Can Do This Kampany sa Pampublikong Kaalaman sa COVID-19 “Nanggaling na doon, natapos na.” Pakiramdam ng mga tao ay sapat na ang kanilang narinig tungkol sa COVID-19. Ngunit sa pagpapanatili ng pagsunod sa mga impormasyon, mga pagbabakuna, at antas ng pagkalat sa komunidad ay mahalaga pa …

Read More »

Các Vắc-xin Được Cập Nhật: Cách Thức Cập Nhật Biện Pháp Bảo Vệ Khỏi COVID vào Mùa Thu này

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This “Đã tới đó, đã làm thế.” Mọi …

Read More »

更新版疫苗:如何在今年秋季获得更新版 COVID 防护

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. 资料来源:We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动 「过来人,都有过。」人们似乎已经听了太多关于 COVID-19 的事了,但了解社区中的实际情况、疫苗接种和病毒传播水平,仍然对保护您家人和社区的安全至关重要。事实上,美国现在已提供更新版疫苗,这类疫苗可以更好地预防极具传染性的奥密克戎 (Omicron) 变异株及其亚型株。 关于 COVID 更新版疫苗,您应该知道些什么: 首先,需完成 COVID 疫苗基础剂次接种。尽管美国已有超过 2.24 亿人口接种疫苗,但很多人仍然可以通过接种可用的辉瑞 (Pfizer) 、莫德纳 …

Read More »

更新版疫苗:如何在今年秋季取得更新版 COVID 防護

A mother and Father each carry a child on their backs as they hike through the woods on a sunny fall day. They are all dressed casually and are laughing as they enjoy the time together in nature. 資料來源:We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動 「過來人,都懂的。」人們似乎已經聽夠了有關 COVID-19 的傳聞了。但是,隨時瞭解社區中的動態、疫苗接種與病毒傳播水準,對保護您家人乃至社區的安全仍然是至關重要的。事實上,美國現在已提供更新版疫苗,這類疫苗可以更好地預防極具傳染性的奧密克戎 (Omicron) 變異病毒株及其亞種。 關於更新版 COVID 疫苗,您應該知道以下內容: 首先,須完成 COVID 疫苗基礎劑次接種。儘管美國已有超過 2.24 億人口接種疫苗,但許多人仍可透過接種可用的輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) …

Read More »
Translate »