Kung Ano ang Dapat Malaman Tungkol sa Pagbubuntis at Mga Bakuna sa COVID

Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

A mother carrying her baby and they are putting heads together.

Mahirap intindihin ng lubusan minsan ang impormasyon sa kalusugan kapag una mong nalaman na buntis ka o pinag-iisipan ang pagbubuntis. Maliban sa mga bawal kainin, pagsasaalang-alang sa gamot, at pangkalahatang pangangasiwa sa kalusugan, mayroong karagdagang tanong ngayon tungkol sa kung paano protektahan ang iyong sarili at ang iyong sanggol laban sa COVID-19. Buti na lang may malinaw na ebidensya na naibibigay ng mga bakuna sa COVID ang pinakamahusay na proteksyon laban sa pinakamasamang resulta ng sakit. 

“Isa sa pinakamahusay na paraan para mabawasan ang panganib mula sa COVID kapag buntis ay ang pagpapabakuna sa COVID,” ayon kay Yuch-Hsun (Thomas) Lu, PharmD, RPh. “Pinoprotektahan ka ng mga bakuna sa COVID sa malubhang sakit mula sa COVID. Magandang balita ito dahil mahalaga ang pagpapanatiling malusog sa panahon ng pagbubuntis para sa iyo at sa iyong sanggol.”

Kung buntis ka, pinag-iisipan ang pagbubuntis, o pagpapasuso, ito ang dapat mong malaman:

Ligtas at mabisa ang mga bakuna sa COVID para sa mga buntis at mga nagpapasuso. Tulad ng sinumang higit sa anim na buwang gulang, inirerekomendang magpabakuna ang lahat laban sa COVID, kasama ang mga buntis, nagpapasuso, sinusubukang mabuntis, o maaaring mabuntis sa hinaharap. Nakakabawas ito sa panganib ng malubhang karamdaman at iba pang epekto sa kalusugan mula sa virus para sa lahat, kabilang ang mga buntis. At walang ebidensya na nagdudulot ng mga problema sa pagkamayabong ang anumang bakuna, kabilang ang bakuna sa COVID 

Makakatulong ang isang libreng bakuna sa COVID na protektahan ka at ang iyong sanggol. Kung nagka-COVID ka habang buntis, mas mataas ang panganib mo sa mga komplikasyon na maaaring makaapekto sa iyong pagbubuntis at pagbuo ng iyong sanggol. Gayunpaman, nakakatulong ang pagpapabakuna laban sa COVID sa panahon ng pagbubuntis upang maprotektahan ka mula sa malubhang karamdaman at mapoprotektahan din ang iyong sanggol. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga sanggol ng mga inang nagpabakuna habang sila’y buntis ay may mas maliit na panganib na magkaroon ng COVID sa unang anim na buwan ng kanilang buhay.

Mahalagang bawasan ang panganib na mahawaan ng COVID habang buntis. Bagama’t mababa ang panganib sa pangkalahatan, kung buntis ka o nabuntis kamakailan, mas malaki ang panganib na magkaroon ka ng malubhang COVID kaysa sa mga hindi buntis. Mabuti na lamang at makakatulong ang bakuna na maprotektahan ka mula sa malubhang sakit.

Maaari ka ring gumawa ng mga simpleng hakbang para makaiwas sa sakit gaya ng paglilimita sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga taong maaaring nalantad sa COVID hangga’t maaari, at pagsusuot ng maskara, lalo na kung maraming tao o sa mga lugar na hindi maganda ang bentilasyon. Panghuli, dalasan ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng hand sanitizer kung walang sabon at tubig.

Puntahan ang iyong mga health care appointment habang at pagkatapos ng pagbubuntis upang manatiling malusog. Mahalagang puntahan ang lahat ng inirerekomendang appointment sa iyong health care provider habang buntis. Ang pagpunta sa mga appointment na ito ay nakakatulong na mapanatili ang kalusugan mo at ng iyong sanggol dahil ang iyong health care provider ay makakasagot sa iyong mga tanong, makakapagbigay ng gabay, at makakapagbigay ng suporta sa iyo tungkol sa lahat ng inirerekomendang bakuna, kabilang ang iyong bakuna sa COVID.  Upang alamin ang higit pa tungkol sa pagpoprotekta sa iyong sarili laban sa COVID o para makahanap ng bakuna, bisitahin ang www.vaccines.gov

Translate »