Sacramento

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ $39.30 ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ— 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਤੇ California ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ California Public Utilities Commission (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ …

Read More »

주 프로그램에서 제공하는 기후 크레딧으로 이번 달 요금 절감

전기 사용 주거 및 적격 상업 고객, $39.30 청구서 크레딧 혜택 캘리포니아주 오클랜드— 500만 명 이상의 Pacific Gas and Electric Company(PG&E) 전기 고객이 이번 달 에너지 청구서에 캘리포니아 기후 크레딧을 자동으로 받게 됩니다. 이 크레딧은 California Public Utilities Commission(CPUC)가 기후 변화에 맞서기 위한 주의 노력의 일환으로 마련되었습니다. 이번 달 고객의 에너지 요금을 절감하는 데 도움이 될 크레딧을 시의적절하게 시행하게 되어 …

Read More »

州のプログラムのClimate Creditが今月の料金値下げ

住宅用電力および対象となる業務用電力のお客様は、39.30ドルの控除を受取ります カリフォルニア州オークランド — Pacific Gas and Electric Company(PG&E)の500万人以上の電力のお客様は、今月の光熱費で自動的にCalifornia Climate Creditを受取ります。この控除は、州の気候変動対策の一環として、California Public Utilities Commission(CPUC)により創設されました。PG&Eでは、お客様の今月の光熱費を削減するために、速やかに控除を付与します。 住宅用のお客様に加え、対象となる業務用のお客様に、今回初めてCalifornia Climate Creditを提供します。 住宅用電力のお客様は、10月分の請求額で39.30ドルの控除を受取ります(昨秋は17ドルの控除)。これは、今年2回目の家庭向けの控除です。住宅用天然ガスのお客様は、4月に47.83ドルの控除を受取り、住宅用電気のお客様は、39.30ドルの控除を受取りました。 両サービスをご利用のお客様は、4月の控除総額が87.13ドルでしたので、10月の控除の39.30ドルを含めると、今年の控除総額は126ドル以上となります。 この度初めて、中小企業用電力のお客様も39.30ドルの控除を受取ります。2022年(4月と10月)の両方の控除の資格がある場合、対象となる中小企業のお客様は、控除額が2倍になる可能性があります。対象となる企業のお客様は、2023年からご家庭のお客様とともに、1年に2回控除を受取ります。 California Climate Creditは、2006年カリフォルニア州地球温暖化対策法(California Global Warming Solutions Act)の一環として開発された多数のプログラムの1つです。これは、温室効果ガスを排出する発電所、天然ガス事業者、およびその他の大規模産業に対して、炭素汚染許可証の買い取りを義務付けるものです。この控除は、州のプログラムからの支払いにおける、お客様のシェアを表しています。 その他光熱費を節約する方法PG&Eは、お客様が経費とエネルギーを節約するのをお手伝いするため、さまざまなプログラムを提供しています。 California Alternate Rates for Energy (CARE) Programにより、所得要件を満たしたお客様は、毎月の光熱費を20%以上節約していただけます。Family Electric Rate Assistance (FERA) Programでは、3人以上の世帯人数のお客様のうち、所得要件を満たしたお客様は、毎月18%の電気代の割引を受けることができます。Medical Baselineは、特定疾患により特別なエネルギーニーズを持つお客様に対し、月額料金の割引を提供します。 Budget Billingは、光熱費を平均化して予測可能な定額の月額料金を提示し、季節変動による光熱費急増をなくします。 Bill Forecast Alertsは、月額がお客様によって設定された金額を超える場合、電子メール、テキスト、または電話により通知するものです。 また、スマートデバイスも、お客様のエネルギー使用量やコストの管理に役立ちます。今年、PG&EのSmartACプログラムの新しい参加者は、既存のサーモスタットに対して75ドルを受取るか、新しいサーモスタットの購入で120ドルの割引を受けることができます。この自主参加型プログラムは、参加者が最も需要のある時間帯にエネルギーの使用を避けるよう促すことで、送電網の信頼性を高めることに貢献します。 Climate Creditについて詳しく知るには、CPUCのCalifornia Climate Creditのページにアクセスしてください。 PG&Eについて Pacific Gas and Electric Companyは、PG&E Corporation(NYSE:PCG)の子会社で、California州の北部と中央部の7万平方マイルに居住する1,600万人に天然ガスと電気を組み合わせて提供している公共事業体です。詳細については、pge.comとpge.com/newsにアクセスしてください。

Read More »

Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub (Climate Credit) los ntawm Qhov Khoos Kas Pab hauv Xeev Yuav Pab Txo Cov Nqi Nyob rau Lub Hli no

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Hauv Vaj Tse thiab Cov Neeg Qhua rau Fab Kev Lag Luam uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab yuav tau txais $39.30 Nyiaj Khes Div (Credit) ntawm Daim Ntawv Sau Nqi OAKLAND, Xeev Calif.— Ntau tshaj 5 million (sawm) tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric …

Read More »

Climate Credit from State Program Will Lower Bills this Month

Electric Residential and Eligible Business Customers Will Receive $39.30 Bill Credit OAKLAND, Calif.— More than 5 million Pacific Gas and Electric Company (PG&E) electric customers will automatically receive the California Climate Credit on their energy bill this month. The credit was created by the California Public Utilities Commission (CPUC) as part of the state’s efforts to fight climate change. PG&E is pleased …

Read More »

Sau Thời Gian Mong Đợi, Sòng Bài Sky River Casino Chính Thức Tưng Bừng Khai Trương Với Các Sinh Hoạt Lễ Lạc Dịp Cuối Tuần 16-9-2022

Sky River Casino, một quần thể kiến trúc trị giá $500 triệu Mỹ kim được thực hiện dưới sự hợp tác của bộ tộc Wilton Rancheria và công ty Boyd Gaming trong vùng Sacramento và phụ cận, đã rộn rã tưng bừng khai trương vào ngày Thứ Hai 15 tháng Tám, 2022 lúc 11:30 tối sớm hơn hoạch định ban …

Read More »

큰 기대를 모아온 스카이 리버 카지노 영업 시작 – 주말 동안 그랜드 오프닝 행사 진행

윌튼 란체리아 부족과 보이드 게이밍 사가 합작하여 5,000억을 투입해 건설한 스카이 리버 카지노가 2022년 8월 15일 (월), 밤 11시 30분에 정식 개장했다. 이는 예정일보다 빠른 것으로, 새크라멘토 지역 전역에 걸친 기대와 관심이 낳은 결과다. 스카이 리버 카지노는 새크라멘토 카운티에서 문을 연 최초이자 유일한 카지노로, 최신 게임 시스템과 현대 기술을 선보인다. 공식 그랜드 오프닝 주말은 9월 16일 금요일, 윌튼 란체리아 부족과 …

Read More »

萬眾期待「天河大賭場」隆重開幕盛大啟業慶典歡渡周末

威爾頓部落(Wilton Rancheria)與Boyd Gaming公司共同精心設計,斥資五億美元興建的「天河大賭場」,已於2022年8月15日(星期一)晚上11時30分比預期提早向公眾大開喜慶之門,為整個大沙加緬度地區帶來熱鬧及刺激的全新娛樂勝地。「天河大賭場」是沙加緬度縣內首間、也是唯一以現代科技提供最熱門博搏彩遊戲的賭場。 正式的啟業慶典週末已經於9月16日(星期五)盛大啟動,威爾頓部落及Boyd Gaming公司的高層領導當天出席剪綵儀式及發表講話。慶祝活動持續至9月17日(星期六),精彩的傳統醒獅表演,在點睛加持之後,龍騰虎躍,氣勢冲天,把現場喜慶氣氛推上高峰,再加上「神秘送大禮」活動,讓「天河貴賓玩樂計劃」的會員在活動中獲得神秘獎品,歡渡周末,更為天河大賭場啟業慶典劃上圓滿句號。 天河大賭場總裁兼首席營運官Chris Gibase 致詞時表示,「過去一個月的進展完全超越了我們的期望,實在需要衷心感謝來自遠近各地賓客的支持,以及全體團隊成員齊心協力的工作,為『天河大賭場』的成功墊定基礎,現在賭場已正式開業,我們十分期待未來與Elk Grove 市及周邊社區有更多更好的合作和支持。」 「天河大賭場」為賓客提供環球美食以滿足不同需要,其中包括:SR Prime Steakhouse牛排餐廳、32 Brews Street酒吧、「俏龍軒」高級中餐食府(冬季啟業)及The Market 天河美食廣場。The Market天河美食廣場是一站式全方位美食新熱點,匯聚本地最具人氣金牌大廚精心準備的風味佳餚及特色美饌。特色餐飲食府包括Aurelia’s Taqueria墨西哥美食、Butcher’s Burgers漢堡店、CA99 Hot Chicken炸雞店、Fukuro by Kru日本料理、Chickie’s Pizzeria披薩餅店、Global Eats環球美食、Desserts甜品屋、「鯉魚門 Express」中式餐飲、「Ocean」海鮮美食、Roli Roti燒烤精品、及Sky River Java咖啡茶店。 「天河大賭場」提供80枱桌面遊戲,包括百家樂、牌九等,與及逾2,000部最熱門老虎機。此外,更有高注碼貴賓廳充分提升賓客玩樂體驗。 「天河貴賓玩樂卡」 「天河貴賓玩樂卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一,容讓貴賓會員可以毋須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓玩樂卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙,積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓玩樂卡」會員,您可以立即獲得 $20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞,只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓玩樂卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。 「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點 「天河大賭場」是威爾頓部落(Wilton Rancheria)與Boyd Gaming公司的合作項目, 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業,提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地,2,000部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及17家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情,請登錄www.SkyRiver.com。

Read More »

The Highly Anticipated Sky River Casino is Now Open for Business With Weekend of Grand Opening Festivities

Sky River Casino, the $500 million complex built in partnership between the Wilton Rancheria and Boyd Gaming, opened its doors to the public on Monday, August 15, 2022, at 11:30 p.m., ahead of schedule to great fanfare and excitement across the greater Sacramento area. Sky River Casino is the first and only casino to open in Sacramento County and offers …

Read More »

Ride and Read on the New Sacramento Rolling Library Train

SACRAMENTO, CA – Today, the Sacramento Regional Transit District (SacRT) and the Sacramento Public Library launched Sacramento’s first Rolling Library Train during an event at the Cosumnes River College Station. The brightly decorated train promotes riding and reading. This is also the first time the interior of a SacRT light rail train has been completely reimagined. Riders can sit back, …

Read More »
Translate »