COVID-19

What to do if I am Exposed FAQs – Coronavirus Disease (COVID-19)

1. What should I do if I have symptoms and think I may have been exposed to novel coronavirus? Most people with respiratory infections like colds, the flu, and coronavirus disease (COVID-19) will have mild illness and can get better with appropriate home care and without the need to see a provider. People who are elderly, pregnant, or have a …

Read More »

A Reference for Maintaining Mental Health & Well-Being – Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks that require social distancing

The Department of Mental Health supports the wellbeing of our County family, friends and colleagues. When you hear, read, or watch news about an outbreak of an infectious disease, you may feel anxious and show signs of stress—even when the outbreak affects people far from where you live and you are at low or no risk of getting sick. These …

Read More »

Tham Khảo để Giữ Gìn Sức Khỏe Tâm Thần và Thể Chất

Bộ Sức Khỏe Tâm Thần hỗ trợ chăm sóc an sinh cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong Quận. Khi quý vị nghe, đọc hoặc xem thông tin về mùa dịch bệnh lây nhiễm, quý vị có thể lo sợ và có biểu hiện căng thẳng—ngay cả khi dịch bệnh ảnh hưởng tới những người ở rất xa …

Read More »

精神衛生と福祉を維持するための参考資料 – 感染性疾患流行時のストレスに対処する

精神衛生課では当郡の各家庭、友人、同僚の方々の福祉をサポートします。感染症流行につい てのニュースを耳にしたり、読んだり、映像を見たりすると、心配になりストレスの兆候を示 すようになる場合があります。これはその流行がお住まいの地域からは離れた場所で起きてい るもので、あなたが感染する確率は低い、またはそのリスクはない場合であってさえもです。 そうしたストレスの兆候は正常であり、特に流行の発生している地域に愛する人たちが居るよ うな人の場合はなお一層ありがちなことです。感染症が流行している間は、皆さんご自身の身 体と精神の健康に気を配り、また、そのような状況に会われている人々に対して思いやるよう にしてください 精神的苦痛に対処するためにあなたにできること 1. 自分のストレスを管理する • 常に情報の把握に努めます。地域の状況についての最新情報を得られる信頼できる情 報源を参照します。• 自分の個人的強みに集中し続けます。• 日常の行動を維持します。 • リラックスし休息する時間を取ります。 2. 情報を把握し、家族には情報を知らせる • お住まいの地域での医療および精神衛生のリソースに精通するようにします。リソー ス/教育のための地域社会の会合に出かけます。 • 感染症についての未確認情報の共有は避け、不必要に恐れやパニックを生じさせない ようにします。 • 子供には年相応の率直な情報を与え、自分は常に冷静でいること。子供はあなたの感 じることを感じるものです。 3. 地域社会と接続する • 家族や友人との連絡を維持します。 • 地域のコミュニティーや宗教者グループに参加します。 • 家族や友人、仕事仲間、聖職者からの助けを受け入れます。 • あなたの助けを必要としているかもしれない特別なニーズのある隣近所の人や友人に 手を差し伸べます。 4. 手を差し伸べ助ける • 流行に冒された人を知っている場合、電話して様子を尋ねます。その人のプライバシ ーを守ることを忘れないでください。 • 社会距離戦略(自主的な隔離)の実践を求められている人々に対するいやりの行動を 考えてください。例えば、食事を届けたり、宿題を戸口に置いておくことを申し出た り。 • 最寄りの慈善事業や組織を探し、奉仕活動をします。• あなたと共に参加するよう友人や家族の者に勧めます。 5. 思いやる • 外見またはその人たちまたはその人たちの家族の出身地を理由として、罹患している ことを責めたり、罹患しているものと決めつけたりはしないこと。 • 感染性疾患はいかなる人種または民族にも関連するものではありません。人種差別や 外国人嫌悪を助長するような誤ったうわさやマイナスの固定観念を耳にした場合は、 …

Read More »

Рекомендации по поддержанию психического –

Департамент психического здоровья заботится о благополучии семей, друзей и коллег в нашем округе. Когда вы слышите, читаете или смотрите новости о вспышке инфекционного заболевания, вы можете ощущать беспокойство и демонстрировать признаки стресса, даже когда вспышка происходит вдали от вашего места проживания, и вы находитесь в группе низкого риска или без риска развития заболевания. Такие признаки стресса являются нормальными и могут …

Read More »

Isang Sanggunian Para sa Pagpapanatili ng Kalusugan at Kagalingan ng Pag-iisip – Pagharap Sa Stress Sa Panahon Ng Mga Pagkalat Ng Nakakahawang Sakit

Sinusuportahan ng Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan ng Pag-iisip) ang kagalingan ng pamilya, mga kaibigan at katrabaho sa ating County. Kapag napapakinggan, nababasa, o napapanood mo ang mga balita tungkol sa pagkalat ng isang nakakahawang sakit, maaari kang mabalisa at magpakita ng mga palatandaan ng stress—kahit na ang pagkalat ng sakit ay nakakaapekto sa mga taong malayo sa iyong …

Read More »

維持精神健康和福祉的參考 – 應 對 傳 染 病 暴 發 期 間 的 心 理 壓 力

洛杉磯縣精神衛生部門支持我們縣內家庭,朋友和同事的健康快樂。當您聽到, 閱讀或看 有關傳染病暴發的新聞時,您可能會感到焦慮並顯示出壓力的跡象,即使該暴發影離 您居住地很遠並且您患病的風險很小或沒有患病風險。這些壓力的跡像是正常的,如 果你在世界各地的親人中有受疫情影響,這種可能性更大。在傳染病暴發期間,要照 顧好自己的身心健康,並向受到這種情況影響的人們提供幫助。 應對情緒困擾你能做些什麼 1. 處理壓力 • 及時了解情況。 有關當地情況的最新信息,請參閱可靠的消息來源。 • 專注於您的個人優點。• 保持常規。 • 花些時間放鬆和休息。 2. 獲取資讯並通知您的家人 • 熟悉您所在社區的當地醫療和心理健康資源。 參加社區會議獲取資源/教育。 • 避免分享有關傳染病的未經證實的消息,以免引起不必要的恐懼和恐慌。 • 給孩子提供適合其年齡的誠實信息,並記住保持鎮定; 孩子們經常會感覺到您的感 受。 3. 與您的社區聯繫 • 與家人和朋友保持聯繫。• 加入社區和/或信仰團體。 • 接受家人,朋友,同事和神職人員的幫助。 • 與有特殊需要的鄰居和朋友聯繫,他們可能需要您的幫助。 4. 伸出援助之手 • 如果您知道某人受到疫情影響,請致電他們以查看他們的狀況,並記住對其保密。• 考慮對那些被要求隔離的人的一種善意舉止,例如送飯到家或主動提供送功課到 家。 • 尋找您附近的慈善機構或組織去做志願者。 • 鼓勵朋友和家人參與其中。 5. 保持體諒 • 避免因外貌或他們或家人來自何方而責備任何人或假定某人患有該疾病。 • 傳染病與任何種族或民族無關。 當您聽到會助長種族主義和仇外心理的虛假謠言或 負面定型觀念時,請大聲疾呼。 如果您或親人遇到困難,請考慮尋求專業幫助。 County of Los Angeles …

Read More »

ウイルスに曝露した場合の対処方法についてよくある質問 – コロナウイルス感染症 (COVID-19)

1. 症状が出ており、新型コロナウイルスにさらされた可能性があると思われる場合はどうすればよいでしょう か? 風邪、インフルエンザ、コロナウイルス感染症(COVID-19)のような呼吸器感染症の患者の多くは、その症状が 軽度であり、適切な在宅ケアで、医療機関での治療を受けることなく回復します。 高齢者、妊婦、免疫機能が低 下している人、またはその他の基礎疾患がある人は、重症化したり、合併症のリスクが高くなります。症状を注 意深く監視し、症状が悪化した場合は早期に医療機関で受診することをお勧めします。 息苦しさ(呼吸困難)がある場合、または下痢嘔吐の症状がある場合は、緊急医療機関に行くか、911 に電話し てください。主治医に診察を求める際は、事前に主治医と連絡を取ってください。 COVID-19 に感染している人と濃厚接触をした人も、医師と連絡を取る必要があります。 2. 症状はないが、新型コロナウイルスにさらされた可能性があると思われる場合はどうすればよいでしょう か? 症状のない場合は、毎日予防措置を実践し、発熱や咳などの呼吸器疾患の症状に注意を払う以外に必要な措処置 はありません。 症状が出た場合は、上記ガイダンスに従ってください。 日常における個人的予防措置: • 自宅から出ないようにしてください。解熱剤を使用しない状態で発熱や発熱の症状がなくなった後、少な くとも 24 時間は自宅待機してください。 • 石鹸と水で 20 秒以上手をよく洗ってください。石鹸と水が使用できない場合は、アルコール濃度 60%以 上の手指消毒液を使用してください。 • 咳やくしゃみはティッシュで覆い、ティッシュを捨てて、すぐに手を洗ってください。ティッシュがない 場合は、手ではなく袖で覆ってください。 • 病人との密接な接触を制限してください。• 通常の家庭用クリーニングスプレーまたはウエットシートを使用して、頻繁に触れる物や表面を清掃し消 毒してください。 3. 新型コロナウイルスに感染しているか検査を受けることはできますか? 症状のある場合、診察を担当した医師がコロナウイルスの検査の実施を決定する場合があります。 医療従事者の み COVID-19 のウイルス検査を行うことができます。また軽度の症状であれば安静にしていれば良くなる人がほ とんどなので、医師に診察してもらう必要はありません。症状があり、COVID-19 のウイルス検査を受けた方が良 いと思う場合は、診察を受ける前に医師に連絡してください。 4. 新型コロナウイルスにはどのような治療が行われますか? 新型コロナウイルスによって引き起こされる病状に対する特定の治療法はありません。しかし各症状に対しての 治療は可能です。 現在、新型コロナウイルスを予防するワクチンはありません。この新型感染症に対して予防や治療法があると言 って虚偽の宣伝をしている製品にはご注意ください。

Read More »

「如果我接觸了病毒怎麼辦」常見問題解答 – 新型冠狀病毒 (COVID-19)

1. 如果我出現感染新型冠狀病毒的症狀,我應該怎麼做? 大多數感染呼吸道疾病(如感冒、流感和新型冠狀病毒疾病(COVID-19))的患者病情較輕,在適當的家庭 護理下病情會好轉,因此不需要去看醫生。老年人、孕婦、免疫系統較弱的或有其他健康問題的人士患更 嚴重疾病的風險更高。如果你的病情出現惡化,建議你密切監測你的病情變化並儘早就醫。 如果你出現呼吸困難或嘔吐的症狀,請前往急診室或撥打 911,或者最好先打電話給你的醫生,然後再去 就醫。 如果你曾與患有 COVID-19 的人士有過密切接觸,你也應該打電話給醫生。 2. 如果我沒有出現感染新冠狀病毒的症狀,但我認為我可能感染了新型冠狀病毒,我應該怎樣做? 如果你沒有生病,除了每天進行日常預防和監測自己是否出現呼吸道疾病(如發燒和咳嗽)症狀的措施 外,沒有必要做任何其他事情。如果你生病了,請遵循第 1 部分的指南。 日常個人預防措施包括: • 生病時留在家中。在沒有使用退燒藥物而不再發燒或出現發燒症狀後留在家中至少24小時。 • 經常用肥皂和水洗手(至少 20 秒),尤其是在上廁所之後;在進食之前;以及擤鼻涕、咳嗽或打 噴嚏之後。如果沒有現成的肥皂和水,請使用含至少 60%酒精的酒精洗手液。 • 使用紙巾遮蓋咳嗽或打噴嚏,然後立即處理掉用過的紙巾,並清潔雙手。如果你沒有紙巾,請用你 的袖子(而不是用你的手)。 • 限制與患者的近距離接觸。 • 使用日常家用式清潔噴霧或濕巾清潔和消毒經常接觸的物體和表面。 3. 我可否進行新型冠狀病毒檢測? 如果你生病了,你的醫療服務提供者可能會決定讓你做一次冠狀病毒檢測。只有醫療服務提供者可以進行 COVID-19 檢測。由於大多數患者的病情會隨著休息時間的增長而好轉,所以如果你出現輕度症狀,則不 需要去看醫生。如果你生病了,並認為你應該進行 COVID-19 的檢測,請在就醫前打電話給你的醫生。 4. 如何治療新型冠狀病毒? 目前還沒有專門治療該新型冠狀病毒所引起疾病的方法。然而,許多症狀都是可以治癒的。 目前沒有預防新型冠狀病毒的疫苗。請警惕那些虛假宣傳可以預防或治療這種新型感染疾病的欺詐性產 品。

Read More »
Translate »