Tag Archives: Hmoob

PG&E Ceeb Toom Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob txog ntawm qhov Kev Sib Tw Dag Txhaum Cai Uas Tshwm Sim thiab Muab Cov Lus Taw Qhia txog Txoj Hau Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Tau Lawv Tus Kheej

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau hauv ntau lim tiam tsis ntev los no, PG&E tau txais ntau caum ntawm cov kev hais tawm qhia txog qho kev dag txhaum cai uas tshwm sim: cov neeg dag txog kev siv hluav taws xob tau hais tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd rau ib qho kev tso …

Read More »

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) Ntawm Public Safety Power Shutoff Muab Cov Kev Ceeb Toom txog rau Cov Chaw Nyob Uas Dhau Ntawm Koj Lub Tsev Lawm Uas Tseem Ceeb rau Koj, Muaj Xam Nrog Rau Cov Tsev Kawm Ntawv los sis ib Tus Txheeb Ze Lub Tsev Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Twb Sau Npe Nkag Tag Ua Ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 Nod Lawm Yuav Tsum Tau Rov Qab Sau Npe Dua Tshiab kom thiaj li Tau Txais Cov Kev Ceeb Toom No Txuas Ntxiv Mus Lub Cuab Yeej Online Muaj Txaij Ntsig Zoo Rau Cov Neeg Xauj Tsev, Tab Txawm Hais Tias …

Read More »

Txoj Kev Pab Cov Zej Zog Npaj rau thiab Tawm Tsam rau Cov Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Lwm Yam Kev Puas Tsuaj: PG&E Txhawb Pab Cov Koom Haum Hauv Zos uas Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig, Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

PG&E thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E Tau Cog Lus Los Muab $1 Sawm (Lab) Nyiaj Pab rau Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Txhim Kho Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Li Qub Yam Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig nyob rau Xyoo 2022 thiab $750,000 Nyiaj Pab rau Red Cross Oakland, Xeev Calif. — Raws li cov neeg …

Read More »

Kev Taw Qhia Pab Nrhiav Kev Kho Mob Uas Pheej Yig lossis Kom Tau Ntawv Pov Hwm Kev Kho Mob

▪ Nrhiav kev kho mob uas pheej yig ▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory) Ntaus koj lub nras los mus nrhiav tej tsev kuaj mob uas pheej yig nyob ze koj. ▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/) Siv daim duab qhia chaw (map) lossis ntaus koj qhov chaw nyob los mus nrhiav ib lub …

Read More »
Translate »