Kev Taw Qhia Pab Nrhiav Kev Kho Mob Uas Pheej Yig lossis Kom Tau Ntawv Pov Hwm Kev Kho Mob

Nrhiav kev kho mob uas pheej yig

▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory
(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)
Ntaus koj lub nras los mus nrhiav tej tsev kuaj mob uas pheej yig nyob ze koj.

Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)
Siv daim duab qhia chaw (map) lossis ntaus koj qhov chaw nyob los mus nrhiav ib lub tsev Community Health Center (Tau kev pom zoo los ntawm tsoom fwv) uas nyob ze koj.Cov tsev Community Health Centers pab muab kev kho mob, kev kho hniav, thiab kev kho cwj pwm rau cov neeg uas tsis muaj kev mus cuag kev kho mob txaus. Nrhiav ntaub ntawv pov hwm kev kho mob

MNsure Apply thiab tso npe rau is sas las
(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)
Koj tso npe tau rau is sas las, xws li Medical Assistance thiab MinnesotaCare, hauv online lossis kom ib tus txawj cuv npe pab koj.Feem ntau cov neeg nyob hauv Minnesota uas tso npe hauv MNsure ces yeej tau kev pab cuam nyiaj txiag.

▪ MNsure Navigators
(https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp)
Cov navigators pab koj tso npe rau Medical Assistance lossis MinnesotaCare (yog tias koj muaj npe).Lawv kuj pab koj tso npe rau tej phau pov hwm kev kho mob uas yog lwm lub koom haum thiab pab koj kawm paub txog tej ntawv pov hwm kev kho mob.Feem ntau, cov navigators nyob hauv tej koom haum hauv zej zog thiab muaj kev pab txhais lus xws li lus Suav, Somali, Mev Hmoob, thiab Nyab Laj.

Hospital Presumptive Eligibility Program
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-programs/provider/hpe/)
Koj kuj yuav cuv npe rau Medical Assistance lossis MinnesotaCare thaum koj mus rau tom tsev kho mob loj los tau.Yog tias koj muaj raws li cov cai teev tseg, ces yuav duav roos tej kev pab cuam rau koj ua ntej koj pib ua daim ntawv tso npe.

Nrhiav kev pab kho mob ntxiv

▪ Local Health Departments and Community Health Boards (https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)
Tiv tauj koj lub tsev chaw ua haujlwm rau kev noj qab nyob zoo thiab/lossis pab pawg tawm tswv kev kho mob hauv koj lub nras kom lawv pab taw qhia thiab nug txog tej kev pab cuam uas koj muaj npe tau.

Minnesota Department of Health
625 Robert St. N., PO Box 64975 St. Paul, MN 55164-0975
651-201-5414
www.health.state.mn.us

02/13/2020
Xav tau cov ntaub ntawv no ua lwm hom, hu rau: 651-201-5414

Translate »