New York City / New Jersey News

Northern California Soy and Tofu Festival

Come Discover the Joy of Soy at the 10th Northern California Soy and Tofu Festival! Saturday July 2, 2022 11am-5pm San Francisco Japantown Peace Plaza (Post at Buchanan Street) For more information visit www.soyandtofufest.org

Read More »

Appointment Registration Open for Vaccinating Children 6 months and older at DuPage County Health Department in Wheaton

DuPage County – Today, DuPage County Health Department (DCHD) is pleased to announce that COVID-19 vaccine registration is now open for children between 6 months and 5 years old. This follows the authorization of COVID-19 vaccines for this age group, which were recommended by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) over the weekend. The COVID-19 vaccination clinic is located at …

Read More »

Children 6 Months – 4 Years Old Are Now Eligible for COVID-19 Vaccination

DuPage County – The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) endorsed the CDC’s Advisory Committee on Immunization Practice’s (ACIP) recommendation for the use the of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for children 6 months through 4 years of age on Saturday, June 18, 2022. This follows the FDA’s authorization of the emergency use of Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines for the prevention …

Read More »

Cooling Centers Open in Santa Clara County

People are encouraged to take precautions to protect themselves from the heat SANTA CLARA COUNTY, CALIF.— Cooling centers are open throughout Santa Clara County starting on Tuesday, June 21 and are expected to be open until Friday, June 24, or as conditions persist. The National Weather Service (NWS) issued an Excessive Heat Advisory for the Bay Area as temperatures are …

Read More »

Tuyên Bố Chung Của Các Tiểu Bang Miền Tây Về Việc Hỗ Trợ Mở Rộng Tiêm Chủng Cho Trẻ Em Từ 6 Tháng Tuổi Trở Lên

SACRAMENTO – Hôm nay, Thư Ký Cơ Quan Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh California, Tiến sĩ Mark Ghaly, và Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) và Viên Chức Cơ Quan Y Tế Công Cộng của Tiểu bang, Tiến sĩ Tomás J. Aragón, đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ đề nghị của Nhóm …

Read More »

有關西部州支持將資格範圍擴展至滿6個月兒童的聯合聲明

沙加緬度——今日,加州衛生與公共服務局秘書Mark Ghaly博士及加州公共衛生部(CDPH)部長兼州公共衛生官員Tomás J. Aragón博士發表聯合聲明,支持由西部州科學安全審查工作組、美國疾病控制中心(CDC)、美國兒科學會和聯邦食品藥品管理局(FDA)所作出的推薦,通過緊急使用授權(EUA)為最小6個月的兒童接種輝瑞-生物工程及莫德納COVID-19疫苗。 「為滿6個月的兒童接種疫苗是預防COVID-19的重要工具,並確保我們的社區現在可以為全家防禦這個致命病毒。同其他常規兒童疫苗一樣,我們建議滿6個月的嬰兒與兒童完成他們初始針劑的接種,並按時接種包括COVID-19疫苗在內的所有被推薦的兒童疫苗。」 「儘管咱們青少年兒童都恢復的快,但是與德爾塔(Delta)變種時期相比,因COVID-19而住院的4歲以下兒童人數在奧密克戎(Omicron)變種激增時高了5倍,並且每五個因COVID-19住院的兒童中就有一人需進入重症監護室治療。COVID-19已經成為兒童的五大死因之一,而疫苗則可以避免這些死亡的發生。研究表明為孩子接種疫苗是為他們預防COVID-19最嚴重後果的最安全方法,其中就包括住院、長期COVID、兒童多系統炎症綜合征(MIS-C)及死亡。為咱們家中和社區中的每個人接種疫苗可以為自己最親的人降低感染病毒的幾率。」 涉及成千上萬嬰兒及滿6個月幼兒的臨床實驗有力的證明:COVID-19疫苗在這個人群中是安全、有效的。 此項授權將把6個月至4歲大的兒童納入輝瑞疫苗的接種資格範圍之內(5-17歲現已有資格),且6個月至17歲的青少年兒童均可接種莫德納疫苗。 與加里福尼亞的SMARTER 計劃一致,州政府在運作方面已經可以於本周立即開始為年滿6個月的嬰幼兒接種疫苗。查找疫苗,請訪問myturn.ca.gov或撥打1-833-422-4255。家長們也可向孩子的保健服務提供者諮詢或訪問Vaccinate All 58,從而進一步瞭解這些對所有年滿6個月的加州人都安全、有效的疫苗。 www.cdph.ca.gov

Read More »

Joint Statement on Western States Support for Expanded Eligibility for Children 6 Months and Older

SACRAMENTO – Today, California Health and Human Services Agency Secretary, Dr. Mark Ghaly, and Director of the California Department of Public Health (CDPH) and State Public Health Officer, Dr. Tomás J. Aragón, issued a joint statement supporting the recommendation by the Western States Scientific Safety Review Workgroup, the U.S. Centers for Disease Control (CDC), the American Academy of Pediatrics, and …

Read More »

의미있는 아버지의 날

ASQ한인금연센터와 함께하는 금연도전! 혹시 금연에 대해 생각해 보셨습니까?사랑하는 사람의 금연을 돕는 것에 대해 생각하고 계십니까? 그동안 금연에 대해 막연히 생각만 있었다면 다가오는 파더스데이를 금연 시작일로 정해보는 것도 의미 있는 금연 시작점이 될 수 있다. 다음은 금연 성공률을 높여준다고 알려진 두 가지 팁이다.      금연 날짜를 정하고 금연에 도전하기 연구에 따르면 금연 날짜를 정한 흡연자는 그렇지 않은 흡연자보다 금연을 시도할 가능성이 …

Read More »

Ngày Lễ Cha là thời điểm ý nghĩa để bỏ hút thuốc

Hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt ngay hôm nay Khi Ngày Lễ Cha sắp đến, bạn có nghĩ đến việc bỏ thuốc lá chưa? Hay bạn đang nghĩ sẽ giúp một người thân bỏ thuốc lá? Hai điều được biết có thể giúp gia tăng cơ hội cai được thuốc lá: 1) ấn …

Read More »

父亲节——戒烟的好日子

请马上与ASQ《华语戒烟专线》联系 父亲节很快就要到了,您想过戒烟吗? 或者您是否正在考虑帮助您关心的人戒烟?事实证明下面的两件事可以提高戒烟的可能性:1) 设定戒烟日期  2) 从戒烟顾问那里获取帮助。 设定戒烟日期并尝试戒烟 研究表明,设定戒烟日期的吸烟者比没有戒烟日期的吸烟者更有可能尝试戒烟。加州大学圣地亚哥分校家庭医学和公共卫生学教授朱书宏博士表示,“尝试戒烟的次数越多,成功的机率就越大,您和您的家人朋友就可以共享健康和幸福!” ASQ《华语戒烟专线》鼓励父亲们为维护自己和家人的健康而设定戒烟日期,并开始戒烟。父亲节将是戒烟的好日子! 在帮助下戒烟 Mayo Clinic Nicotine Dependence Center主任 J. Taylor Hays 医生指出,过去 25 年的研究表明,那些单纯靠自己意志力戒烟的人,只有大约 3% 到 5% 的人会成功戒烟超过 6个月。换句话说,虽然有些人可以通过这种方式戒烟,但至少 95% 的人不会。为了增加成功戒烟的机率,请考虑与戒烟顾问交谈并获得支持。此外,结合戒烟指导和尼古丁替代疗法 (NRT),如尼古丁贴片,将增加永久戒烟的机率。 关于ASQ《华语戒烟专线》 ASQ《华语戒烟专线》由美国疾病控制及预防中心(CDC)资助。自 2012 年开始,ASQ 已经为超过 19,000 名美国亚裔社区的居民用广东话、普通话、韩国话和越南话提供了免费的、以实证为基础的戒烟服务。符合资格的戒烟者将会获得两周免费的戒烟贴片。研究已经证明ASQ的服务可以倍增吸烟者戒烟的成功率。 辅导服务是由会说国、粤语的专业戒烟顾问提供的一对一电话咨询,并协助客户制定个人戒烟计划。ASQ 的服务时间是星期一到星期五,美国西岸时间早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美东时间早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。所有的信息和谈话内容将严格保密。 发短信 除了致电ASQ《华语戒烟专线1-800-838-8917》之外,烟草使用者可以在戒烟最重要的头几个星期发短信【戒烟】到 66819,获取 ASQ《华语戒烟专线》每天发给您的短信。这些短信为您量身定制,以便在戒烟过程中的关键时刻向您提供帮助。其中包括戒烟和保持戒烟的实用技巧。您也可以发短信提问,戒烟顾问将相应地给您回复。(如欲停止短信服务,请随时发送短信【STOP】至 66819。您的电话运营商可能会按信息使用率收费。) 在线注册 您也可以在 www.asq-chinese.org 在线注册,注册后将会收到我们通过电子邮件发送给您的阅读资料。完成 ASQ 的在线注册后,戒烟顾问将与您联系,以查看您是否有资格获得两周免费的尼古丁贴片。 我们鼓励吸烟者将父亲节定为戒烟日。我们也欢迎所有帮助父亲/祖父或您所关心的人,来寻求戒烟帮助的朋友致电ASQ《华语戒烟专线》来获取我们的戒烟帮助!

Read More »
Translate »