California News

Coverage Map with County Lines

Mapping by Mapline Color Market Area Channel Number Language Central Valley, CA (Sacramento, Stockton, Fresno) Xfinity Channel 398 (Comcast) KBTV-CD digital channel 8.2 in Sacramento (learn more) Chinese (Mandarin, Cantonese), Filipino (Tagalog), Hmong, Japanese, Korean, South Asian (Hindi, Punjabi), Vietnamese Chicago Xfinity Channel 691 (Comcast) Chinese (Mandarin, Cantonese), Filipino (Tagalog), Hmong, Japanese, Korean, South Asian (Hindi, Punjabi), Vietnamese Los Angeles …

Read More »

My Sister’s Café Celebrates its 5th Birthday TODAY (3/26)

WHAT: The only café operated by a domestic violence shelter amongst California’s 100+ domestic violence shelters will be celebrating its fifth birthday. WHEN: Tuesday, March 26, 2019, 4:00 – 6:00 p.m. (Cake cutting at 5 p.m.) WHERE: My Sister’s Café, 455 Capitol Mall, #110, Sacramento, CA 94814 SIGNIFICANCE: Unique about this café is that it supports My Sister’s House Women …

Read More »

PG&E Submits Final Report on Gas Pipeline Safety Enhancement Plan to CPUC

Report Documents Conclusion of Extensive, Multi-year Safety Plan to Upgrade Gas Transmission Pipeline System SAN FRANCISCO, Calif.— Pacific Gas and Electric Company (PG&E) has submitted to the California Public Utilities Commission (CPUC) its final report on the company’s extensive multi-year Pipeline Safety Enhancement Plan (PSEP). This report details the hundreds of projects undertaken by PG&E to implement safety, operational reliability …

Read More »

Thị Trưởng Jenny Durkan Tuyên Bố Rằng Các Nhà Lãnh Đạo Cộng Đồng và Viên Chức Được Bầu Đang Tiến Hành Công Tác Chuẩn Bị Của Seattle Cho Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 Với Vai Trò Là Thành Viên Của Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle)

SEATTLE (Ngày 8 tháng 3 năm 2019) – Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã tuyên bố rằng các thành viên của Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle), một liên minh các viên chức được bầu và những nhà lãnh đạo cộng đồng đang tiến hành công tác chuẩn bị của Seattle cho Cuộc …

Read More »

Jenny Durkan 市長宣佈組織西雅圖 2020 年人口普查準備工作的社區領導和民選官員為 Seattle Census Task Force(西雅圖人口普查特別小組)的成員

西雅圖(2019 年 03月 8日)Jenny A. Durkan 市長宣佈了 Seattle Census Task Force(西雅圖人口普查特別小組)的成員,該小組是由民選官員和社區領導組成的、負責組織西雅圖準備 2020 年美國人口普查工作的聯盟。 西雅圖人口普查特別小組由 Teresa Mosqueda 市議員和 Refugee Women’s Alliance(ReWA,難民婦女聯盟)執行董事 Mahnaz Eshetu 擔任聯合主席。西雅圖市正在與金郡和華盛頓州聯合展開工作,以確保實現完整、公平而知情的人口普查統計。特別小組成員的完整清單位於下方。 「每個人都很重要,並且每個人都需要被重視。接下來的人口普查對於西雅圖至關重要,因此西雅圖人口普查特別工作組正在努力確保我們的居民擁有應得的資源和資訊來參與 2020 年人口普查。與本屆總統的想法不同,西雅圖接受多元化並且認為多元化令我們變得更好,因此我們歡迎新鄰居的加入。本人非常感謝西雅圖人口普查特別工作組的努力,他們加速幫助我們推動正義與公平的共享目標。」市長 Durkan 說道。 西雅圖人口普查特別工作組在對歷史上統計不足社區的政策和拓展方面為 Durkan 市長提供建議,並且將在四個主要聚焦領域幫助實施 2020 年人口普查準備工作:訓練、拓展和行銷、訊息傳送和監督。特別工作組的聚焦領域得到確認,以支援本州和本郡的努力,並且被告知從 2010 年人口普查中得到的教訓 — 其中有 20% 的西雅圖居民沒有填寫人口普查表,導致人口普查局不得不親自拜訪。 「感謝社區領導付出他們的時間、知識和想法,以確保實現完整、公平、準確而知情的人口普查統計,」 Teresa Mosqueda 市議員說(第 8 席,全市)。「本市依靠來自人口普查統計撥款的資金來資助各種投入 — 從學校、健康計劃到平價住房。伴隨著聯邦政策中猖獗的種族主義和仇外情緒,我們需要在自己的拓展和聯盟打造活動中將移民和未登記家庭集中在一起,以確保本市擁有所需的資源並且我們的最弱勢群體不會繼續遭受折磨。我們透過與社區的真正合作擊敗了公民身份問題,並且建立了準確表達和資助的途徑。」 「隨著西雅圖的移民和難民人數不斷增加,我們要為公平而準確的 2020 年人口普查統計做好準備,這是非常重要的。我們因人口普查而獲得的聯邦資助對於支援構成本市之社區的成功和幸福至關重要。我為能夠與 Durkan 市長、Mosqueda 市議員,以及作為西雅圖人口普查特別工作組成員的社區合作而感到驕傲。」ReWA 執行董事 Mahnaz Eshetu 說道。 公平而完整的人口普查將有助於確保西雅圖市獲得公平份額的聯邦資源。部分聯邦資金依照人口進行分配。2017 年,西雅圖市獲得了超過 8000 …

Read More »

Mayor Jenny Durkan Announces Community Leaders and Elected Officials Organizing Seattle’s Preparations for the 2020 Census as Members of the Seattle Census Task Force

Seattle (March 8, 2019) – Mayor Jenny A. Durkan announced the members of the Seattle Census Task Force, a coalition of elected officials and community leaders who are organizing Seattle’s preparations for the United States 2020 Census. The Seattle Census Task Force is co-chaired by Councilmember Teresa Mosqueda and Refugee Women’s Alliance (ReWA) Executive Director Mahnaz Eshetu. The City of Seattle …

Read More »

PG&E Encourages Safe Planting During California Arbor Week and Beyond

San Francisco, Calif.—To kick off the celebration of California Arbor Week, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) reminds customers of the importance of planting power-line friendly trees. When the right tree is planted in the right place the benefits are many, including keeping homes cool by providing shade, enhancing property values and cleaning the air. If the right tree is …

Read More »
Translate »