Chicago News

What to do if I am Exposed FAQs – Coronavirus Disease (COVID-19)

1. What should I do if I have symptoms and think I may have been exposed to novel coronavirus? Most people with respiratory infections like colds, the flu, and coronavirus disease (COVID-19) will have mild illness and can get better with appropriate home care and without the need to see a provider. People who are elderly, pregnant, or have a …

Read More »

A Reference for Maintaining Mental Health & Well-Being – Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks that require social distancing

The Department of Mental Health supports the wellbeing of our County family, friends and colleagues. When you hear, read, or watch news about an outbreak of an infectious disease, you may feel anxious and show signs of stress—even when the outbreak affects people far from where you live and you are at low or no risk of getting sick. These …

Read More »

Tham Khảo để Giữ Gìn Sức Khỏe Tâm Thần và Thể Chất

Bộ Sức Khỏe Tâm Thần hỗ trợ chăm sóc an sinh cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong Quận. Khi quý vị nghe, đọc hoặc xem thông tin về mùa dịch bệnh lây nhiễm, quý vị có thể lo sợ và có biểu hiện căng thẳng—ngay cả khi dịch bệnh ảnh hưởng tới những người ở rất xa …

Read More »

精神衛生と福祉を維持するための参考資料 – 感染性疾患流行時のストレスに対処する

精神衛生課では当郡の各家庭、友人、同僚の方々の福祉をサポートします。感染症流行につい てのニュースを耳にしたり、読んだり、映像を見たりすると、心配になりストレスの兆候を示 すようになる場合があります。これはその流行がお住まいの地域からは離れた場所で起きてい るもので、あなたが感染する確率は低い、またはそのリスクはない場合であってさえもです。 そうしたストレスの兆候は正常であり、特に流行の発生している地域に愛する人たちが居るよ うな人の場合はなお一層ありがちなことです。感染症が流行している間は、皆さんご自身の身 体と精神の健康に気を配り、また、そのような状況に会われている人々に対して思いやるよう にしてください 精神的苦痛に対処するためにあなたにできること 1. 自分のストレスを管理する • 常に情報の把握に努めます。地域の状況についての最新情報を得られる信頼できる情 報源を参照します。• 自分の個人的強みに集中し続けます。• 日常の行動を維持します。 • リラックスし休息する時間を取ります。 2. 情報を把握し、家族には情報を知らせる • お住まいの地域での医療および精神衛生のリソースに精通するようにします。リソー ス/教育のための地域社会の会合に出かけます。 • 感染症についての未確認情報の共有は避け、不必要に恐れやパニックを生じさせない ようにします。 • 子供には年相応の率直な情報を与え、自分は常に冷静でいること。子供はあなたの感 じることを感じるものです。 3. 地域社会と接続する • 家族や友人との連絡を維持します。 • 地域のコミュニティーや宗教者グループに参加します。 • 家族や友人、仕事仲間、聖職者からの助けを受け入れます。 • あなたの助けを必要としているかもしれない特別なニーズのある隣近所の人や友人に 手を差し伸べます。 4. 手を差し伸べ助ける • 流行に冒された人を知っている場合、電話して様子を尋ねます。その人のプライバシ ーを守ることを忘れないでください。 • 社会距離戦略(自主的な隔離)の実践を求められている人々に対するいやりの行動を 考えてください。例えば、食事を届けたり、宿題を戸口に置いておくことを申し出た り。 • 最寄りの慈善事業や組織を探し、奉仕活動をします。• あなたと共に参加するよう友人や家族の者に勧めます。 5. 思いやる • 外見またはその人たちまたはその人たちの家族の出身地を理由として、罹患している ことを責めたり、罹患しているものと決めつけたりはしないこと。 • 感染性疾患はいかなる人種または民族にも関連するものではありません。人種差別や 外国人嫌悪を助長するような誤ったうわさやマイナスの固定観念を耳にした場合は、 …

Read More »

Рекомендации по поддержанию психического –

Департамент психического здоровья заботится о благополучии семей, друзей и коллег в нашем округе. Когда вы слышите, читаете или смотрите новости о вспышке инфекционного заболевания, вы можете ощущать беспокойство и демонстрировать признаки стресса, даже когда вспышка происходит вдали от вашего места проживания, и вы находитесь в группе низкого риска или без риска развития заболевания. Такие признаки стресса являются нормальными и могут …

Read More »

Isang Sanggunian Para sa Pagpapanatili ng Kalusugan at Kagalingan ng Pag-iisip – Pagharap Sa Stress Sa Panahon Ng Mga Pagkalat Ng Nakakahawang Sakit

Sinusuportahan ng Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan ng Pag-iisip) ang kagalingan ng pamilya, mga kaibigan at katrabaho sa ating County. Kapag napapakinggan, nababasa, o napapanood mo ang mga balita tungkol sa pagkalat ng isang nakakahawang sakit, maaari kang mabalisa at magpakita ng mga palatandaan ng stress—kahit na ang pagkalat ng sakit ay nakakaapekto sa mga taong malayo sa iyong …

Read More »

維持精神健康和福祉的參考 – 應 對 傳 染 病 暴 發 期 間 的 心 理 壓 力

洛杉磯縣精神衛生部門支持我們縣內家庭,朋友和同事的健康快樂。當您聽到, 閱讀或看 有關傳染病暴發的新聞時,您可能會感到焦慮並顯示出壓力的跡象,即使該暴發影離 您居住地很遠並且您患病的風險很小或沒有患病風險。這些壓力的跡像是正常的,如 果你在世界各地的親人中有受疫情影響,這種可能性更大。在傳染病暴發期間,要照 顧好自己的身心健康,並向受到這種情況影響的人們提供幫助。 應對情緒困擾你能做些什麼 1. 處理壓力 • 及時了解情況。 有關當地情況的最新信息,請參閱可靠的消息來源。 • 專注於您的個人優點。• 保持常規。 • 花些時間放鬆和休息。 2. 獲取資讯並通知您的家人 • 熟悉您所在社區的當地醫療和心理健康資源。 參加社區會議獲取資源/教育。 • 避免分享有關傳染病的未經證實的消息,以免引起不必要的恐懼和恐慌。 • 給孩子提供適合其年齡的誠實信息,並記住保持鎮定; 孩子們經常會感覺到您的感 受。 3. 與您的社區聯繫 • 與家人和朋友保持聯繫。• 加入社區和/或信仰團體。 • 接受家人,朋友,同事和神職人員的幫助。 • 與有特殊需要的鄰居和朋友聯繫,他們可能需要您的幫助。 4. 伸出援助之手 • 如果您知道某人受到疫情影響,請致電他們以查看他們的狀況,並記住對其保密。• 考慮對那些被要求隔離的人的一種善意舉止,例如送飯到家或主動提供送功課到 家。 • 尋找您附近的慈善機構或組織去做志願者。 • 鼓勵朋友和家人參與其中。 5. 保持體諒 • 避免因外貌或他們或家人來自何方而責備任何人或假定某人患有該疾病。 • 傳染病與任何種族或民族無關。 當您聽到會助長種族主義和仇外心理的虛假謠言或 負面定型觀念時,請大聲疾呼。 如果您或親人遇到困難,請考慮尋求專業幫助。 County of Los Angeles …

Read More »
Translate »