Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti – Tagalog

Key Messages Week of 5/11 – Tagalog

Mas “Ligtas sa Tahanan” Order: Pinahaba ang “Mas Ligtas sa Tahanan” Order ng Lungsod ng Los Angeles na lumampas sa ika labing-lima (15) ng Mayo. Depende sa mga kondisyon ng kalusugan ng publiko, ang Lungsod ay magpapatuloy na unti-unting iakma at isaayos ang Order upang masiguro ang matiwasay at ligtas na pagpapahintulot ng mas maraming aktibidad, mas maraming negosyo na makapag bubukas muli, at mas maraming mga mamamayan na makabalik sa kanilang mga hanapbuhay.


Mga Takip sa Mukha: Pinapatupad ni Mayor Garcetti na ang lahat ng residente ay kailangan mag suot ng takip sa mukha kapag umaalis sa kanilang tahanan. Ang mga bata na wala pang dalawang (2) taong gulang ay nasa peligro dahil maari silang hindi makahinga. Maliban sa ibang tao na may kapansanan, ito ay hindi kailangang gawin.

Mga update para sa mga negosyo at panlabas na aktibidad: Lahat ng tindahan maliban sa loob ng mga mall at pinapayagan na magbukas sa gilid o pintuang-daan para sa pagkuha at paghatid.

Ang pampublikong hiking ay bukas na. Ang mga beach ay bukas para sa aktibong libangan lamang tulad ng paglangoy, surfing, pagtakbo at paglakad. Hindi pa bukas ang mga paradahan, piers, mga daanan ng bisekleta sa beach at konsesyon. Hindi
pinapayagan ang mga pagtitipon tulad ng pagbibilad sa araw at pangkat ng mga laro. Ang mga korte ng tennis ng Lungsod, korte ng bola na pickle, saklaw ng archer, sentro ng equestrian, modelo ng mga eroplano na lugar at hardin ng mga pamayananan ng Lungsod ay bukas na.

Translate »