Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Eviction Protections – Vietnamese

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà?


Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vì COVID-19, quý vị không thể bị đuổi khỏi nhà trong. Thành phố Los Angeles.


Chủ nhà bị cấm không được đuổi người thuê trong thời gian khẩn cấp nếu người thuê không thể trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn do các trường hợp liên quan đến đại dịch COVID-19


Rất nhiều người sẽ cần thời gian để trả đủ tiền thuê nhà bị thiếu.
Người thuê nhà sẽ có 12 tháng sau khi thời gian khẩn cấp tại địa phương kết thúc để trả lại tiền
thuê nhà.

Tìm hiểu thêm
vào thăm trang HCIDLA.LACity.org
hoặc gọi số (866) 557-7368

Translate »