Handa ba ang Inyong Anak na Magkaroon ng Masaya at Ligtas na Tag-init? Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Alinmang mga aktibidad ang kanilang salihan—paglahok sa isang summer learning program, pagpunta sa camp, o pagsali sa isang bagong pangkat ng palakasan—para sa mga bata, ang tag-init ay isang kapana-panabik na panahon na matuto, maglaro, at umunlad sa pamamagitan ng mga bagong karanasan. Gayunpaman, kung hindi pa natatanggap ng inyong anak ang kanilang bakuna para sa COVID-19, maaaring mawalan sila ng pagkakataong ma-enjoy ang espesyal na panahon na ito ng taon.

Ang COVID-19 ay nananatiling isang pampublikong banta sa kalusugan at ang mga pangmatagalang epekto sa mga bata ay nananatiling hindi alam. Ngunit, mayroong magandang balita. Mapababakunahan na ngayon ng mga magulang at tagapag-alaga ang kanilang mga anak na mula 6 na buwan hanggang sa 5 taong gulang ng mga bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna para mas maprotektahan sila laban sa COVID-19. Ang lahat ng mga bata, kabilang ang mga batang nagkaroon na ng COVID-19, ay dapat mapabakunahan.

Huwag palampasin ang pagkakataong ito para ihanda ang inyong mga anak sa tag-init. Ligtas ang mga bakuna sa COVID-19. Sumailalim sila—at patuloy na sasailalim—sa pinakamasinsinang pagsubaybay sa kaligtasan sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang pamamahagi ng mga pagbabakuna para sa mga musmos na bata ay magsisimula sa buong bansa at magiging available sa libu-libong pediatric practices, parmasya, pederal na kwalipikadong sentro ng pangkalusugan, lokal na kagawaran ng kalusugan, klinika, at iba pang mga lokasyon ngayong linggo.

Narito ang ilang simpleng mga hakbang na maaaring gawin ng mga magulang para masigurong ligtas ang kanilang mga anak ngayong tag-init, lalo na kapag nakikilahok sila sa mga programa kasama ang iba pang mga bata:

Pabakunahan ang inyong anak. Ang pagbabakuna ay ang pinakamahusay na depensa laban sa malubhang karamdaman. Ang mga batang (5) limang taong gulang o mas bata ay maaaring mabakunahan ng alinmang bakuna na available (alinman sa Moderna o Pfizer-BioNTech). Ang lahat ng 5 taong gulang o mas matanda ay dapat ding makakuha ng COVID booster kapag kwalipikado. Maaaring makipag-ugnayan ang mga magulang sa kanilang doktor, nars, lokal na parmasya, o kagawaran ng kalusugan, o bisitahin ang vaccines.gov para makita kung saan available ang mga bakuna para sa mga bata.

Gawing kasanayan ang mga pangkalahatang hakbang sa kaligtasan. Siguraduhing alam ng inyong anak ang tungkol sa mahusay na mga pamamaraan sa paghuhugas ng kamay at panatilihin ang suplay ng hand sanitizer na naglalaman ng hindi bababa sa 60% na alkohol. Dahil marami pa sa mga musmos na bata ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang bakuna, dapat silang patuloy na magsuot ng mga maskarang available na nagbibigay ng pinakamahusay na proteksyon at pinaka-angkop para sa kanila.

Bawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19. Panatilihin ang inyong anak sa bahay kung sila ay nalantad sa COVID o nagpapakita ng mga sintomas ng karamdaman. Bago makilahok sa anumang aktibidad ng grupo, o kung pinaghihinalaan mong maaaring mayroong karamdaman ang inyong anak, ipasuri ang inyong anak. Sa kaso kung positibo ang pagsusuri, sundin ang patnubay ng CDC sa kuwarentenas at paghihiwalay at abisuhan ang grupo, team, o programang dinadaluhan ng inyong anak.

Panatilihin ang inyong anak sa bahay kung sila ay nalantad sa COVID o nagpapakita ng mga sintomas na kapareho sa COVID. Kung ang inyong anak ay nakisalamuha nang malapit sa isang taong mayroong COVID, panatilihin siya sa bahay mula sa kanilang summer program sa loob ng limang araw, ipasuri sila, at mag-ingat (tulad ng pagsusuot ng maskara sa paligid ng iba) hanggang ika-10 araw. Kung ang inyong anak ay mayroong alinman sa mga sumusunod na sintomas, dapat mong panatilihin sila sa bahay, ipasuri sila, at abisuhan ang mga kawani ng kampo: lagnat o panginginig, ubo, igsi ng paghinga o kahirapan sa paghinga, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, sakit ng ulo, pagkawala ng panlasa o amoy, namamagang lalamunan, hindi makahinga o may sipon, pagduduwal o pagsusuka, o pagtatae.

Magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat kung ang inyong anak ay nasa mataas na panganib para sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19. Ang mga batang may ilang partikular na problema sa kalusugan—kagaya ng hika, diabetes, labis na katabaan, at sakit sa sickle cell—ay mayroong mas malaking pagkakataong magkasakit nang husto mula sa COVID. Makipag-usap sa health care provider ng inyong anak para malaman ang inyong mga opsyon upang makatulong na protektahan ang inyong anak.

Para sa higit pang impormasyon kung paano magagawa ng mga bakuna laban sa COVID na pinakamaganda ang tag-init na ito para sa inyong pamilya, bisitahin ang vaccines.gov.

Translate »