Covid-19 (Hmoob)

Karuk Tribe to Host Drive-Through Vaccination Event for Siskyou and Humboldt Counties

On Saturday, May 22, 2021, the Karuk Tribe will host a drive-through vaccination event for the surround community members in the Siskiyou and Humboldt Counties. The vaccination event will be held at Big Springs Elementary School (7405 County Hwy A12, Montague, CA 96064), from 9:30 a.m. to 4 p.m. No appointment is required. The single-dose Johnson & Johnson (Janssen) Vaccine …

Read More »

Sac City Unified, Lub Nroog Sacramento, thiab Comcast Koom Uake los Muab Internet Pub Dawb rau SCUSD Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

Sac City Cov Menyuam Txuas rau Muab Internet Pub Dawb rau Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab rau 6 Lub Hlis Lub 5 Hlis Tim 6, 2020 SACRAMENTO, CA — Sacramento City Unified School District, hnub no lub nroog Sacramento, thiab Comcast tau tshaj tawm tias muaj ib qho xov xwm tshiab uas yog los muab internet …

Read More »

2019 Novel Coronavirus (Hmoob)

2019 Novel Coronavirus (Minnesota Department of Health) Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau. Vim yam kab mob vais lav no tseem tshiab, peb tseem tsis tau paub txhua yam, tiamsis peb niaj …

Read More »

Kev Taw Qhia Pab Nrhiav Kev Kho Mob Uas Pheej Yig lossis Kom Tau Ntawv Pov Hwm Kev Kho Mob

▪ Nrhiav kev kho mob uas pheej yig ▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory) Ntaus koj lub nras los mus nrhiav tej tsev kuaj mob uas pheej yig nyob ze koj. ▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/) Siv daim duab qhia chaw (map) lossis ntaus koj qhov chaw nyob los mus nrhiav ib lub …

Read More »
Translate »