2019 Novel Coronavirus (Hmoob)

2019 Novel Coronavirus

(Minnesota Department of Health)

Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau.

Vim yam kab mob vais lav no tseem tshiab, peb tseem tsis tau paub txhua yam, tiamsis peb niaj hnub kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19.

Tej chaw uas saib xyuas kev noj qab nyob zoo hauv Minnesota yeej siv zog kawg los mus cheem tus  kab mob COVID-19 kom tsis txhob kis ntuav dav hauv Minnesota. Sawv daws yuav tsum pab cheem thiaj li tau.

Tsis txhob lam kwv yees tias leejtwg ho kis qhov mob no. Kev kis yeej tsis xaiv neeg, leejtwg los yeej kis tau tus mob no.

Tsos mob

Cov neeg uas mob COVID-19 muaj tej tsos mob uas nyob raws theem mob me ntsis mus rau theem mob hnyav heev ntawm:

  • Ua npaws
  • Hnoos
  • Txog siav

Cov neeg uas mob COVID-19 yuav tsum nyob hauv tsev thaum lawv mob. Tsis txhob tawm rooj li, tsuas yog mus cuag kev kho mob nkaus xwb. Hu rau koj tus kws kho mob yog tias koj cheem tsum kev pab kho mob.

Tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog

Yam kev zoo tshaj rau koj los mus tiv thaiv kom txhob kis tau tus kab mob COVID-19 yog ib yam li tej kev uas koj ua los tiv thaiv koj tus kheej ntawm tau khaub thuas thiab ua npaws loj:

  • Nqhuag ntxuav tes nrog xab npum.
  • Nyob hauv tsev yog tias koj muaj mob khaub thuas.
  • Npog qhov ncauj thaum hnoos.
  • Tu thiab ntxuav cov kab mob tawm rau tej yam khoom uas niaj zaus kov thiab tej npoo ntug ntawm rooj tog.

Kawm ntxiv

Los mus kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19 rau ntawm:

Ntawv Luam (Print Materials)

Translate »