Sac City Unified, Lub Nroog Sacramento, thiab Comcast Koom Uake los Muab Internet Pub Dawb rau SCUSD Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

Sac City Cov Menyuam Txuas rau Muab Internet Pub Dawb rau Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab rau 6 Lub Hlis

Lub 5 Hlis Tim 6, 2020

SACRAMENTO, CA — Sacramento City Unified School District, hnub no lub nroog Sacramento, thiab Comcast tau tshaj tawm tias muaj ib qho xov xwm tshiab uas yog los muab internet rau Sac City Unified cov tsev neeg siv dawb. Lub program pib tshiab, hu li Sac City Kids Connect, muab Comcast lub Internet Essentials program los rau cov tsev neeg uas tau nyiaj hli tsawg kom muaj internet siv, muab rau cov uas nyob rau ib cheeb tsam uas Comcast qhov kev pab mus txog. Raws li ib feem ntawm Sac City Kids Connect program, cov tsev neeg uas tsim nyog tau txais kev pab yuav tau txais ib tug code uas tshwj xeeb los siv qhov internet pub dawb no rau 6 lub hli. Tus code yuav muaj muab rau lub asthiv yuav tuaj tom ntej no. 

Cov ntaub ntawv qhia ntxiv nrog rau cov uas yuav tsum tau muaj thiaj tsim nyog tau txais thiab cov kev qhia txog tias yuav mus rau npe tau licas rau lub program no mus nrhiav tau rau ntawm www.scusd.edu/kidsconnect. Lub vevxaij no yog tsim kom siv tau rau hauv cov xovtooj ntawm tes lossis cov tablets los tau.

Sac City Unified Superintendent Jorge Aguilar hais tias “Peb txoj haujlwm yog ua kom tau li peb cov tub/ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm, kev sib raug zoo thiab txoj kev xav uas tu ncua yuav tsis kawg tab txawm yog tias thaum tsev kawm ntawv raug kaw. Tsis muaj internet siv yog ib qho teebmeem, tsis hais nyob rau cov sijhawm uas thaum tsis muaj tej xwm txheej no. Nyob rau cov sijhawm uas txawv heev no, qhov teebmeem no rais los ua tag nrho feem ntau qhov tim khawv rau coob leej ntau tus ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv, tiamsis tseem ceeb tshaj mas yog rau cov uas muaj kev tsom nyem. Peb yeej ua tes dejnum txuas ntxiv yam sab kawg nkaus los mus tshem txhua yam teebmeem tias tsam ho los thaiv peb cov tub/ntxhais kawm ntawv txoj hauv kev kom ua tau li lawv cov homphiaj kev kawm.”

Sac City Unified Board President Jessie Ryan hais tias, “Qhov tseeb tiag ces yog tab txawm nyob rau hauv peb lub nroog loj (Capital city) no ntau tus menyuam txuas tsis tau rau qhov kev kawm hauv online los vim yog tsis muaj internet siv.Ntawm lub peev xwm uas tsis muaj internet los siv tsis tsim nyog yuav los thaiv txoj hauv kev kawm. Vim li no peb thiaj txaus siab los nthuav tawm qhov kev sib koomtes uake nrog Comcast thiab lub nroog Sacramento uas yuav txuas peb cov menyuam rau qhov internet dawb no thiab cov hwv tsam uas lawv tsim nyog tau txais. Nws muaj ntau yam uas tsis tau paub meej rau qhov xwm txheej no, tiamsis qhov uas tseem muaj xwm yeem ces yog peb txoj kev cog lus los txhawb pab tub/ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm tau zoo.”

Sacramento Mayor Darrell Steinberg hais tias “Nyob rau ntawm lub nroog no peb ib qho kev txhawj xeeb uas loj tshaj ces yog xav kom cov tib neeg hluas loj hlob tuaj nyob rau peb cov zej zog muaj lub sijhawm los nyob nov thiab tau ib txog haujlwm zoo. Yog peb tsis los muab lawv txuas rau qhov internet, tus kab mob coronavirus kis thoob teb chaws no phem heev ua rau peb cov menyuam uas twb yeej muaj ntau yam kev nyuab tseem uas yuav tau los ua nyob rau lub sijhawm yuav nyuaj tshaj.”

John Gauder, Senior Vice President, Comcast California hais tias “Kev nkag tau mus siv Internet rau lub sijhawm yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws dua li yav tas los.  Peb txaus siab hlo los koomtes nrog Sac City Unified thiab Sacramento pab neeg visionary leadership los pab cov tub/ntxhais kawm ntawv kom muaj internet siv nyob rau nram tsev. Rau coob leej, qhov no yuav yog thawj zaug lawv nkag tau mus siv thiab nws yog ib qho uas muaj nqis heev.”

Sac City Unified tau pib qhov kev kawm ntawv nyob sib nrug deb rau thaum lub 4 hlis ntuj tim 13 thiab tau ua tes dejnum los muab computer thiab internet rau lawv cov tub/ntxhais kawm ntawv siv. Hnub no kev tshaj tawm ntawv Sac City Kids Connect tau los pib qhov kev koomtes uake nrog cov koom haum sab nraud los ua ib tug qauv rau cov koog tsev kawm ntawv thoob plaws nyob hauv lub xeev. Hauv paus tsev kawm ntawv tau kwv yees tias ze li ntawm 6,600 tus ntawm lawv cov tub/ntxhais kawm ntawv tsis tau muaj internet siv nyob rau tam sim no li.

Txij li xyoo 2011, muaj ntau tshaj li 8 lab tus neeg Asmeskas uas tau nyiaj hli tsawg tau muab txuas rau Internet nram tsev los ntawm Comcast lub Internet Essentials program, 90 feem pua ntawm cov uas tsis tau txuas rau Internet nram tsev txog rau thaum lawv tau rau npe nkag qhov Internet Essentials. Qhov no xam nrog rau ntau tshaj li 1 lab tus neeg pej xeem nyob thoob plaws hauv lub xeev California, uas yog lub xeev thib ib hais txog ntawm tag nrho cov neeg uas rau npe rau lub program no. Ze li ntawm165,000 tus tau nyiaj hli tsawg tau txuas rau mas ntau tshaj yog nyob rau cheeb tsam hauv Sacramento. 

Tau muab Internet Essentials coj los sim, tsim uake los hais txog ib qho zuj zus ntawm peb qho teebmeem loj tias kom los siv rau qhov loj dav uas kws tshawb fawb twb tau qhia lawm. Cov no muaj xws li: tsis paub siv computer, tsis muaj kev ras txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm Internet kev tu ncua rau lub neej niaj hnub no, thiab kev ntshai ntawm Internet; tsis muaj computer; thiab them tsis taus internet los siv. Lub program no yog tsim los raws li ua kev koomtes nyob rau ntawm Comcast thiab kaum tawm phav lub koog tsev kawm ntawv. Cov tsev cia ntawv (libraries), cov tsoom fwv txheej siab, thiab cov koom haum uas tsis tau paj ntsig hauv lub zej zog. Yog xav paub ntau tshaj no ntxiv, lossis mus rau npe rau lub program no rau qhov uas muaj txog xya hom lus, thov mus saib tau ntawm www.internetessentials.com lossis hu rau 1-855-846-8376. Hais lus Mev nkaus xwb kuj hu tau rau 1-855-765-6995. 

Txog Sac City Unified

Sacramento City Unified School District yog ib lub koog tsev kawm ntawv K-12 uas muaj nyob ntev heev los lawm nyob rau sab hnub poob ntawm lub teb chaws United States (pib muaj txij xyoo 1854 los). SCUSD ua haujlwm pub rau 42,671 tus tub/ntxhais kawm ntawv rau 75 lub tsev kawm ntawv uas nthuav dav mus txog 70 square miles. Nws cov tub/ntxhais kawm ntawv qhia tau tias muaj ntau haiv neeg coob tshaj thiaj li yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm lub nroog Sacramento uas yog lub plawv nroog. Sac City Unified cov tub/nthxais kawm ntawv muaj txog 40 feem pua yog haiv neeg Mev; 17 feem pua yog neeg Esxias; 14 feem pua yog Cov Khej Dub; thiab 18 feem pua yog neeg tawv dawb. Thaj tsam li ntawm 7 feem pua ntawm cov tub/ntxhais kawm ntawv yog cov uas yog ob hom neeg lossis ntau hom neeg sib txuam lossis ntau haiv neeg. Cov neeg pej xeem uas nyob rau Sac City Unified hais ntau tshaj li 51 hom lus.

Txog Lub Tuam Txhab Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) yog ib qho media thoob ntiaj teb thiab technology company nrog rau thawj peb lub tuam txhab lag luam:  Comcast Cable, NBCUniversal, thiab Sky. Comcast Cable yog teb chaws Meskas ib lub video, high-speed Internet, thiab muab xov tooj rau cov neeg pej xeem siv nyob hauv qab ntawm Xfinity brand, thiab kuj muab cov kev pabcuam rau cov lag luam uas loj tshaj plaws. Nws kuj muaj wireless thiab kev ruaj ntseg thiab cov kev pabcuam ncaj qha rau cov neeg pej xeem nyob hauv qab ntawm Xfinity brand. NBCUniversal yog nyob thoob ntiaj teb thiab muab kev xa xov xwm, kev lom zem xws li  entertainment thiab sports cable networks, lub NBC thiab Telemundo broadcast networks, lub tuam txhab tsim cov tv (television production operations), television station groups, Universal Pictures, thiab Universal Parks thiab Cov Chaw So (Resorts). Sky yog ib lub ntawm sab Europe uas coj tej media thiab cov tuam txhab kev lom zem (entertainment companies), txuas cov customer rau ib qho video uas loj thiab dav zoo heev los ntawm nws them television cov kev pabcuam. Nws kuj muab kev pabcuam rau kev sib tham mus los, nrog rau high-speed Internet hauv tsev, xovtooj, thiab wireless cov kev pabcuam. Sky tswj lub Sky News broadcast network thiab sports thiab cov entertainment network, xub tsim cov kev zoo, thiab muaj ntau cov cai. Mus saib ntawm www.comcastcorporation.com kom paub ntau ntxiv.

Translate »