New York City / New Jersey News

Ask NAPCA Column #7

Thời gian đăng ký mở Medicare (Open Enrollment) đang diễn ra. Chúng tôi đã chọn một số câu hỏi về chủ đề này và muốn chia sẻ thông tin trong chuyên mục của tháng này. Chúng tôi đã thêm một câu hỏi để giải quyết rõ ràng hơn những lĩnh vực mà nhiều người còn nhầm lẫn về vắc xin …

Read More »

Ask NAPCA Column #7 

The Medicare Open Enrollment Period is ongoing. We chose several questions about this subject and want to share the information in this month’s column. We added one question to address the areas where many people are confused about the COVID-19 vaccine more clearly. If you have additional questions on Medicare, Medicaid, Affordable Care Act Health Insurance Marketplace, Social Security Retirement …

Read More »

Ask NAPCA Column #7 

Medicare(红蓝卡)开放注册期正在进行中。我们挑选了关于这个主题的几个问题,并希望在本月的专栏中分享这些信息。我们还补充了一个问题,希望能够解决许多人对于COVID-19疫苗的困惑。如果您有关于Medicare(红蓝卡)、Medicaid(白卡)、平价医疗法案健康保险市场、社会保障退休金、补充保障收入或COVID/流感疫苗的任何问题,您可以通过以下三种方式联系我们:电话留言:中文普通话:1-800-683-742中文粤语:1-800-582-4218英语:1-800-336-2722电子邮件:askNAPCA@napca.org邮寄地址:NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 问题1:为什么我需要每年在Medicare开放注册期检查我的Medicare医保计划? 如果您不采取任何行动,您现有的计划将在2024年续订,但这可能包含费用和福利的变化。您的计划覆盖范围可能变化,您的医疗需求也可能变化。这就是为什么您需要在这个期间检查您当前的计划,即便您对当前的计划感到满意。请检查将在一月份生效的保险覆盖范围、费用、药物目录等内容。考虑一下您的医疗保健和/或处方药的需求以及医疗费用,以确认当前计划是否在下一年继续满足您的需求。请记住,在Medicare开放注册期截止(12月7日)前执行此操作。 问题2:我在今年的初始注册期加入了Medicare优势计划,但我打算明年去其他州旅行,所以我想更换到原有的Medicare。我该如何进行更换? 您应该联系您当前的医保计划取消您的注册,并在Medicare开放注册期间联系Medicare办公室(1-800-633-4227)。告知Medicare您的计划变更有助于确保平稳过渡和正确协调您的医保福利。更改将在第二年的1月1日生效。原有的Medicare不提供任何额外的福利,比如您在Medicare优势计划中可能享有的药物、牙科或视力保险。如果您想要进行这种更换并需要药物保险,请务必注册Medicare独立的处方药计划。如果您不及时注册却在之后决定注册处方药计划,您可能需要等待下一个开放注册期并面临延迟注册的罚款。您还可以考虑购买Medicare补充保险政策,也就是Medigap,以帮助支付您在原有的Medicare下的共享成本要求。您还可以在Medicare优势计划开放注册期(1月1日至3月31日)从Medicare优势计划切换回原有的Medicare。 问题3:如果我在Medicare开放注册期不小心更改至错误的医保计划,我应当如何纠正? 如果Medicare开放注册期仍在进行:您可以在12月7日截止日期前选择另一个计划,新选择将于1月1日生效。 如果Medicare开放注册期已结束:您可以在Medicare优势计划开放注册期(1月1日至3月31日)选择另一个优势计划或切换回原有的Medicare和D部分计划。如果您已经注册了一个不适合您需求的独立D部分计划,您的选择将更有限——您通常只能在秋季的Medicare开放注册期更改这些计划。 问题4:我已经接种了COVID-19疫苗,最后一次接种是在2023年1月。我是否仍需要再接种一剂COVID-19疫苗? 和流感病毒类似,COVID-19病毒会随着时间的推移发生变化。更新的疫苗已经被研发出来,并于2023年9月11日获得FDA批准。这种新疫苗针对目前流行的COVID-19变种为人们提供更好的保护,并从2023年9月底开始提供接种。如果您最后一次接种是在2023年9月之前,请接种新疫苗。您可以在一次就诊中同时接种COVID-19疫苗和其他疫苗,包括流感疫苗。与其他疫苗一起接种后可能出现的副作用通常与单独接种时相同。 全美亚太裔耆老中心(NAPCA)是一家非营利组织,致力于提高AANHPI年长者及其家庭的生活质量。我们运营着一个年长者帮助中心,提供五种不同语言的服务。

Read More »

Ask NAPCA Column #7 

Medicare(紅藍卡)開放註冊期正在進行中。我們挑選了關於這個主題的幾個問題,並希望在本月的專欄中分享這些資訊。我們還補充了一個問題,希望能夠解決許多人對於COVID-19疫苗的困惑。如果您有關於Medicare(紅藍卡)、Medicaid(白卡)、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休金、補充保障收入或COVID/流感疫苗的任何問題,您可以通過以下三種方式聯繫我們:電話留言:中文普通話:1-800-683-742中文粵語:1-800-582-4218英語:1-800-336-2722電子郵件:askNAPCA@napca.org郵寄地址:NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 問題1:為什麼我需要每年在Medicare開放註冊期檢查我的Medicare醫保計畫? 如果您不採取任何行動,您現有的計畫將在2024年續訂,但這可能包含費用和福利的變化。您的計畫覆蓋範圍可能變化,您的醫療需求也可能變化。這就是為什麼您需要在這個期間檢查您當前的計畫,即便您對當前的計畫感到滿意。請檢查將在一月份生效的保險覆蓋範圍、費用、藥物目錄等內容。考慮一下您的醫療保健和/或處方藥的需求以及醫療費用,以確認當前計畫是否在下一年繼續滿足您的需求。請記住,在Medicare開放註冊期截止(12月7日)前執行此操作。 問題2:我在今年的初始註冊期加入了Medicare優勢計畫,但我打算明年去其他州旅行,所以我想更換到原有的Medicare。我該如何進行更換? 您應該聯繫您當前的醫保計畫取消您的註冊,並在Medicare開放註冊期間聯繫Medicare辦公室(1-800-633-4227)。告知Medicare您的計畫變更有助於確保平穩過渡和正確協調您的醫保福利。更改將在第二年的1月1日生效。原有的Medicare不提供任何額外的福利,比如您在Medicare優勢計畫中可能享有的藥物、牙科或視力保險。如果您想要進行這種更換並需要藥物保險,請務必註冊Medicare獨立的處方藥計畫。如果您不及時註冊卻在之後決定註冊處方藥計畫,您可能需要等待下一個開放註冊期並面臨延遲註冊的罰款。您還可以考慮購買Medicare補充保險政策,也就是Medigap,以幫助支付您在原有的Medicare下的共用成本要求。您還可以在Medicare優勢計畫開放註冊期(1月1日至3月31日)從Medicare優勢計畫切換回原有的Medicare。 問題3:如果我在Medicare開放註冊期不小心更改至錯誤的醫保計畫,我應當如何糾正? 如果Medicare開放註冊期仍在進行:您可以在12月7日截止日期前選擇另一個計畫,新選擇將於1月1日生效。 如果Medicare開放註冊期已結束:您可以在Medicare優勢計畫開放註冊期(1月1日至3月31日)選擇另一個優勢計畫或切換回原有的Medicare和D部分計畫。如果您已經註冊了一個不適合您需求的獨立D部分計畫,您的選擇將更有限——您通常只能在秋季的Medicare開放註冊期更改這些計畫。 問題4:我已經接種了COVID-19疫苗,最後一次接種是在2023年1月。我是否仍需要再接種一劑COVID-19疫苗? 和流感病毒類似,COVID-19病毒會隨著時間的推移發生變化。更新的疫苗已經被研發出來,並於2023年9月11日獲得FDA批准。這種新疫苗針對目前流行的COVID-19變種為人們提供更好的保護,並從2023年9月底開始提供接種。如果您最後一次接種是在2023年9月之前,請接種新疫苗。您可以在一次就診中同時接種COVID-19疫苗和其他疫苗,包括流感疫苗。與其他疫苗一起接種後可能出現的副作用通常與單獨接種時相同。 全美亞太裔耆老中心(NAPCA)是一家非營利組織,致力於提高AANHPI年長者及其家庭的生活品質。我們運營著一個年長者幫助中心,提供五種不同語言的服務。

Read More »

NAPCA Ask Column #6

Mùa cúm đang đến và vắc xin ngừa COVID-19 mới cập nhật đã ra mắt sau đợt cúm năm rồi Chúng tôi muốn chia sẻ một số thông tin về việc chích ngừa COVID-19 trong chuyên mục của tháng này. Nếu bạn có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Đạo luật Chăm Sóc sức khoẻ trên Thị trường Bảo hiểm …

Read More »

NAPCA Ask Column #6

독감 시즌이 다가오고 작년에 이어 새로 업데이트된 코로나 백신이 출시되었습니다. 이번 칼럼에서는 코로나 예방접종에 관한 정보를 공유하고자 합니다. 이외에 메디케어, 메디케이드, ACA 마켓플레이스 건강보험, 소셜시큐리티 은퇴연금, 생활보조금 (SSI, Supplemental Security Income)에 대한 질문이 있으면 다음 방법으로 NAPCA 노인지원센터로 연락해 주십시오:전화: (영어) 1-800-336-2722, (한국어) 1-800-582-4259이메일: askNAPCA@napca.org우편: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 <1> 작년에 나온 …

Read More »

NAPCA Ask Column #6

流感季即將到來,繼去年後,新的COVID-19疫苗也已問世。我們想在本月的專欄中分享一些關於COVID-19疫苗接種的資訊。如果您對Medicare(紅藍卡)、Medicaid(白卡)、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或 COVID-19/流感疫苗接種有任何問題,您可以通過以下三種方式聯繫我們:向年長者幫助中心留言:(普通話) 1-800-683-7427,(廣東話) 1-800-582-4218,(英語)1-800-336-2722電子郵件:askNAPCA@napca.org郵寄地址:NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 <Q1> 我去年已經接種了更新的二價 COVID-19 疫苗。我今年還需要接種 COVID-19 疫苗嗎? 與流感病毒一樣,COVID-19 病毒隨著時間的推移而變化。自 2022 年 9 月,舊的二價疫苗與目前流行的 COVID-19 毒株不再匹配。新疫苗已被開發並於 2023 年 9 月 11 日獲得 FDA 批准。新疫苗針對目前流行的 COVID-19 變種為人們提供更好的防護,並於 2023 年 9 月下旬開始投入使用。 <Q2> 每個人都需要接種新的 COVID-19 疫苗嗎? CDC 建議年齡在 6 個月及以上的人士接種更新的 COVID-19 疫苗,以防止今年秋冬 COVID-19 病毒帶來的潛在嚴重後果。每年接種疫苗是預防重症住院的最佳方法。最易因 COVID-19 患重症的人一般在 65 歲以上,或患有哮喘、糖尿病或心肺疾病等。對於 18 …

Read More »

NAPCA Ask Column #6

流感季即将到来,继去年后,新的COVID-19疫苗也已问世。我们想在本月的专栏中分享一些关于COVID-19疫苗接种的信息。如果您对Medicare(红蓝卡)、Medicaid(白卡)、平价医疗法案健康保险市场、社会保障退休福利、补充保障收入或 COVID-19/流感疫苗接种有任何问题,您可以通过以下三种方式联系我们:向年长者帮助中心留言:(普通话) 1-800-683-7427,(广东话) 1-800-582-4218,(英语)1-800-336-2722电子邮件:askNAPCA@napca.org邮寄地址:NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 <Q1> 我去年已经接种了更新的二价 COVID-19 疫苗。我今年还需要接种 COVID-19 疫苗吗? 与流感病毒一样,COVID-19 病毒随着时间的推移而变化。自 2022 年 9 月,旧的二价疫苗与目前流行的 COVID-19 毒株不再匹配。新疫苗已被开发并于 2023 年 9 月 11 日获得 FDA 批准。新疫苗针对目前流行的 COVID-19 变种为人们提供更好的防护,并于 2023 年 9 月下旬开始投入使用。 <Q2> 每个人都需要接种新的 COVID-19 疫苗吗? CDC 建议年龄在 6 个月及以上的人士接种更新的 COVID-19 疫苗,以防止今年秋冬 COVID-19 病毒带来的潜在严重后果。每年接种疫苗是预防重症住院的最佳方法。最易因 COVID-19 患重症的人一般在 65 岁以上,或患有哮喘、糖尿病或心肺疾病等。对于 18 …

Read More »

NAPCA Ask Column #6

Flu season is coming, and the newly updated COVID-19 vaccine came out following last year. We want to share some information about COVID-19 vaccinations in this month’s column. If you have additional questions on Medicare, Medicaid, Affordable Care Act Health Insurance Marketplace, Social Security Retirement Benefit, Supplemental Security Income, or COVID/Flu vaccination, there are 3 ways you can reach us …

Read More »

PG&E Wants to Help Customers Recognize and Avoid Utility Scams

PG&Eは、お客様が公共料金詐欺を認識し被害に遭わないよう支援します兆候を見逃さず、多忙な休暇シーズンの被害を防ぐ California州オークランド カリフォルニア州に住む多くの皆様が休暇に備えて慌ただしく過ごしている時期に、詐欺師は巧みな方策を駆使し、善良なお客様から金を騙し取ろうと画策しています。オンラインショッピングでの詐欺の可能性は多くの人々が認識していますが、公共料金の請求にも同様の詐欺の危険性が潜んでいます。詐欺師は、即時停電を回避するための支払いを、典型的には電話で、あるいはオンラインや対面で要求してきます。 2023年の年間を通じ、PG&Eのお客様を標的にした詐欺の報告数は過去最高となっています。事実、今年初めから現在までの報告数は3万7,000件以上に上り、お客様の被害総額は70万ドル以上、平均被害額は816ドルとなっています。また、お客様の注意が散漫になり、心配ごとが増える休暇シーズンは、詐欺師にとってまたとない機会となります。 「詐欺師は、人々がいつもより多忙になりストレスを抱えてしまいがちなタイミングを狙っており、休暇シーズンは彼らにとって絶好の稼ぎどきです。ストレスや注意散漫によって狙われる隙が生まれ、人々は詐欺の被害に遭いやすくなります」と、PG&Eの詐欺調査担当主任のMatt Foley氏が述べています。「ぜひ憶えておいていただきたいのは、PG&Eは、サービス停止の1時間前になって初めて連絡をすることはなく、またプリペイドのデビットカード、ZelleやVenmoといったオンラインサービスでの支払いを求めることは決してないということです」と呼びかけています。 詐欺師の新たな手口に、検索エンジン詐欺があります。Googleなどの検索エンジンで偽のスポンサー付き公共料金支払いページを作成し、お客様を騙します。 オンラインでの支払いをご希望のお客様は、必ず請求書に記載されているウェブサイトのみをご利用ください。PG&Eのお客様向けのサイトは「www.pge.com.」です。 「公共料金の詐欺師は、ますますその手口を巧妙化させています。若い世代もシニア世代も標的にした、デジタルな方法を使用する詐欺が増えています。お客様には、公益事業会社から通常とは異なる要請があったら、それが電話での接触であれ、インターネットや対面であれ、支払いを行う前に一度立ち止まって検証することを推奨しています」と、UUASのエグゼクティブディレクター、Monica Martinez氏は述べています。 潜在的な詐欺の兆候 サービス停止の脅し:詐欺師は、いわゆる未納請求に対する即時支払いを高圧的に要求することがあります。 即時支払いの要求:詐欺師はお客様にプリペイドカードの購入を指示し、請求の支払いを行うように電話をかけ直すことがあります。 プリペイドカードの要求:お客様が折り返し電話すると、プリペイドカードの番号を尋ねられます。カード番号により、詐欺師はカードの資金に即座にアクセスできるようになります。 払い戻しまたは割り戻しのオファー:詐欺師は、お客様の公益事業会社には払い過ぎがあり、払い戻しまたは割り戻しを受ける権利があると伝えることがあります。 お客様の自衛方法 PG&Eが、サービスの停止や停電を回避するため、具体的にプリペイドカードを購入するようお客様にお願いすることはありません。これは詐欺目的でよく使用される手口です。PG&Eは、お客様が請求を支払う方法を指定しておらず、オンライン、電話、自動銀行支払い、Eメール、対面での支払い受理など、さまざまな支払い方法をご用意しています。 詐欺師から事前通知なくサービスの即時停止や停電を脅された場合、お客様は電話を切る、Eメールを削除する、またはプログラムを閉じて、そのできごとをPG&E(www.pge.com/scams)にご報告ください。延滞金があるお客様には、PG&Eから事前に停止通知が送信されます。通常はEメールで、定期的な月次請求書が添付されています。 pge.comでオンラインアカウントにご登録いただくことも、ひとつの予防対策となります。お客様はログインして残高や支払い履歴を確認するだけでなく、繰り返し発生する支払い、ペーパーレス請求、役に立つアラートに登録することもできます。 信頼できる電話番号になりすます詐欺師:詐欺師は電話ディスプレイに表示される本物そっくりの800番サービスを作成できるまでになっています。この番号では折り返し電話をしてもPG&Eにはつながりません。電話の信ぴょう性が疑わしいと思った場合は、電話を切ってPG&E(1-833-500-SCAM)までお電話ください。身体的に危険な状態にあると思われる場合は、911に電話してください。 詐欺の被害に遭った、または詐欺師と連絡を取っているときに 脅されたと思われる場合は、地元の警察に通報してください。連邦取引委員会のウェブサイトにも、個人情報の保護方法に関する情報が掲載されています。 詐欺に関する詳細については、pge.com/scamsまたはconsumer.ftc.orgにアクセスしてください。 Utilities United Against Scam(UUAS)について UUASは、米国およびカナダの150以上の公益事業(電力、水、天然ガス)団体およびその関連事業者団体から成るコンソーシアムであり、公益事業者を装った一般的な詐欺や新手の詐欺に関してお客様の認識を高めるために、継続して取り組んでいます。その取り組みと、お客様からの報告のサポートを通して、UUASは公益事業のお客様を標的とした詐欺に使用された13,000近くのフリーダイヤル番号の使用差し止めに成功しています。 PG&Eについて Pacific Gas and Electric Companyは、PG&E Corporation(NYSE:PCG)の子会社で、California州の北部と中央部の7万平方マイルに居住する1,600万人に天然ガスと電気を組み合わせて提供している公共事業体です。詳細は、www.pge.com/およびhttp://www.pge.com/about/newsroom/をご覧ください。

Read More »
Translate »