Recent Posts

Voters’ Rights, Conducting Voter Registration & Election Rules for Nonprofits and 501(c)3s

Free workshop for community groups and CLE credits available for attorneys. Register Now This year’s election is critical and there have been many changes to voting procedures. This free nonpartisan training will help community-based organizations prepare for voter registration drives and the November Elections. Attorneys will provide legal information under local, state, and federal laws about: legal responsibilities in conducting …

Read More »

학생들은 이중 등록으로 앞서 나갈 수 있습니다

고등학생은 이중 등록으로 대학에서 미리 공부할 수 있습니다. 작성자: Rebecca Ruan-O’Shaughnes, 캘리포니아 커뮤니티 칼리지 총장실 교육 서비스와 지원 담당 부총장 한 학기가 끝나가면서 많은 학생이 여름방학을 고대하고 있습니다. 학부모 입장에서는 학교 수업이 없는 동안 자녀를 긍정적이고 생산적인 방식으로 돌볼 수 있는 방법을 찾느라 바쁜 시기이기도 합니다. 여기에는 학생들에게 서머스쿨을 듣게 하거나, 돈을 벌기 위해 일하게 하거나, 그냥 쉬게 하는 것 …

Read More »

Học sinh có thể tiến lên phía trước bằng cách đăng ký kép

Học Sinh Trung Học Có Thể Khởi Đầu Sớm Đại Học Từ Chương Trình Học Kép Tác giả: Rebecca Ruan-O’Shaughnessy, Phó Viện Trưởng thuộc Dịch Vụ Giáo Dục và Hỗ Trợ Tại Văn Phòng Viện Trưởng Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California Năm học sắp kết thúc, nhiều học sinh đang mong đợi kỳ nghỉ hè. Đối với phụ …

Read More »
Translate »