COVID-19

Face Covering for General Public – Vietnamese

Quý vị nên đeo khăn che mặt loại không dùng cho y tế khi ở nơi công cộng Che mũi và miệng của quý vị và hãy giữ cho chúng luôn được che đậy vào mọi lúc Mua khăn che mặt hoặc làm một cái từ khăn vuông (bandana), khăn quàng cổ, hoặc vải hoặc vải khác Giặt sạch khăn …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Vietnamese

Thử nghiệm: Quận L.A sẽ có thử nghiệm dịch COVID-19 miễn phí cho những người dân có dấu hiệu nhiễm bịnh. Thành phố L.A hiện đang cung cấp thử nghiệm miễn phí cho các nhân viên làm việc cho những ngành trọng yếu ngay cả khi không có triệu chứng, như nhân viên các siêu thị , nhân viên của …

Read More »

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Eviction Protections – Vietnamese

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vì COVID-19, quý vị không thể bị đuổi khỏi nhà trong. Thành phố Los Angeles. Chủ nhà bị cấm không được đuổi người thuê trong thời gian khẩn cấp nếu người thuê không thể trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn do các trường …

Read More »

An Toàn Hơn Tại Nhà là gì

Safer at Home – Vietnamese An Toàn Hơn Tại Nhà là gì Thị trưởng Eric Garcetti đã ban hành một lệnh khẩn cấp “An Toàn Hơn Tại Nhà” (Safer at Home) vào ngày 19 Tháng Ba— ra lệnh cho tất cả cư dân của Thành phố Los Angeles ở trong nhà của họ, và ngay lập tức hạn chế mọi …

Read More »

New ‘Shelter in Place Order 1.5’ begins return to normalcy

Health Officer Dr. Scott Morrow relaxes some restrictions during COVID-19 crisis DALY CITY – San Mateo County Supervisor David J. Canepa made the following statement today after county Health Officer Dr. Scott Morrow announced some shelter in place restrictions have been lifted. The new “1.5” order as Dr. Morrow calls it will allow for construction, outdoor services such as landscaping, …

Read More »

Dentists shut down by COVID-19 are ready to bring back the smiles

Newsom lifts some restrictions on elective surgeries but excludes dentistry  DALY CITY – San Mateo County Supervisor David J. Canepa will conduct a press conference at 11 a.m., Saturday, April 25, 1655 Southgate Ave., Daly City with oral surgeons and dentists who have been essentially closed during the state’s COVID-19 shelter in place order. Wednesday, Gov. Gavin Newsom rolled back a …

Read More »

冠狀病毒整體振興法案7大疑問解答

密爾瓦基,2020年4月24日 - 雖然冠狀病毒援助、紓困、和經濟安全法案(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act,簡稱CARES法案)已在三月底生效,但是到底如何利用整套CARES振興法案來保護自己,許多美國人仍覺得沒有什麼把握。  這套法案包含非常複雜的紓困措施。要知道如何申請經費和資源 - 甚至只是想知道自己是否符合申請條件 - 都令人惶惑不已,感到寸步難行。 「瞭解CARES法案和如何獲取該法案提供的支援和福利,具有一定的挑戰性,對新移民來說,這項挑戰更為艱鉅,」服務奧勒岡州波特蘭的 Northwestern Mutual理財顧問郭信琤表示。「Northwestern Mutual 致力在此前所未見的時刻,全心全意支持我們的客戶和所服務的社區,包括提供有關CARES法案及其內涵的深入分析和專業建議。」 以下是郭信琤理財顧問針對冠狀病毒整體振興法案最常見的7大疑問提供的解答,以及您是否能夠利用這套法案來保護自己: 1. 我怎麼知道自己是否符合條件領取振興支票? 不見得每一個人都領得到振興給付,或是領得到全額(個人$1200,夫妻$2400,加上受您撫養,年齡不超過16歲的兒童,每人$500)。您是否領得到這筆錢要看您最近一次報稅(2018或2019年,以最晚的一次為準)的稅表中經調整的毛收入(adjusted gross income,簡稱AGI)數目。如果您的毛收入超過以下的收入門檻,每超過門檻$100,您的振興給付將減少$5。如果您沒有符合以上條件的受扶養兒童,您的AGI的依序減少的起點和終點為: 個別納稅者以$75000為起點。若您的毛收入達到$99000,就失去領取給付的資格。單身戶長納稅者以$112500為起點。若您的毛收入達到$136500,就失去領取給付的資格。已婚夫婦共同報稅者以$150000為起點。若共同毛收入達到$198000,就失去領取給付的資格。 如果您有孩子,您的AGI起點不變,但是孩子越多,您失去資格的毛收入上限就越高。舉例而言,如果您已婚,夫婦共同報稅,而且有一個符合以上條件的受扶養兒童,您有可能領取最高$2900的振興給付。根據計算方式,如果您的AGI達到$208000,您就會失去領取給付的資格。 2. 我要到哪裡去領我的振興給付? 如果根據您的AGI,您符合領取給付的條件,只要您已經申報2018或2019年所得稅,您什麼都不必做,政府會直接將支票寄到您在國稅局登記的地址,如果您已經設定直接轉帳,國稅局會直接將錢存入您的帳戶。如果您在上一次報稅後搬家,請填寫 變更地址表格寄給國稅局。 萬一您還沒有申報2018或2019的所得稅怎麼辦呢?您應該儘速申報(儘管2019的申報期限已經延後到7月15日)-不然國稅局無從知道是否應該寄發振興給付給您。online tool) ,您可以通過線上工具提供您的資料以便領取您的給付。Turbo Tax 也推出了振興登記網站,不需報稅的民眾可以填寫簡單的報稅資料,讓您向國稅局登記信息,並且申請直接轉帳。 如果您通常不報稅並且領取社安補助,您必須符合某些特定條件(請參看以下問題4)。 3. 我什麼時候可以領到振興支票? 據估計,如果您已向國稅局登記直接轉帳,最快應在四月中-如果需用郵寄,可能還要好幾個月。如果您尚未登記直接轉帳,國稅局表示將在四月中推出全新 入口網站, 您就可以通過安全的方式將您的銀行帳戶信息提供給國稅局。以目前而言,沒有任何辦法追蹤您的給付什麼時候會到達。事實上國稅局已因為打電話查詢的人太多,不鼓勵民眾通過電話查詢。他們希望您通過 冠狀病毒紓困網頁 查看最新信息。 4. 如果我有社安收入,是否仍然可以領取振興支票? 如果您領取社安福利,只要您的社安福利加上其他收入仍然符合前面所說的AGI條件,您就仍然可以領取振興支票。如果您固定領取社安福利,而且通常不報稅,國稅局會以您的社安福利為根據,所以您連填寫簡單的報稅資料都不需要。但是要注意的是:您將無法領取受扶養兒童的額外$500補助。而且,如果您在他人的報稅資料上被列為受扶養人,您就不符合領取振興給付的條件。 5. 根據CARES法案,失業與過去有何不同? 傳統上不符合申請失業補助的人現在可以在2020年底前申請失業補助。包括自由業者、獨立契約商、和例如共乘車駕駛等零工經濟工作者都包括在內。 CARES法案給予各州通過聯邦補助款擴大失業保險計劃範圍的選擇權。但是要符合享受這些擴大福利的條件,您必須證明您因為冠狀病毒而失業,或因冠狀病毒減少您的工作時數,或因為您必須照顧其他受到COVID-19影響的人而無法工作。 新的聯邦計劃可能在您從州政府領到的失業給付外,每週再增加$600給付,時間長達4個月。您還有可能領取額外13週的福利。 6. 如果我最近才符合條件,應如何申請失業給付? 您仍然依照同樣的方式申請失業給付,通過州政府勞工局設在您當地的失業辦公室申請。雖然聯邦政府負責提供新的援助計劃經費,但州政府必須同意提供,而且擔任守門員角色,決定接受或拒絕您的申請。每個州對於您能夠領取多少給付,可以領多久,甚至於您是否符合申請失業補助的條件,都有自己的規章和執行方式。 7. 根據CARES法案,我是否仍需繼續支付學生貸款? CARES法案自動暫停大部分聯邦學生貸款本金與利息的支付,從2020年3月13日開始到9月30日為止。您不需要採取任何行動,您的貸款會自動成為所謂行政延期付款。如果您願意,您可以繼續支付,但是在這段時間中如果您沒有付款,您不會受罰。 同時,如果您正在進行公立學生貸款免償計劃(Public Student …

Read More »
Translate »