Trung tâm Liên lạc, Ứng phó và Giới thiệu Chăm sóc Trẻ em trong Đại dịch COVID

1-800-446-1114


Trung tâm Gia đình Child Care Aware of Washington đã mở rộng hoạt động để phục vụ với vai trò là trung tâm ứng phó, nguồn lực trợ giúp và giới thiệu về chăm sóc trẻ em trên toàn tiểu bang trong đại dịch COVID-19. Trung tâm Gia đình, được điều hành bởi Child Care Resources, sẽ hỗ trợ các gia đình đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cần cập nhật thông tin về COVID và hỗ trợ an toàn, cũng như các chủ lao động cần những lựa chọn chăm sóc trẻ em cho đội ngũ nhân viên của họ. Tổng đài điện thoại mở rộng của chúng tôi có thể phục vụ người gọi ngay lập tức và trò chuyện bằng ngôn ngữ bản địa của họ.

Trung tâm Liên lạc, Ứng phó và Giới thiệu Chăm sóc Trẻ em trong Đại dịch COVID:

  • kết nối các gia đình trực tiếp với các địa điểm chăm sóc trẻ em còn chỗ trống, với sự tập trung cụ thể vào những người lao động thiết yếu, những người ứng phó đầu tiên và gia đình sử dụng trợ cấp chăm sóc trẻ em để trả tiền chăm sóc.
  • theo dõi thời gian mở cửa và đóng cửa của dịch vụ chăm sóc trẻ em để đảm bảo chúng tôi luôn nhận được cập nhật sớm nhất về thời gian mở cửa của các dịch vụ chăm sóc trẻ em để phù hợp nhất cho các gia đình – chúng tôi thậm chí còn có thể nhận và trả lời tin nhắn văn bản trực tiếp qua số 1-800 để các nhà cung cấp dịch vụ có thể nhắn tin cho chúng tôi theo thời gian thực về thời gian mở cửa hoặc đóng cửa hiện tại.
  • hỗ trợ các chương trình chăm sóc trẻ em duy trì mở cửa nếu họ lựa chọn làm như vậy và điều chỉnh việc chăm sóc nhằm kết hợp các biện pháp an toàn mới, chăm sóc trẻ em trong độ tuổi đến trường, chăm sóc có thông hiểu về sang chấn, và các nhu cầu mới xuất hiện khác.

Sự hợp tác của chúng tôi với các gia đình và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong hơn 30 năm qua giúp chúng tôi trở thành nguồn lực đáng tin cậy cho những ai đang thấy mình bị ảnh hưởng nặng nề và mất cần bằng trong đại dịch COVID-19. Công việc ứng phó của chúng tôi được cung cấp thông tin qua thông tin liên lạc và cập nhật thường xuyên từ các quan chức y tế công cộng của tiểu bang và địa phương, Sở Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình, các khu học chánh trên toàn tiểu bang và các đối tác ứng phó khác. Chúng tôi luôn có mặt để trợ giúp quý vị.

Translate »