Tinatampok sa 2020 Senso ang Bumubuong Lahi at Etnisidad sa Bansa

NICHOLAS JONES, RACHEL MARKS, ROBERTO RAMIREZ, MERARYS RÍOS-VARGAS

Ang inilabas na data ng muling pag-distrito ng 2020 Senso noong Agosto 12 ay nagbibigay ng panibagong sulyap sa bumubuong lahi at etnisidad sa bansa bilang resulta ng mga pagpapabuti sa disenyo ng mga tanong sa lahi at etnisidad, pagpoproseso at coding.

Nakita sa halos lahat ng grupo ang mga paglago ng populasyon ngayong dekada at ang pagdami sa populasyon ng Dalawa o Higit pang Lahi (tinutukoy sa buong kuwentong ito bilang populasyong may Maraming Lahi) ay lalong malaki (tumaas ng 276%). Ang populasyon lamang ng Puti ay bumaba ng 8.6% simula 2010.

Tampok sa kuwentong ito ang data sa antas na pambansa. Ang data para sa lahat ng 50 estado (states), District of Columbia at Commonwealth of Puerto Rico ay makukuha sa aming interaktibong biswalisasyon ng data.

Populasyon ng Asyano

Tinatayang 19.9 milyong tao (6% ng lahat ng tagasagot) na tinukoy bilang Asyano lamang noong 2020, tumaas mula 14.7 milyong tao (4.8%) noong 2010.

Kasama ang 4.1 milyong tagasagot na tinukoy bilang Asyanong may kumbinasyon ng iba pang grupo ng lahi, gaya ng Puti o Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko, ang Asyano lamang o may kumbinasyong populasyon ay binubuo ng 24 na milyong tao (7.2% ng kabuuang populasyon).

Ang populasyon ng Asyano lamang ay lumaki ng 35.5% sa pagitan ng 2010 at 2020. Kung ihahambing, ang populasyon ng Asyanong may kumbinasyon ay lumaki ng 55.5%.

Populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-Islang Pasipiko

Mahigit kalahati ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko ay tinukoy na may mahigit sa isang lahi.

Sa 2020 Senso, 689,966 na tao (0.2%) ay tinukoy bilang Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko lamang, tumaas mula 540,013 tao (0.2%) noong 2010.

Kasama ang 896,497 taong tinukoy bilang Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko na may kumbinasyon ng iba pang grupo ng lahi (gaya ng Asyano o Puti), ang Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko lamang o populasyong may kumbinasyon ay may kabuuang 1.6 milyong tao o 0.5% ng kabuuang populasyon.

Populasyon ng Puti

Sa pangkalahatan, 235.4 milyong tao ay nag-ulat bilang Puti lamang o may kumbinasyon sa ibang grupo.

Ang populasyon ng Puti lamang ay bumubuo sa 204.3 milyong tao at 61.6% ng lahat ng taong naninirahan sa Estados Unidos, kumpara sa 223.6 milyon at 72.4% noong 2010.

Kasama ng 31.1 milyong taong tinukoy bilang Puti na may kumbinasyon ng iba pang grupo ng lahi, gaya ng Itim o Aprikanong Amerikano o Asyano, ang Puti lamang o populasyong may kumbinasyon ang bumubuo sa 235.4 milyong tao at 71% ng kabuuang populasyon.

Populasyon ng Itim o Aprikanong Amerikano

Ang populasyon ng Itim o Aprikanong Amerikano na may kumbinasyon ay lumaki ng 88.7% simula 2010.

Noong 2020, ang populasyon ng Itim o Aprikanong Amerikano lamang (41.1 milyon) ay bumubuo sa 12.4% ng lahat ng taong naninirahan sa Estados Unidos, kumpara sa 38.9 milyon at 12.6% milyon noong 2010.

Populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan

Mula 2010 hanggang 2020, ang populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan na may kumbinasyon ay tumaas ng 160%.

Noong 2020, ang populasyon ng Amerikanong Indian at Katutubong Alaskan lamang (3.7 milyon) ay bumubuo sa 1.1% ng lahat ng taong naninirahan sa Estados Unidos, kumpara sa 0.9% (2.9 milyon) noong 2010.

Populasyon ng Iba Pang Lahi

Ang populasyon ng Iba Pang Lahi ay ang pangalawang pinakamalaking ganitong populasyon lamang o grupo ng may kumbinasyon, na bumubuo sa 15.1% ng kabuuang populasyon.

Tinatayang 27.9 milyong tao (8.4% ng lahat ng tagasagot) na tinukoy bilang Iba Pang Lahi lamang noong 2020, tumaas mula 19.1 milyong tao (6.2%) noong 2010.

Populasyon ng Maraming Lahi

Noong 2020, ang porsyento ng mga taong nag-ulat na may maraming lahi ay nagbago nang higit pa kaysa sa lahat ng grupo ng lahi lamang, tumaas mula sa 2.9% ng populasyon (9 na milyong tao) noong 2010 hanggang 10.2% ng populasyon (33.8 milyong tao) noong 2020.

Ang mga pinakamalaking kumbinasyon ng Maraming lahi noong 2020 ay Puti at Iba Pang Lahi (19.3 milyon), Puti at Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan (4 na milyon), Puti at Itim o Aprikanong Amerikano (3.1 milyon), Puti at Asyano (2.7 milyon), at Itim o Aprikanong Amerikano at Iba Pang Lahi (1 milyon).

Ang populasyon ng Puti at Asyano ay tumaas ng 1.1 milyong tao, isang pagbabagong 65.8% sa laki.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano kinokolekta, kino-code at inaayos ng Kawanihan ng Senso ang estadistika tungkol sa lahi (sa Ingles lamang) at Hispaniko o Latinong pinagmulan, tuklasin ang aming mga pahina para sa mga kahulugan ng paksa ng 2020 Senso at Teknikal na Dokumentasyon ng Muling Pag-distrito ng 2020 Senso (Sa Ingles lamang).

Ang impormasyon tungkol sa paggamit ng differential privacy at kawastuhan ng data para sa 2020 Senso sa iba’t ibang antas ng heograpiya ay makukuha sa website ng Mga Produkto ng Data ng 2020 Senso: Modernisasyon sa Pag-iwas sa Pagsisiwalat (sa Ingles lamang).

Ang lahat ng may akda ay nasa Dibisyon ng Populasyon ng Kawanihan ng Senso:

Si Nicholas Jones ang direktor sa Pananaliksik at Pag-abot sa Lahi at Etnisidad.

Si Rachel Marks ang pinuno sa Sangay ng Estadistika ng Lahi.

Si Roberto Ramirez ang katulong ng pinuno ng dibisyon para sa Estadistika ng Espesyal na Populasyon.

Si Merarys Ríos-Vargas ang pinuno ng Sangay ng Etnisidad at Ninuno.

Translate »