Tiếng Việt / Vietnamese: Santa Clara County’ Office of Immigrant Relation Launches Outreach and Recruitment for Eligible DACA Recipients for New American Fellowship

Hiện tại, Quận Hạt Santa Clara đang nhận đơn cho chương trình cho những công dân Mỹ mới (New Americans Fellowship) mà là trong trường hợp đến mỹ từ nhỏ (DACA) hiện tại đang số ng, làm việc, hoặc đi học trong Quận Hạt Santa Clara. Trương trình này sẽ là 10 tuần t ừ tháng 6 tới tháng 9 2021 và sẽ có lương tới $10,000 để giúp với những chi phí hàng ngày. Bạn có thể điền đơn tại www.sccoir.org/naf và phải nộp đơn trước mùng 1 tháng 3, 2021.

“Chương trình cho những công dân Mỹ mới (New Americans Fellowship) mà là trong trường hợp đến mỹ từ nhỏ (DACA) mang đến quận hạt nhiều người thông minh va can đảm mà giúp đỡ những trương trình trợ cấp trong quận hạt Santa Clara.” Đay là những lời nói của giám đốc điều hành của Quận Hạt Santa Clara, Miguel Márquez, mà đã làm việc trung với những người trong chương chình. “Chúng tôi mông đợi học hỏi từ những người mà sẽ tham dự trong chương trình 2021.”

Những người tham dự trong chương trình sẽ được những người lãnh đạo trong quận hạt từ nhiều chi nhánh khác nhau hướng dẫn. Những người tham dự sẽ học hỏi được kỹ năng như cắc nghiên cứu, hiểu biết sâu xa về những luật pháp, c ắc giao tiếp, và nhiều kỹ năng khác nữa. Chương trình này cũng sẽ huấn luyện cho bạn biết cắc để làm sứ giả cho cộng đồng và giúp những người di trú nhập chung với cộng đồng của họ.

Translate »