Isa Bawat Araw: Pangmatagalang Epekto sa Kalusugan ng Maliliit na Pang-araw-araw na Pangangalaga sa Sarili Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Mother doing yoga at home surrounded by children

Nagsimula na ang Lunar New Year, at papalapit na ang tagsibol. Habang humahaba ang mga araw, magandang pagkakataon ito para alagaan ang iyong kalusugan at kapakanan, kasama ang iyong mental na kalusugan, sa pamamagitan ng araw-araw na pangangalaga sa sarili.

Ang kalusugan ng ating pag-iisip at ang ating pisikal na kalusugan ay magkaugnay. Nakakaapekto sa ating iniisip, nararamdaman, at ginagawa ang kalusugan ng ating emosyonal, sikolohikal, at sosyal na kalagayan. Tumutulong ang pangangalaga sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao na matukoy kung paano natin kinakaya ang stress, kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba, at kung paano tayo gumagawa ng mga tamang desisyon tungkol sa ating kalusugan.

Kapag pinipili mong maging malusog bawat araw, makakaugalian mo ito at makakagawa ka ng pagbabago habang papalapit tayo sa tagsibol. Narito ang ilang paraan ng pangangalaga sa sarili na maisisingit mo sa iyong mga pang-araw-araw na gawain:

  • Itigil sandali ang iyong ginagawa para makapagpahinga sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pakikinig ng musika, pagtatanim, o iba pang bagong libangan. Sumubok ng mga bagong bagay at gawing regular na bahagi ng iyong linggo ang mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo.
  • Makipag-ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan, humingi ng suporta, at ibahagi ang iyong mga nararamdaman. Makakatulong ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya online o pagtawag sa kanila o pakikipag-usap sa isang kapit-bahay para hindi mo maramdamang nag-iisa ka.
  • Gawing bahagi ng iyong pamumuhay ang pisikal na aktibidad. Hindi mo kailangang magparehistro bilang miyembro sa isang gym para mapangalagaan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad. Maaaring umunlad ang iyong mood at pangkalahatang kalusugan sa pamamagitan ng pagsasayaw, paglalakad-lakad, o kahit paggawa sa iyong bakuran o paglilinis ng bahay.
  • Kumain ng masusustansiyang pagkain. Kung maaari, gumastos ka para sa sariwang prutas at gulay. Nakakatuwang ihalo sa iyong pagkain ang sariwang sangkap kapag nakahanap ka sa palengke ng gulay na hindi mo pa kailanman natikman o sumubok ka ng bagong recipe.

Tiyaking naka-update ang iyong mga bakuna, lalo na ang mga bakuna sa COVID-19. Maibabalik ng naka-update na mga bakuna sa COVID ang proteksyon na maaaring nawala na sa pagdaan ng panahon at mapapanatili ka nitong malusog para magawa ang mga aktibidad na nakakapagpasaya sa iyo. “Ang pananatiling updated sa bakuna sa COVID ay hindi lamang nakakabawas sa panganib na magkaroon ng matagal na COVID, nakakatulong din ito na maipagpatuloy ng mga tao ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanila gaya ng hiking, pagpunta sa mga pagtitipon ng pamilya nang hindi nag-aalala sa kalusugan nila o sa kalusugan ng iba,” ayon kay Dr. Scott Huang, D.O., Family Medicine, Medical Director ng Chinese Hospital Clinics. 

Pumasok sa tagsibol, ang panahon ng pagbabago, na may bagong determinasyon na gawing bahagi ng pag-uugali ang pagiging malusog.

Para sa higit pang impormasyong tungkol sa mga bakuna sa COVID at para makahanap ng bakuna malapit sa iyo, bisitahin ang vaccines.gov.

Translate »