Npaj rau Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Cov Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Roj Hluav Taws Xob thiab Tshuab Hluav Taws Xob, Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Zej Zos nrog tus xov tooj 211 thiab Txhawb Pab rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Nrog Cov Kev Xav Tau ntawm Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau Thiab Fab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs)

PG&E Tseem Tab Tom Koom Tes nrog Cov Koom Haum Txum Nyob Rau Hauv Zej Zog, Lwm Cov Pab Pawg Koom Lag Luam los Muab Kev Txhawb Pab Thaum Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov

OAKLAND, Calif.— Raws li lub caij muaj hluav taws kub hav zoov los txog ze zuj zus, cov kev npaj txhij rau xwm txheej ceev rais ua qhov xwm txheej tseeb ceev dua tuaj zuj zus. Txoj kev npaj tau zoo txhais tau hais tias tau xyaum rau cov kev paj thaum muaj xwm txheej ceev, tau mus rau npaj cov hnab ntim khoom thiab npaj txhij lawm, tau khaws cov roj teeb pab ntxiv rau cov teeb tsom thiab xov tooj cua kom ncav cuag thiab muaj ntau dua qub lawm.

Txog rau ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cov kev xav tau fab kev nkag cuag tau rau thiab fab kev ua hauj lwm, Lub Tuam Txhab Pacific Gas And Electric Company (PG&E) muab cov kev txo nqi rau cov tshuab tsim hluav taws xob thiab cov roj hluav taws xob; txhawb pab rau qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam (Disability Disaster Access & Resources Program); thiab koom tes nrog 211, tus xov tooj hu dawb los pab cov chaw muab kev pab cuam hauv zos thiab txhawb pab 24/7.

Cov txheej txheem pab cuam no yog tsim qauv los pab peb cov neeg qhua siv hluav taws xob thaum muaj cov kev ceeb toom ceev faj txog huab cua thiab hluav taws kub hav zoov txhawm rau kom lub tuam txhab pib lis txoj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff , (PSPS)) los sis txhawm rau qhib Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Cov Hlua Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb ((Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)).

“Ua ntej lub caij muaj hluav taws kub hav zoov, nws tseem ceeb heev uas cov neeg qhua siv hluav taws xob uas yog cov xav tau txoj kev txhawb pab ntxiv vim tias lawv vam khom hluav taws xob rau txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb kom los paub tias muaj txoj kev txhawb pab ntawd,” tau hais tseg lawm ntawm Marlene Santos, tus PG&E EVP thiab Tus Thawj Coj Fab Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob. “Peb txoj kev koom tes nrog cov koom haum hauv zej zos txhais tau tias peb tuaj yeem ua tau zoo dua qub los xyuas kom paub tseeb tias cov chaw muab kev pab cuam mus txog rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas yog cov xav tau cov kev pab cuam ntawd tshaj plaws yam raug lawm.”

Nov yog txoj hau kev tias yuav pib li cas:

Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam (Disability Disaster Access and Resources Program)

Peb koom tes nrog cov koom haum hauv zej zos txuas ntxiv mus los pab cov neeg qhua siv hluav taws xob rau cov kev xav tau fab kho mob thiab fab kev nyob yam ywj pheej ua ntej, nyob rau thaum thiab tom qab hluav taws xob tuag vim muaj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (PSPS). Peb tab tom koom tes nrog Xeev California Cov Koom Haum rau Cov Chaw Nyob Ywj Pheej (California Foundation for Independent Living Centers (CFILC)) li Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Qhab Los Ntawm Kev Liam Sim thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam (Disability Disaster Access and Resources Program) txhawm rau pab txhawb nqa Cov Kev Xav Tau ntawm Kev Nkag Cuag Tau Rau thiab Fab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs (AFN)) hauv cheeb tsam zej zos. Qhov kev txhawb pab rau cov qhua siv hluav taws xob uas xav tau kev kho mob los sis kev ua neej nyob kom muaj kev ywj pheej yuav muaj xws li:

  • Kev muab kev qhia thiab muab kev kawm rau txoj kev npaj kom txhij thaum muaj xwm txheej xwm ceev
  • Txoj Kev Txhawb Siab ntawm peb li Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline Program)
  • Cov peev txheej kev thauj mus los uas nkag tau mus txog
  • Cov nqi so hauv tsev tos qhua thiab cov nqi zaub mov
  • Cov roj hluav taws xob npaj cia siv hom nqa tau mus los

Cov tshuab hluav taws xob thiab cov roj hluav taws xob

Xyoo no, peb tseem yuav muab cov kev daws teeb meem rau cov roj hluav taws xob uas nqa mus los tau rau cov neeg qhua siv hluav taws xob raws li ib feem ntawm Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hom Nqa Mus Los Tau thiab CFILC li Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam.

Nyob rau xyoo 2021, peb tau xa kwv yees li 6,500 lub roj hluav taws xob rau cov neeg qhua siv hluav taws xob. Ua ke nrog kwv yees li 6,500 lub roj hluav taws xob uas peb tau muab nyob rau xyoo 2020, ntau dua 13,000 lub roj hluav taws xob uas tau muab faib raws Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hom Nqa Mus Los Tau thiab Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam. Cov roj hluav taws xob tau muab mus rau cov pej xeem uas yog cov neeg laus thiab cov neeg xiam oob khab uas vam khom rau hluav taws xob rau cov kev xav tau fab kev kho mob thiab cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas yog Lub Hauv Paus Ntawm Fab Kev Kho Mob raws qhov tsim nyog raws nyiaj khwv tau los nyob rau cov chaw muaj kev phom sij hluav taws kub tas li.

Nyob rau xyoo 2022, peb tau tshem cov cai tseev kom yog cov neeg muaj nyiaj khwv tau los tsawg tawm ntawm Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hluav Taws Xob Hom Nqa Mus Los Tau thiab muab nws tso rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas yog Lub Hauv Paus Ntawm Fab Kev Kho Mob uas ua neej nyob hauv Cov Cheeb Tsam Uas Muaj Kev Txaus Ntshai Txog Hluav Taws Kub Hnyiab Loj Heev (High Fire-Threat Districts (HFTDs)) los sis tau txais teeb meem cuam tshuam los ntawm ob los sis ntau cov kev hluav taws xob tuag vim muaj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (PSPS) tsis ntev los no.  Ntxiv rau cov roj hluav taws xob uas nqa mus los tau, cov hnab ntim tshuaj insulin tsaus txias, cov tub yees me thiab cov hlua ntsia txuas hluav taws xob tau muab rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais nrog cov tshuaj uas yuav tsum tau khaws cia txias.

Tsis tas li ntawd, tseem muab cov kev pab nyiaj thiab txoj kev muaj cai tsim nyog rau Txheej Txheem Pab Cuam Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Tshuab Hluav Taws Xob thiab Roj Hluav Taws Xob (Generator and Battery Rebate Program), rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas vam khom rau cov dej siv hauv qhov dej, cov neeg qhua siv hluav taws xob hauv Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob thiab qee qhov kev lag luam me tseem ceeb, yuav nthuav dav rau cov neeg qhua siv hluav taws xob ob qho tib si nyob hauv Theem 2 los sis 3 ntawm HFTDs thiab/los sis cov uas tau txais kev pab cuam los ntawm ncua ciaj ciam EPSS. Qhov muaj ntawm Cov Tshuab Xa Khaws Hluav Taws Xob Cia, uas tsim kev yooj yim dua thiab nyab xeeb dua rau txuas lub tshuab tsim hluav taws xob, tau raug nthuav dav mus rau txhua tus neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cov khoom tsim hluav taws xob nqa mus los tau sib xyaws daws ntawm Theem 2 los sis 3 ntawm HFTDs thiab/los sis cov uas tau txais kev pab cuam los ntawm ncua ciaj ciam EPSS.

Hu rau 211 txog rau ntawm cov chaw muab kev pab cuam 24/7

Txhawm rau pab txhawb peb cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tso siab rau lub zog rau kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, PG&E koom tes nrog Pab Pawg Nev Vawj ntawm Xeev California ntawm cov 211 txhawm rau muab kev pab nyob rau thaum lub sij hawm nws xav tau tshaj plaws.211 yog qhov kev pab cuam hu xov tooj thiab xa ntawv hauv xov tooj uas pub dawb, tsis pub lwm tus paub uas muab txoj kev sib txuas rau cov chaw muab kev pab cuam hauv zos 24/7 thiab pab rau txoj kev npaj kom txhij rau xwm txheej ceev txhawm rau txo cov kev nyuaj siab uas tuaj yeem tshwm sim ntawd kom tsawg tuaj los ntawm cov kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov, xws li Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff).

Qhov kev sib koom tes no tseem muab kev nthuav qhia ntxiv los pab npaj cov neeg uas vam khom hluav taws xob rau kev xav tau kev kho mob, cov tib neeg uas muaj kev xiam oob khab, cov neeg laus los sis cov neeg qhua siv hluav taws xob nrog lwm yam kev xav tau fab kev kho mob. Txoj kev sib koom tes ntawm cov chaw muab kev pab cuam yuav suav nrog kev tsim cov kev npaj rau xwm txheej ceev; kev thauj mus los thiab cov kev so nyob rau tom tsev tos qhua; lub tshuab khaws hluav taws xob uas nqa mus los tau; cov chaw muab kev pab cuam khoom noj khoom haus; thiab lwm yam kev pab cuam.

Pab pawg nev vawj 211 siv cov chaw muab kev pab cuam uas twb muaj lawm ntawm PG&E, nrog rau cov chaw muab kev pab cuam uas koom tes nrog tshwj xeeb rau 211.  211 muab kev tshaj tawm rau txhua tus neeg qhua siv hluav taws xob thiab ua thawj qhov kev sib tiv tauj rau peb lub zej zos ntawm AFN ua ntej, nyob rau thaum thiab tom qab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (PSPS).

Yog xav paub ntxiv txog 211, cov neeg qhua siv hluav taws xob yuav tsum hu rau 211, sau kab ntawv tias ‘PSPS’ xa rau 211-211 los sis mus saib ntawm 211.org.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, uas yog ib lub tuam txhab ncau ntawm Lub Koom Haum PG&E (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 lab leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »