California News

PG&E Residential Customers Will Receive State-Mandated Climate Credit Reducing April Bills

Helps Residential Customers Under Stay-at-Home Orders Who May Be Using more Energy to Receive Lower BillsUp to $63 Credit to Benefit Residential Customers during Covid-19 Pandemic SAN FRANCISCO, Calif. — Pacific Gas and Electric Company residential customers will receive the California Climate Credit on their bills during the April billing cycle. The credit totals $62.91 for PG&E residential customers receiving …

Read More »

Census Day (Chinese)人口普查日是什么

人口普查日是什么。4月1日——人口普查日——是2020年人口普查的指定日期。我们用这一天来确定谁以及哪里的人会被统计在2020年人口普查中。 一般情况下,您应该在您 居住与睡觉最多的地方算上自己。当回答时,算上所有在您住宅内 居住与睡眠的儿童,包括新生儿 ⸺即使他们不是您的孩子。 如果他们在两个住户居住的时间 相等,在2020年4月1日他们 所在的地方算上他们强调父母和监护人应将婴儿包括人口普查表,即使他们在 4 月 1 日当天仍在住院。大学学生,包括国际留学生,都应该被统计在内。一般来说,做为这个过程的一部分,仍然会算上由于冠状病毒 COVID-19 而暂时关闭的大学的学生。即使他们在4 月 1 日人口普查日当天在住宅,也应该按住所标准算上他们,该标准规定应该在他们大部分时间居住和睡觉的地方算上他们。根据人口普查局的住所标准,在大多数情况下,应该在学校算上不在住宅居住的学生,即使他们由于冠状病毒 COVID-19 疫情流行而暂时不在校内也应该在学校算上他们。大部分时间留在美国的外国公民也应该被统计在内。如果他们只是刚好在4月1日当天来美国短暂旅行或公干的话,他们就不应该被统计在内。 人口普查日不是什么。人口普查日并不是回复2020年人口普查的第一天或最后一天。 我们希望大家能尽快回复并完成人口普查,但接收回复的工作会在之后的几个月里持续进行。现在,家庭必须在8月14日之前完成人口普查。 提醒:2020年人口普查提供您的语言服务!2020年人口普查问卷以中文在线发布在my2020census.gov上。人口普查局已创建了此视频和

Read More »

Census Day (Vietnamese) Ngày mai là Ngày Thống Kê Dân Số!

Ngày Thống Kê Dân Số Là Gì. Ngày 1 tháng Tư – Ngày Thống Kê Dân Số – là ngày điểm tựa của Thống Kê Dân Số 2020. Chúng tôi sử dụng ngày này để xác định ai sẽ được đếm và tại đâu trong Thống Kê Dân Số 2020. Nói chung, quý vị nên tính bản thân mình tại …

Read More »

Census Day Is Here – April 2020

What Census Day Is. April 1 — Census Day — is the reference day for the 2020 Census. We use this day to determine who is counted and where in the 2020 Census. In general, you should count yourself where you live and sleep most of the time. When responding, count any children, including newborns, who usually live and sleep …

Read More »

Covid-19 Telephone Town Hall with Congressman Ami Bera

☎️ I'm hosting a telephone Town Hall on the #coronavirus on Tuesday, March 31 at 6pm PDT. I'll give an update on the U.S. government response to the virus, and will take your questions. To join, call (833) 946-1797. Please RSVP here: https://t.co/Ihi8W9XCbE pic.twitter.com/ZocOg2Hluz— Ami Bera, M.D. (@RepBera) March 25, 2020

Read More »

Do you have a plan to fill out your 2020 Census form?

All across LA County, families are adjusting to the new reality of sheltering at home. In the midst of this national crisis, households have been receiving an invitation to complete their 2020 census form online, by mail or by phone. A successful census will help decide the funding LA County receives for healthcare and emergency services for the next 10 …

Read More »

2020 Census Self Response Map

Curious about your community? Check out response rates across the United States: How To Complete the 2020 Census Today

Read More »

儿童护理 COVID 通讯、反应与转介中心

1-800-446-1114 华盛顿儿童护理意识家庭中心(Child Care Aware of Washington Family Center)已经 扩大了其营运机构,以便在 2019 冠状病毒流行病期间作为全州的儿童护理反应、资源和转介 中心。这个由儿童护理资源公司(Child Care Resources)营运的家庭中心将向各方提供 支持,包括寻求儿童护理的家庭、需要最新冠状病毒病(COVID)信息的儿童护理提供者以及 需要为其员工寻找儿童护理选项的雇主。我们扩大后的呼叫中心能立刻以主叫方的母语为其 提供服务。 儿童护理 COVID 通讯、反应与转介中心: 将家庭与空余的儿童护理职位直接联系起来,重点在于基本员工、第一响应者以及使用 儿童护理津贴来支付护理费用的家庭。 追踪儿童护理的空余职位和已填补职位,以确保我们有最新的儿童护理空余职位来最好 地满足家庭的护理需求——我们甚至能直接通过 1-800 号码接收和回复短信,所以提供 商能将目前的空余职位或已填补职位通过短信实时发送给我们。 帮助使儿童护理计划处于开放状态(如果他们选择这样做的话),并调整其护理内容, 以包括新的安全措施、学龄儿童、创伤知情护理以及其他新的需求。 对于因受到 2019 冠状病毒流行病的重大影响而不知所措的人来说,我们过去 30 年与家庭和 儿童护理提供商的合作使我们成为他们信任的资源。州和本地公共卫生官员、儿童青年与 家庭部、全州的校区和其他反应合作伙伴定期向我们提供通讯资料和最新信息,为我们的反应 工作提供支持。我们能向你提供帮助。

Read More »

Trung tâm Liên lạc, Ứng phó và Giới thiệu Chăm sóc Trẻ em trong Đại dịch COVID

1-800-446-1114 Trung tâm Gia đình Child Care Aware of Washington đã mở rộng hoạt động để phục vụ với vai trò là trung tâm ứng phó, nguồn lực trợ giúp và giới thiệu về chăm sóc trẻ em trên toàn tiểu bang trong đại dịch COVID-19. Trung tâm Gia đình, được điều hành bởi Child Care Resources, sẽ hỗ trợ …

Read More »

As Spring Storm Approaches Bringing Cooler Temperatures, PG&E Urges Customers to Safely Heat Homes

COVID-19 Crisis Will Not Affect PG&E’s Storm Response SAN FRANCISCO, Calif.— As another spring storm is expected to bring winter-like weather throughout much of PG&E’s service territory this week, PG&E is urging its customers and their families to stay safe and have a plan. The wet and cold weather system is forecast to return today, bringing cooler temperatures, rain, mountain …

Read More »
Translate »