Txuag Nyiaj, Txuag Hluav Taws Xob thiab Pab Cov Lab Npauv Sib Nchab ntawm Hluav Taws Xob (Grid) nyob rau Lub Caj Ntuj Sov No

Ntau tshaj li 1.8 lab Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E Tau Txais Kev Tso Npe Nkag Yam Av Tas Naus Mav Rau hauv Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab Thoob Plaws Lub Xeev uas Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Uas Txo Tau Tus Nqi Hluav Taws Xob

OAKLAND, Calif.— Nrog rau Txeej Txheem Pab Cuam Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Txuag Hluav Taws Xob (Power Saver Rewards Program) tau qhib nyob rau lub hlis no, cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Lub Tuam Txhab Pacific Gas And Electric (PG&E) yuav tau txais phaj tshab rau kev txuag hluav taws xob tau nyob rau thaum xaiv cov hnub uas sov txog rau Lub Kaum Hli Ntuj.

Qhov txheej txheem pab cuam no yog pub dawb, nyob ntawm yeem thiab muaj 1.8 lab leej neeg qhua siv hluav taws xob tau txais kev tso npe nyob rau lub hli no. Lwm tus raug txhawb kom los koom nrog. Lub hom phiaj no yog yooj yim los: Kev txuag hluav taws xob nyob rau cov hnub sov no yuav txo tau qhov muaj siv tsis txaus nyob rau cov lab npauv sib nchab ntawm hluav taws xob (grid) ntawm Xeev California.

“Txeej Txheem Pab Cuam Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Txuag Hluav Taws Xob (Power Saver Rewards Program) yog qhov ob tug tau txiaj ntsig tib si uas tseeb tiag vim cov neeg qhua siv hluav taws xob yuav tau txais phaj tsab fab nyiaj txiag rau kev txuag hluav taws xob nyob rau cov hnub uas sov thiab, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, qhov kev xav tau ntawm cov lab npauv sib nchab ntawm hluav taws xob (grid) yuav ua kom muaj tsawg tuaj txhawm rau xyuas kom muaj txoj kev ntseeg siab tau mus txuas ntxiv thiab kom cov huab cua huv tuaj.  Yuav tsis raug them nyiaj los sis raug nplua dab tsis li rau qhov kev uas tsis tuaj yeem txo kev siv hluav taws xob tau, tsuas yog muaj hwv tsam kom tau txais phaj tshab rau txoj kev txo tau kev siv hluav taws xob xwb. Qhov ntawd txhais tau hais tias cov neeg qhua siv hluav taws xob tsuas tuaj yeem txuag tau nyiaj thiab yuav tsis them nyiaj ntau dua qub los ntawm kev koom nrog hauv qhov txheej txheem pab cuam,” tau hais tseg los ntawm Aaron August, PG&E Tus Lwm Thawj Coj ntawm Kev Txhim Kho Kev Lag Luam & Kev Sib Koom Tes Nrog Tus Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob.

Nyob rau ntawm Lub Tsib Hlis 1 thiab Lub Kaum Hli 31, cov hnub koob tsheej Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Txuag Hluav Taws Xob yuav raug txhawb kom tshwm sim nyob rau thaum muaj kev ua hauj lwm tswj xyuas cov lab npauv sib nchab ntawm hluav taws xob (grid) ntawm lub xeev, Tus Neeg Ua Hauj Lwm Tswj Xyuas Lab Npauv Ywj Pheej ntawm Xeev California (California Independent System Operator), teeb tsa Txoj Kev Saib Kev Ceeb Toom Ceev Faj Thaum Ceev thiab/los sis Kev Ceeb Toom Ceev Faj Yam Hloov Pauv Tau Yooj Yim. PG&E yuav xa email los sis xa ntawv qhia rau ib hnub ua ntej hnub koob tsheej txhawm rau ceeb toom cov teev sij hawm los txo kev siv hluav taws xob.

Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas txo kev siv hluav taws xob thaum 4 teev yav tsaus ntuj txog 9 teev tsaus ntuj nyob rau hnub sov uas xaiv yuav tau txais qhov nyiaj khes div (credit) ntawm lawv daim nqi hluav taws xob tom qab lub caij hnoog ntawm qhov txheej txheem pab cuam xaus. Qhov nyiaj khes div (credit) yuav raug txiav txim siab tias seb yuav muab ntau npaum li cas raws tus neeg qhua siv hluav taws xob cov kev txuag tau. Tus neeg qhua siv hluav taws xob yuav tau txais $2 toj ib teev kis lus vav (kilowatt hour, kWh)[1] rau txoj kev txo kev siv hluav taws xob thaum muaj cov koob tsheej ntawd nrog rau daim ntawv sau nqi nyiaj khes div (credit) txhua xyoo. 

Qhov kev pab cuam tau pib los ntawm Pab Pawg Kws Saib Xyuas Cov Kev Siv Hluav Taws Xob Dej Cua ntawm Pej Xeem hauv Xeev California (California Public Utilities Commission) lub hom phiaj los txhawb kev nqis tes txo qis tag nrho cov kev muaj tsis txaus ntawm cov lab npauv sib nchab ntawm hluav taws xob (grid) thiab tiv thaiv kev xav tau rau lub tsev tsim hluav taws xob kom khiav hauj lwm tau nyob rau ntawm cov roj zeb ntsuam. Cov neeg qhua siv hluav taws xob tuaj yeem txo qis kev siv ib ntus los ntawm kev tig lawv lub tshuab tsim cua txias-cua sov mus rau 78 oos xam (degrees) los sis siab dua ntawd (kev tso cai rau fab kev noj qab haus huv), tua cov teeb uas tsis siv, rho cov EVs tawm thiab tos txhob siv cov khoom siv hluav taws xob loj xws li tshuab ntxhua khaub ncaws, tshuab ziab khaub ncaws, thiab lub taub ncua zaub mov hluav taws xob kom txog rau thaum qhov siab tshaj ntawm daim phiaj qhia cov lab npauv sib nchab ntawm hluav taws xob (grid) tau dhau mus lawm tso.

Cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E uas muaj SmartMeter yuav tsis tau txais kev tso npe nkag rau hauv qhov tsis sib haum txheej txheem pab cuam teev sij hawm tshaj plaws uas muaj cai tsim nyog tau koom tes nrog. Cov neeg qhua siv hluav taws xob feem ntau tau txais kev tso npe nkag rau hauv Lub Chaw Sau Koom Txoj Kev Xaiv Hauv Lub Zej Zos (Community Choice Aggregator (CCA)) kuj tseem tuaj yeem koom nrog. Cov neeg qhua siv hluav taws xob tuaj yeem raug rho npe tawm ntawm qhov txheej txheem pab cuam tau txhua lub sij hawm raws lub vev xaib ntawm txheej txheem pab cuam.

Qee cov neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E uas tau txais kev tso npe nkag rau hauv qhov txheej txheem pab cuam nyob rau lub hli no suav nrog cov uas nyob hauv Txheej Txheem Pab Cuam Cov Qib Muab Ntaus Nqi Sib Pauj rau Hluav Taws Xob Hauv Xeev California (California Alternate Rates for Energy (CARE)) thiab Txheej Txheem Pab Cuam Tus Qib Kev Txhawb Pab Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg (Family Electric Rate Assistance (FERA)).

Nws yooj yim los tso npe nkag thiab tau txais phaj tshab rau txoj kev txo kev siv hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov no. Mus saib hauv powersaver.pge.com txhawm rau kom paub ntau ntxiv txog qhov txheej txheem pab cuam thiab sau npe nkag.

[1] Qhov teev kis lus vav (kilowatt hour, kWh) yog ib qho kev ntsuas tias seb tau siv hluav taws xob ntau npaum li cas lawm. Ib teev kis lus vav (kilowatt hour, kWh) sib npaug zos rau ntawm kev tau siv hluav taws xob uas yog siv 1,000-vav (watt) rau ib teev.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, Lub Koom Haum PG&E (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »