Tuyên Bố Của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham Về Điều Chỉnh Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Do COVID-19

NGÀY 13 THÁNG TƯ NĂM 2020 — Thống Kê Dân Số 2020 hiện đang diễn ra, và càng ngày càng có nhiều hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ tham gia trả lời. Đến ngày hôm nay, hơn 70 triệu hộ gia đình đã trả lời, chiếm hơn 48% tổng số hộ gia đình ở Mỹ. Vì đại dịch COVID-19, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hiện đang điều chỉnh một số hoạt động Thống Kê Dân Số 2020 để:

  • Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng Hoa Kỳ và nhân viên Cục Thống Kê Dân Số.
  • Thực hiện hướng dẫn từ các nhà lãnh đạo liên bang, tiểu bang và địa phương.
  • Đảm bảo thống kê chính xác tất cả các cộng đồng.

Cục Thống Kê Dân Số đã tạm thời đình chỉ hoạt động thu thập dữ liệu tại các cộng đồng cho Thống Kê Dân Số 2020 vào tháng Ba này. Cục đã bắt đầu lập kế hoạch để mở cửa lại các văn phòng làm việc tại hiện trường bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu năm 2020 để chuẩn bị tiếp tục hoạt động thu thập dữ liệu nhanh nhất có thể sau ngày 1 tháng Sáu. 

Các hoạt động trực tiếp, kể cả mọi tương tác với công chúng, kiểm đếm, công việc văn phòng và quá trình xử lý, sẽ tuân thủ các hướng dẫn mới nhất để thúc đẩy việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên và công chúng. Các hướng dẫn này bao gồm mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và thực hành cách ly xã hội.

Sau khi hoàn thành thu thập dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020, Cục Thống Kê Dân Số sẽ bắt đầu một quy trình dài, kỹ lưỡng và có khoa học để đưa ra kết quả thống kê dân số cho mục đích phân chia ghế quốc hội, thông tin về tái phân chia khu vực và các dữ liệu thống kê khác nhằm giúp hướng dẫn chi tiêu hàng trăm tỷ đô la tiền tài trợ cho khu vực công cộng và khu vực kinh tế tư nhân hàng năm.

Để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của Thống Kê Dân Số 2020, Cục Thống Kê Dân Số đang yêu cầu Quốc Hội cứu trợ theo luật định bằng cách cho Cục thêm 120 ngày để đưa ra kết quả thống kê dân số cho mục đích phân chia ghế quốc hội.

Theo kế hoạch này, Cục Thống Kê Dân Số sẽ mở rộng khung thời gian cho hoạt động thu thập dữ liệu tại các cộng đồng và tự trả lời cho đến ngày 31 tháng Mười năm 2020, điều mà sẽ cho phép Cục nộp kết quả thống kê dân số cho mục đích phân chia ghế quốc hội cho Tổng Thống trước ngày 30 tháng Tư năm 2021, và dữ liệu thống kê cho mục đích tái phân chia khu vực cho các tiểu bang không muộn hơn ngày 31 tháng Bảy năm 2021.

Translate »