Pahayag nina Kalihim Wilbur Ross ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S. at ni Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Kaayusan sa Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

ABRIL 13, 2020 — Paparating na ang 2020 Senso at marami pang mga sambahayan sa buong Amerika ang tumutugon araw-araw. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong sambahayan ang tumugon, na kumakatawan sa mahigit 48% ng lahat ng sambahayan sa Amerika. Dahil sa biglaang pagkalat ng COVID-19, inaayos ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa 2020 Senso upang:

  • Protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko sa Amerika at ng mga empleyado ng Kawanihan ng Senso.
  • Ipatupad ang patnubay mula sa pederal, pang-estado at lokal na awtoridad.
  • Siguraduhin ang kumpleto at wastong bilang ng lahat ng komunidad.

Pansamantalang sinuspinde ng Kawanihan ng Senso ang mga aktibidad ng pagkolekta ng data sa field ng 2020 Senso sa buwan ng Marso. Isinasagawa na ang mga hakbang upang muling patakbuhin ang mga field office simula Hunyo 1, 2020, bilang paghahanda para sa muling pagpapanumbalik ng mga operasyon ng pagkolekta ng data sa field sa lalong madaling panahon kasunod ng Hunyo 1. 

Ang mga personal na aktibidad, kabilang ang lahat ng pakikisalamuha sa publiko, pagbibilang, gawain sa opisina at mga aktibidad ng pagproseso, ay isasama ang pinakakasalukuyang patnubay upang itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga tauhan at ng publiko. Magiging kabilang dito ang inirerekomendang personal na pumuprotektang kasuotan (personal protective equipment o PPE) at ang mga gawain ng pagdidistansya sa mga tao.

Sa oras na makumpleto ang pagkolekta ng data para sa 2020 Senso, sisimulan ng Kawanihan ng Senso ang mahaba, masinsin at masusing pansiyentipikong proseso upang lumikha ng mga bilang sa pagbabahagi, impormasyon sa muling pagdidistrito, at iba pang mga produkto ng data ng estadistika na tutulong sa pagbibigay ng patnubay sa daan-daang bilyong dolyar sa paggasta ng pampubliko at pribadong sektor kada taon.

Upang masiguro ang pagkakumpleto at kawastuhan ng 2020 Senso, humihingi sa Kongreso ang Kawanihan ng Senso ng legal na remedyong 120 karagdagang araw ng kalendaryo upang ihatid ang mga panghuling bilang sa pagbabahagi.

Sa ilalim ng planong ito, palalawigin ng Kawanihan ng Senso ang panahon para sa pagkolekta ng data sa field at sa sariling pagsagot sa Oktubre 31, 2020, na magpapahintulot para sa mga bilang sa pagbabahagi na maihatid sa Pangulo bago lumampas ang Abril 30, 2021, at ang data ng muling pagdidistrito na ihahatid sa mga estado nang hindi lalampas ng Hulyo 31, 2021.

Translate »