Business Resource – Vietnamese

Chương Trình Trợ Cấp Viện Trợ Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Relief & Recovery Grant Program) Của Thành Phố Burien Hiện Đã Sẵn Sàng!

Thành Phố Burien đã triển khai khoản trợ cấp để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ chịu tác động bởi yêu cầu đóng cửa kinh doanh bắt buộc do COVID-19. Các khoản trợ cấp lên tới $5.000 sẽ được trao cho các doanh nghiệp đủ điều kiện. Tiền trợ cấp là có giới hạn và chúng tôi sẽ dừng …

Read More »

2020 Presidential Town Hall Speakers Confirmed / APIA Vote Invitation to the 2020 National AAPI Leadership Summit, Workshops & Sessions

APIA Vote is presenting a few virtual events taking place over the next two weeks. The 2020 National AAPI Leadership Summit is taking place this week 6/22-6/25, and starts at 5pm ET and 7pm ET every evening (1 hour per session). Please browse the agenda and speakers, then register here: https://secure.everyaction.com/ang0paCN6kGqbjE9VAVjJQ2 The 2020 Presidential Town Hall event with U.S. Vice …

Read More »
Translate »