With Full Bloom of Luck and Fortune! Come Win a Share of $100,000 in Cash & EasyPlay Giveaways

Ipagdiwang ang Pistahan ng Harvest Moon sa Pechanga Resort Casino

Na May Namumukadkad na Swerte at Kayamanan!

Halina’t Manalo at Makiparte sa $100,000 Cash at Pamigay sa EasyPlay

Manalo ng Parte sa $100,000 Cash at EasyPlay

Makilahok sa pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival sa Pechanga Resort Casino kalakip ang nakagagalak na $100,000 Harvest Moon Drawing sa Biyernes, Setyembre 16 at 29. Ang mga miyembro ng Pechanga Club ay maaaring magkamit ng mga entrada sa bunutan sa paglalaro ng slots at table games mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. kada bunutan araw-araw. Maramihang entrada ay makukuha depende sa inyong Pechanga Club membership/lebel na bahagdan. Ang Red Card na mga miyembro ay maaaring magkamit ng hanggang 8x entrada; ang mga miyembro ng Platinum Card ay maaaring magkamit ng hanggang 5x na entrada; ang mga miyembro ng Gold Card ay magkakamit ng hanggang 3x entrada; ang mga miyembro na may Silver Card ay magkakamit ng 1x entrada. Kada gabi ng bunutan sa ganap na alas-10p.m., 30 mananalo ng $250 EasyPlay ang iaanunsiyo, 20 mananalo ng $500 EasyPlay ang iaanunsiyo, 10 mananalo ng $750 EasyPlay ang iaanunsiyo, Isang grandeng presyo sa mananalo ang pagbubunutan para sa $25,000 cash. Maglaro ng maraming beses sa pagkakataong manalo ng maraming beses! Ang mga mananalo ay ipapaskel  sa mga display screens sa loob ng Pechanga Resort Casino.

Manalo ng Hanggang $5,000 sa EasyPlay sa Harvest Moon sa Pagkaskas upang Manalo na Promosyon

Sa karagdagan, tuwing Martes ng Setyembre, mag-uumpisa mula 2pm. hanggang 10pm., ang mga miyembro ng Pechanga Club ay maaaring magkaskas ng Club Card sa mga kiosk na matatagpuan sa lugar ng promosyon upang makilahok sa “Harvest Moon Swipe to Win” na larong promosyon sa pagkakataong manalo ng hanggang $5,000 sa EasyPlay.

Sa iba pang impormasyon, tumawag lamang sa 1-877-711-2946 o bumisita sa Pechanga.com.

Ang Pechanga Resort Casino ay bumabati sa inyo ng Maligayang Harvest Moon Festival!

Patungkol sa Pechanga Resort Casino 

Ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalay ng pinaka malaki at napakalawak na resort/casino na eksperiyensa saan man sa Estados Unidos. May rata na Four Diamond property ng AAA mula 2003, ang Pechanga Resort Casino ay naghahatid ng walang kapantay na libangan, maging anumang araw o kahabaan ng pananatili rito. Ang Pechanga ay nag-aalay ng mahigit 5,400 ng pinakamainit na slots, 154 table games, world-class na paraan ng aliwan, 1,100 na mga kwarto sa hotel, kainan, spa at golf sa Journey sa Pechanga. Ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalok ng mga destinasyon na tutugon at hihigit pa sa mga pangangailangan ng mga panauhin at komunidad. Ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at nasa ilalim ng pamamalakad ng Pechanga Band of Indians. Sa karagdagang impormasyon, tumawag toll free sa (877) 711-2946 o bumisita sa www.pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook, Instagram at sa Twitter @PechangaCasino. 

Celebrate the Harvest Moon Festival at Pechanga Resort Casino

With Full Bloom of Luck and Fortune!

Come Win a Share of $100,000 in Cash & EasyPlay Giveaways

Win A Share of $100,000 in Cash and EasyPlay 

Join Pechanga Resort Casino in celebration of the Mid-Autumn Festival with the exciting $100,000 Harvest Moon Drawing on Friday, September 15 & 29. Pechanga Club members can earn entries to the drawing by playing slots and table games from 2 p.m. to 10 p.m. each drawing day. Multiple entries can be earned depending on your Pechanga Club membership/tier level. Red Card members can earn up to 8x entries; Platinum Card members can earn up to 5x entries; Gold Card members can earn up to 3x entries, and Silver Card members can earn 1x entry.  Each drawing night at 10 p.m., 30 winners of $250 EasyPlay will be announced, 20 winners of $500 EasyPlay will be announced, 10 winners of $750 EasyPlay will be announced, and A grand prize winner will be drawn for $25,000 cash. Play more for the chance to win multiple times! Winners will be posted on display screens inside Pechanga Resort Casino.  

Win Up to $5,000 in EasyPlay with the Harvest Moon Swipe to win Promotion 

In addition, every Tuesday in September, starting from 2 pm to 10 pm, Pechanga Club members can swipe their Club card at the kiosk located in the promotional area to participate in the “Harvest Moon Swipe to win” game promotion for a chance to win up to $5,000 in EasyPlay.  

For more information, please call 1-877-711-2946 or visit Pechanga.com.   

Pechanga Resort Casino wishes you a Happy Harvest Moon Festival!   

About Pechanga Resort Casino    
Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the number one casino in the country by USA Today and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering more than 5,500 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,100 hotel rooms, dining, spa, and golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll-free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook, Instagram, and Twitter @PechangaCasino.     

Translate »