Nais Tiyakin ng Washington DOL na Handa ang mga Residente para sa REAL ID sa Mayo 2025

Dapat Maunawaan ng mga Residente ang Kanilang mga Opsyon sa ID at Maghanda Ngayon.

OLYMPIA, Wash. (Agosto 8, 2023) – Nais paalalahanan ng Washington State Department of Licensing (DOL) ang mga residente na magkakabisa ang REAL ID ACT sa buong bansa sa Mayo 7, 2025. Simula sa petsang iyon, hindi na maaaring gamitin ang mga karaniwang ID at lisensya sa pagmamaneho ng Washington para sa lokal na pagbibiyahe sa eroplano, pagtawid sa mga border ng U.S., o upang ma-access ang ilang pederal na pasilidad.

Hinihikayat ng DOL ang lahat ng residente na magplano at maghanda na ngayon sa pamamagitan ng pag-alam sa mga kinakailangan para sa REAL ID, mga available na mapagpipilian para sa ID, at kung paano maaapektuhan ng bagong batas ang mga plano sa mga pagbibiyahe sa hinaharap, lalo na ang pagbibiyahe sa eroplano.

“Gusto naming maghanda na ngayon ang mga tao para maiwasan ang pagmamadali sa huli,” ayon sa DOL Director na si Marcus Glasper. “Pederal na batas ang REAL ID at hindi isang aktwal na ID. May iba’t ibang dokumento na kailangan para sa REAL ID, at mahalagang suriin ito dahil may ibang tao na maaaring mayroon na ng ilan sa mga ito.”

Dapat malaman ng mga residente ang kanilang mga pagpipilian.

Kasama sa mga dokumento sa pagkakakilanlan na kailangan para sa lokal na pagbibiyahe sa eroplano ang:

 • Pinahusay na Lisensya sa Pagmamaneho (Enhanced Driver’s License, EDL)
 • Pinahusay na Kard ng Pagkakakilanlan (Enhanced Identification Card, EID)
 • Passport ng U.S.
 • Passport Kard ng U.S.
 • DHS Trusted Traveler Cards (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)
 • ID ng U.S. Department of Defense, kasama ang ID na inisyu sa mga Dependent
 • Kard ng Permanenteng Residente (Permanent Resident Card, I-551)
 • U.S. B1/B2 Border Crossing Card
 • Pederal na Kinikilala na Photo ID na Inisyu ng Tribu
 • HSPD-12 PIV Card
 • Passport na Inisyu ng Dayuhang Pamahalaan
 • Credential ng Pagkakakilanlan ng Manggagawa ng Transportasyon
 • Kard ng Awtorisasyon sa Pagtatrabaho sa mga Serbisyo ng Pagkamamamayan at Imigrasyon ng U.S. (U.S. Citizenship and Immigration Services Employment Authorization Card, I-766)
 • Credential ng Negosyanteng Marinero ng U.S. (U.S. Merchant Mariner Credential)
 • Kard ng Pagkakakilanlan sa Kalusugan ng Beterano (Veteran Health Identification Card, VHIC)

Kailan kinakailangan ang isang EDL/EID?

Ang mga residenteng walang planong lumipad sa loob ng bansa, o mayroon nang katanggap-tanggap na dokumento ng pagkakakilanlan na nakalista sa itaas, ay hindi nangangailangan ng EDL o EID. Maaari pa ring magmaneho ang mga tao kapag mayroon silang karaniwang lisensya, at patuloy pa ring tatanggapin ang karaniwang ID bilang legal na uri ng pagkakakilanlan sa loob ng estado.

Ang EDL o EID ay isang pinahusay na uri ng pagkakakilanlan na tumutugon sa mga pamantayan ng pederal na REAL ID at maaaring magsilbing legal na alternatibo ng passport para sa muling pagpasok sa U.S. Kinakailangan ang mga partikular na dokumento para mag-apply para sa EDL/EID, kasama ang patunay ng pagkamamamayan, pagkakakilanlan, Social Security number, at paninirahan sa Estado ng Washington.

“Nauunawaan namin ang magkakaiba ng sitwasyon ng bawat isa,” ayon kay Glasper. “Mahalagang ipaalam namin sa lahat ang tungkol sa 2025 na deadline, pati na rin ang tungkol sa mga restriksyon sa pagbibiyahe na malalapat sa mga hindi nakakuha ng REAL ID.”

Available ang mga mapagkukunan at tool sa Ingles, Spanish, Vietnamese, Korean, at Chinese, Tagalog, Somali, Russian, at Ukrainian sa REALIDWA.com/resources.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa deadline ng REAL ID at para matukoy kung aling kasalukuyang dokumento sa pagkakakilanlan ang kailangan, bisitahin ang REALIDWA.com.

Tungkol sa REAL ID

Ipinasa ng Kongreso ang REAL ID Act noong 2005 upang matugunan ang terorismo at identity theft (pagnanakaw ng pagkakakilanlan) na bunga ng 9/11. Bumuo ang batas ng mga bagong kinakailangan sa pagkakakilanlan na tatanggapin ng mga pederal na ahensya para sa pagbibiyahe sa eroplano at pagpasok sa mga partikular na pederal na pasilidad. Dapat sumunod ang lahat ng estado sa batas bago pa man ito magkabisa sa Mayo 7, 2025.

Translate »