Tag Archives: Local Resources

Kev Taw Qhia Pab Nrhiav Kev Kho Mob Uas Pheej Yig lossis Kom Tau Ntawv Pov Hwm Kev Kho Mob

▪ Nrhiav kev kho mob uas pheej yig ▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory) Ntaus koj lub nras los mus nrhiav tej tsev kuaj mob uas pheej yig nyob ze koj. ▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/) Siv daim duab qhia chaw (map) lossis ntaus koj qhov chaw nyob los mus nrhiav ib lub …

Read More »
Translate »